Vitajte na portáli obce UDIČA

 

 

  Užitočné odkazy:
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
Anketa:
 

 
BlueBoard.cz


 Aktualizácie:

 

30.11.2016 - Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Udiča

30.11.2016 - Návrh Dodatok k VZN č. 1/2016 - Doplnok č. 8 ÚPN Obce Udiča

30.11.2016 - Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 1. polroka 2017

30.11.2016 - Návrh VZN obce Udiča o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

28.11.2016 - Návrh rozpočet obce Udiča na rok 2017-2019 - príjmy a výdavky

28.11.2016 - Návrh VZN obce Udiča o dani z nehnuteľnosti a Návrh VZN obce Udiča o niektorých miestnych daniach

23.11.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 09. 11. 2016

21.11.2016 - OZNAM o prerušení dodávky elektriny v miestnej časti Udiča - Uhry v termíne 6. 12. 2016 od 7:30 do 19:30 hod. (strana 1   strana 2), potom 7. 12. 2016 od 7:30 do 19:30 hod. (strana 1   strana 2) a 8. 12. 2016 od 7:30 do 17:00 hod.(strana 1   strana 2)

18.11.2016 - OZNAM o prerušení dodávky elektriny v obci UDIČA v termíne 25. 11. 2016 od 8:00 do 14:00 hod. (strana 1  strana 2)

10.11.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 26. 10. 2016

08.11.2016 - OZNAM - Vývoz separovaného odpadu v žltých kuka nádobách

05.11.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 09. 11. 2016 (streda)

21.10.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 26. 10. 2016 (streda)

18.10.2016 - Informačný leták pre občanov - nové triedenie odpadu v obci Udiča v žltých kuka nádobách

12.10.2016 - Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie september - december 2016

05.10.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2016 do 30. 09. 2016

08.09.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 22. 8. 2016

23.08.2016 - VZN č. 5/2016 - schválené - Zmena a doplnok č. 9 ÚPN obce Udiča

17.08.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 22. 08. 2016 (pondelok)

11.08.2016 - OZNAM - Obecný úrad v Udiči bude od 29. 8. 2016 do 2. 9. 2016 zatvorený

08.08.2016 - VZN - návrh - Zmena a doplnok č. 9 ÚPN obce Udiča

08.07.2016 - Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča (deň konania voľby 22. 08. 2016)

08.07.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 15. 6. 2016 

04.07.2016 - List - dátové centrum obcí a miest - DCOM

04.07.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a doplnok č. 9 Územného plánu obce Udiča

23.06.2016 - Vnútorný poriadok pre poskytovanie rozvozu - donášky stravy

16.06.2016 - Schválené  VZN č. 2/2016 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Udiča a VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Udiča a VZN č. 4/2016  o udeľovaní Čestného občianstva Obce Udiča, ceny Obce Udiča, Ceny starostu Obce Udiča a udelenie Pamätného listu

10.06.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 12. 5. 2016

10.06.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 15. 06. 2016 (streda)

10.06.2016 - Návrh doplnku č. 9 územného plánu obce (ÚPN) Udiča

31.05.2016 - VZN - o udeľovaní Čestného občianstva Obce Udiča, ceny Obce Udiča, Ceny starostu Obce Udiča a udelenie Pamätného listu - NÁVRH

31.05.2016 - VZN - o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Udiča - NÁVRH

30.05.2016 - VZN - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Udiča - NÁVRH

30.05.2016 - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2015, plnenie programového rozpočtu za rok 2015 (Obec Udiča a ZŠ s MŠ Udiča)

30.05.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (predajňa potravín čp.535 - Okrut  na parcele KNC č. 88)

30.05.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (nebytové priestory - bývalá materská škola na parcele KNC č. 434/6)

26.05.2016 - Súťaž vo varení kotlíkovéhu guľášu v obci Stupné 2016 (2. júl 2016)

16.05.2016 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu

12.05.2016 - Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči zo dňa 25. 4. 2016 (Zápisnice OZ budú zverejňované pravidelne v časti DOKUMENTY/Zápisnice Obecného zastupiteľstva)

12.05.2016 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - výrub dreviny (Lipa)

12.05.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa - zastavané plochy a nádvoria

12.05.2016 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa - pozemok k.ú. Udiča

10.05.2016 - Oznámenie verejnou vyhláškou - zmena určenia nových ochranných pásiem letiska Žilina (strana č. 1      strana č. 2)

09.05.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 12. 05. 2016 (štvrtok)

03.05.2016 - Oznam - Preberanie Zdravotného strediska p. MUDr. Omastom po MUDr. Liborovi Oravcovi od 2. 5. 2016

28.04.2016 - Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

26.04.2016 - Oznam Firma KATES - káblová televízia - zmena systému vysielania z DVB - T na DVB - C

21.04.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 25. 04. 2016 (pondelok)

21.04.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2016

08.04.2016 - Návrh VZN obce Udiča o záväzných častiach schválenej ÚPD - Doplnok č. 8 ÚPN obce Udiča

