Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností


Predmetom dane z nehnuteľností sú pozemky (napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné domy, chaty, administratívne a priemyselné budovy) nachádzahúce sa na území obce Udiča.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane (obec) do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníci stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Daň z nehnuteľností vypočíta správca dane a daňovníkovi doručí rozhodnutie, ktorým vyrubí daň. Rozhodnutie vydané obcou obsahuje informácie potrebné k uskutočneniu platby dane z nehnuteľností na príslušný rok, t. j. číslo účtu a údaje na označenie platby dane. 

Správca dane ustanovuje, že ak je súčet dane z nehnuteľností a ostatných miestnych daní v rozhodnutí nižší  ako 3 € nebude sa daň vyrubovať.Daň z pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Udiča hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2  za: 

a/ ornú pôdu, ovocné sady, chmeľnice a vinice  v k.ú Udiča vo výške  0,1573 € a pre k.ú. Prosné vo výške 0,2044 €,

b/ trvalý trávnatý porast v k.ú. Udiča 0,0305 € a pre k.ú. Prosné vo výške 0,0202 €,

c/ lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy vo výške vo výške 0,14 €,

d/ stavebný pozemok vo výške 18,58 €,

e/ záhrady, zastavené plochy a nádvoria, ostatné plochy vo výške 1,85 €.

Ročná sadzba dane z pozemkov na území obce Udiča je pre všetky druhy pozemkov 0,68%.Daň zo stavieb

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
2. Ročná sadzba dane zo stavieb uvedená vyššie sa v celej obci zvyšuje ( §12 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ) takto:

 • 0,090 €za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

 • 0,046 € za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby  pre vodné hospodárstvo vrátanie stavieb na vlastnú administratívu,

 • 0,282 € za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

 • 0,185 € za samostatne stojace garáže,

 • 0,185 € za stavby hromadných garáží,

 • 0,185 € za stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,

 • 0,331 € priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu okrem stavieb na skladovanie a administratívu,

 • 0,460 € za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.Daň z bytov

1. Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eur za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu  a nebytového priestoru.
2. Ročná sadzba dane z bytov uvedená vyššie v bode 1 sa  v celej obci zvyšuje (§ 16 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) takto:

 • 0,090 € za byty,

 • 0,046 € za nebytové priestory.Oslobodenie, zníženie dane

Oslobodenie od dane z pozemkov:

 • pozemky na ktorých sú cintoríny, vodojemy obce a obecné studne,

 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,

 • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

 • lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby ( prvej prebierky ),

 • pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbami kostola a farského úradu,

 • pozemky, ktoré sú vo vlastníctve občanov a užíva ich obec,

 • pozemky, ktoré sú vo vlastníctve občanov a sú súčasťou miestnych komunikácií.

Oslobodenie od dane zo stavieb a bytov:

 • stavby alebo byty  slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam,

 • kostol a farský úrad.

Zníženie dane z pozemkov:

 • 50 % z daňovej povinnosti na pozemky, ktoré tvoria jeden celok so stavbou na bývanie, ktorých vlastníkmi sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.

Zníženie danie zo stavieb a bytov:

 • 50 % z daňovej povinnosti za  stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov akéhokoľvek preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

 • 50 %  z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov  v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

 • 50 % z daňovej povinnosti za stavby garáží vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov akéhokoľvek preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,

 • 50 %  z daňovej povinnosti za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve osamelých občanov, starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daň za psa

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2. Základom dane je počet psov, sadzba dane v obci Udiča za 1 psa a kalendárny rok je  5 EUR.
3. Od platenia dane za psa sú oslobodení majitelia, ktorí sú držitelia ŤZP preukazu, na základe predloženia tohto preukazu.
4. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci ,  ktorom sa pes stal predmetom dane (bod 1) a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
5. Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
6. Splatnosť dane sa stanovuje ročne k termínu do 31.1. bežného roka.

Iné dane


Daň za ubytovanie

1. Daň za ubytovanie platí fyzická osoba, ktorej bolo poskytnuté prechodné ubytovanie v ubytovacom zariadení.
2. Základom dane je počet prenocovaní.
3. Sadzba dane je 0,33 EUR za každú osobu a prenocovanie.
4. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.
5. Platiteľ dane je povinný viesť evidenciu o prechodne ubytovaných osobách a zaslať polročne správcovi dane hlásenie o počte týchto osôb do 10 dní od skončenia polroka.Daň za predajné automaty

1. Predmetom dane sú predajné prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Daňovníkom dane je FO alebo PO, ktorá tieto automaty prevádzkuje.
3. Predmetom dane nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky  verejnej dopravy.
4. Základom dane je počet predajných automatov a sadzba dane je 33,20 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok.
5. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiacia nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
6. Daňovník je povinný označiť automaty číslom, obchodným názvom firmy, adresou sídla firmy  a prevádzky a dátumom umiestnenia a začatia prevádzkovania.Daň za nevýherné hracie prístroje

1. Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.
2. Nevýherné hracie prístroje sú elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
3.Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá tieto prístroje prevádzkuje.
4. Základom dane je počet takýchto prístrojov.
5. Sadzba dane je 33,20 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.
6. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiacia nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
7. Daňovník je povinný označiť prístroje obchodným názvom firmy, adresou sídla firmy  a prevádzky a dátumom umiestnenia a začatia prevádzkovania.Daň za úžívanie verejného priestranstva

1. Daňovníkom je FO alebo PO, ktorá verejné priestranstvo užíva.
2. Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 a sadzba dane je 0,033 EUR za m2 a deň.
3. Verejnými priestranstvami v obci Udiča sú: Priestranstvo pred „Ostrovkom“ v Malej Udiči a miestne komunikácie vo vlastníctve obce.
4. Od dane sú oslobodené:

 • kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akcie, z ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejno-prospešné účely,

 • predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie.


 
ÚvodÚvodná stránka