Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ A PRECHODNÝ POBYT

Občan je povinný pri hlásení predložiť:
- platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom preukaze (ak ide o dieťa do 15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa),
- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace),
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý alebo prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spolu- vlastníkov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje ak ide o:
1/ prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2/ prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom na dobu neurčitú,
3/ prihlásenie manžela alebo nezaopatrené dieťa,
4/ vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojim podpisom na, prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana pred zamest- nancom ohlasovne.

Za členov rodiny môže hlásiť trvalý a prechodný pobyt jeden z tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.
 

PRECHODNÝ POBYT

Predpokladaná doba na prechodný pobyt môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný prihlásiť sa na prechodný pobyt znova.
Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť.
 

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
 

ZRUŠENIE POBYTU

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:
a/ na základe doručenia odhlasovacieho lístka,
b/ ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c/ na základe ohlásenia na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní,
d/ ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e/ na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f/ na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
g/ ak budova zanikla.


 
ÚvodÚvodná stránka