05.04.2016 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín na parcele KNE č. 438 Udiča)

01.04.2016 - Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Udiči

29.03.2016 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (zastavané plochy a nádvoria na parcele KNC č. 2210/29 a na parcele KNC č. 2210/28)

10.03.2016 - Návrh doplnku č. 8 územného plánu obce (ÚPN) Udiča - opätovné prerokovanie - aktualizácia

07.03.2016 - Výsledky volieb do NR SR 2016 v jednotlivých okrskoch (Udiča, Prosné, Upohlav)

03.03.2016 - Oznam MUDr. Oravec - čerpanie dovolenky

03.03.2016 - Oznam Káblová televízia - hlásenie porúch

24.02.2016 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 29. 02. 2016 (pondelok)

15.02.2016 - Obecný ples 2016, Zabíjačka 2016, Pochovávanie basy 2016 - FOTOGALÉRIA

14.02.2016 - FOTOGALÉRIA - akcie obce Udiča - mesiac (oktober, november, december 2015)

08.02.2016 - Oznámenie o strategickom dokumente Mesto Považská Bystrica - Program rozvoja 2016 - 2022

04.02.2016 - Spoločná FOTO zo Zabíjačky dňa 30. 01. 2016 - DHZ Udiča a skupina Kollárovci

01.02.2016 - Modernizácia železničnej trate - oznámenie o začiatku výstavby stavby

28.01.2016 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2015 do 31. 12. 2015

18.01.2016 - Zmena úradných hodín Obecného úradu v Udiči od 1. 1. 2016 (Utorok a Štvrtok - nestránkové dni)

15.01.2016 - Projekty európskej únie - REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI UDIČA

07.01.2016 - Oznam o zmenách na miestnych daniach

07.01.2016 - Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Udiča ako prípad hodný osobitného zreteľa - pohrebiská obce Udiča

04.01.2016 - OZNAM - vývoz domového odpadu každý týždeň v PIATOK počas zimného obdobia

28.12.2015 - Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do NR SR 2016

22.12.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Hatné (pre zobrazenie PHRaSR obce Hatné kliknite sem)

16.12.2015 - Schválený rozpočet obce Udiča rok 2016 - 2018 príjmy a výdavky, schválené VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, VZN o prevádzke ZŠ a MŠ Udiča pri zníženom počte detí, a VZN o zápise detí na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky

15.12.2015 - Úradné hodiny Obecného úradu v Udiči počas vianočných a novoročných sviatkov 2015

10.12.2015 - Určenie volebných okrskov a miestností, delegovanie do okrskových komisií pre voľby do NR SR 2016

10.12.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 14. 12. 2015 (pondelok)

30.11.2015 - Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Udiča na roky 2015 - 2025

27.11.2015 - Návrh rozpočtu obce Udiča rok 2016 - 2018 príjmy a výdavky, návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady, návrh VZN o prevádzke ZŠ a MŠ Udiča pri zníženom počte detí, návrh VZN o zápise detí na predprimárne vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky

26.11.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Klieština (pre zobrazenie PHRaSR obce Klieština kliknite sem)

23.11.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (zastavané plochy a nádvoria na parcele KNC č. 2210/16)

23.11.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (nebytové priestory na parcele KNC č. 7 - budova bývalej materskej školy)

21.11.2015 - Voľby do NR SR 2016 (5. marca 2016) - Informácie pre voliča, legislatíva

17.11.2015 - Životné jubileum 101 rokov Gizely Hájkovej FOTOGALÉRIA

06.11.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 09. 11. 2015 (pondelok)

03.11.2015 - Odhalenie pamätníka v Prosnom - Október 2015 FOTOGALÉRIA

29.10.2015 - Hodové slávnosti obce Udiča 2015 - 27. 9. 2015      FOTOGALÉRIA

27.10.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 07. 2015 do 30. 09. 2015

19.10.2015 - Oznámenie o povinnosti uzavretia nájomnej zmluvy na hrobové miesto v obci Udiča, pre zobrazenie zoznamu nezaplatených hrobových miest na cintorínoch Malá Udiča, Veľká Udiča, Upohlav a Prosné  kliknite sem

16.10.2015 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa - predaj pozemku (zastavané plochy a nádvoria o výmere 204 m2)

07.10.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub krovitého porastu - Modernizácia trate ŽSR Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/h)

05.10.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (nebytové priestory na parcele KNC č. 7 - budova bývalej materskej školy)

04.10.2015 - August 2015 - Zlatá svadba manželov Cigánikovcov a manželov Rárikovcov - FOTOGALÉRIA

21.09.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Brvnište (pre zobrazenie ÚPN -0 Brvnište kliknite sem)

07.09.2015 - Oznámenie o strategickom dokumente Obec Udiča (pre zobrazenie doplnku č. 8 ÚPN -0 Udiča kliknite sem)

07.09.2015 - Oznam - Zaplatenie dane z nehnuteľností, za psa, za vývoz komunálneho odpadu 2015 a za hrobové miesta

31.08.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 03. 09. 2015 (štvrtok)

30.08.2015 - Ďakovný list za podporu projektu Na bicykli deťom 2015

19.08.2015 - Oznámenie o doručení oznámenia MŽP SR - Modernizácia trate ŽSR Púchov - Žilina pre rýchlosť do 160 km/h

18.08.2015 - Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča ako prípad hodný osobitného zreteľa

17.08.2015 - Návrh doplnku č. 8 územného plánu obce (ÚPN) Udiča

10.08.2015 - Školská akadémia ZŠ MŠ Udiča 29. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

10.08.2015 - Upozornenie SSE - revízie komínov a servis plynových zariadení

21.07.2015 - OZNAM: Obec Udiča pripravuje ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2025". Dokument bude zahŕňať plán rozvoja obce v oblastiach: hospodárstva, výstavby, podnikateľských aktivít, technickej infraštruktúry, životného prostredia, sociálneho zabezpečenia, školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu. Občania môžu svoje návrhy do ,, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce" doručiť písomne na Obecný úrad v Udiči  alebo elektronicky na adresu: starosta@obecudica.sk v termíne do 31. 8. 2015.

 

20.07.2015 - Slávnostné uvítanie detí do života 25. 6. 2015 + 3. stupeň povodňovej aktivity na rieke Maríkovka 20. 5. 2015 FOTOGALÉRIA

13.07.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 04. 2015 do 30. 06. 2015 + e-trhovisko

11.07.2015 - MDD - aktivity - kultúrny dom dňa 5. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

22.06.2015 - Opekačka na detských ihriskách pri príležitosti MDD - 1. 6. 2015 FOTOGALÉRIA

16.06.2015 - Výňatok VZN č. 01/2003 o verejnom poriadku v obci UDIČA a miestnych častí (Chov psov)

15.06.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 17. 06. 2015 (streda)

20.05.2015 - Stavanie mája v Udiči a v Prosnom dňa 30. 04. 2015, Deň matiek dňa 10. 05. 2015 - FOTOGALÉRIA

28.04.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 03. 2015

23.04.2015 - Záverečný účet Obce Udiča za rok 2014

10.04.2015 - Rozpočet obce Udiča príjmy a výdavky na rok 2015-2017 - schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 30. 3. 2015

09.04.2015 - Kontakty na vedenie a zamestnancov Obecného úradu v Udiči (telefónne čísla, emaily, agendy a pod.)

26.03.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 30. 03. 2015 (pondelok)

16.03.2015 -  Zlatá svadba manželov Gašpárkovcov - FOTOGALÉRIA

09.03.2015 - Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Udiči - Menovanie novozvoleného starostu obce Udiča  Petra Chochlíka a novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva - FOTOGALÉRIA

09.03.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín Dolná Mariková - 3 Jelše)

05.03.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín Dolná Mariková)

04.03.2015 - Fašiangový karneval 17. 2. 2015 - FOTOGALÉRIA

02.03.2015 - Zabíjačka pred Obecným úradom + Pochovávanie basy dňa 14.02.2015 - FOTOGALÉRIA

20.02.2015 - Zloženie obecných komisií (Predsedovia, členovia, zapisovateľky)

17.02.2015 - Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 16. 02. 2015 až 16. 03. 2015

10.02.2015 - OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. (Výrub drevín)

06.02.2015 - Oznámenie o zvolaní zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči dňa 11. 02. 2015 (streda)

02.02.2015 - Článok z novín MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA o Základnej škole s materskou školou v Udiči zo dňa 27. 01. 2015

23.01.2015 - Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční dňa 2. 2. 2015 o 14:00 hod. v priestoroch Základnej školy v Udiči

22.01.2015 - Samospráva - novozvolený Starosta obce Udiča a novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva v Udiči (FOTO) + Zloženie obecných komisií

19.01.2015 - Vianočný koncert 2014 - 28. 12. 2014 + Zlatá svadba manželov Vatolíkovcov - FOTOGALÉRIA

19.01.2015 - Vzor priznania FO a PO k miestnym daniam platné od 1. 1. 2015 + poučenie + potvrdenie o podaní daňového priznania

16.01.2015 - Súhrnná správa o zákazkách obdobie od 01. 10. 2014 do 31. 12. 2014

13.01.2015 - 4. ročník novoročného stolnotenisového turnaja o pohár starostu obce pre neregistrovaných hráčov + FOTOGALÉRIA

12.01.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce (záhrada o výmere 6 m2 - parcela KNC č. 667/3 a ostatná plocha o výmere 396 m2 - parcela KNC č. 665/7)

12.01.2015 - Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce (nebytové priestory - Dom služieb v Udiči)

02.01.2015 - Predvianočné posedenie s osamelými dôchodcami 2014, Mikuláš 2014, Spomienka na bombardovanie školy 2014 - FOTOGALÉRIA

 

Archív aktualizácií rok 2014

Archív aktualizácií rok 2013

Archív aktualizácií rok 2012

Archív aktualizácií rok 2011


 

 

 

 

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS