Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kolaudačné konanie - Verejná vyhláška

Kolaudačné konanie - Verejná vyhláškaVytlačiť
 

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE

Verejná vyhláška

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  IČO : 36 442 151 (ďalej len „stavebník“)    zast. spoločnosťou  PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín   IČO: 46 278 605, na  základe plnomocenstva  zo dňa 13. 03. 2018,  opakovane podal dňa 14. 12. 2018 na  tunajšom  úrade  návrh na kolaudáciu líniovej stavby „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča - Uhry“  na pozemkoch KNC parc. č. : 2482/68, 2615/2, 2481/12,  2482/67, 2615/3 (KNE parc. č. 759/3), 2616/1 (KNE parc. č. 759/3, 769/3), 1638/1 (KNE parc. č. 759/3), 1622, 1621/3 ( z pôvodnej KNC p.č. 1621 /KNE parc. č. 757, 758/), KNE parc.č. 770/1,  v   kat. území  Udiča, v obci Udiča, časť Uhry; na základe predloženého  geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1622, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 757, 758, 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 45/2018 zo dňa 21. 06. 2018 , úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 535/18 zo dňa 27. 07. 2018  a predložených  písomných súhlasov: Slovenského zväzu záhradkárov Základnej organizácie 23-52 Udiča-Klapy k umiestneniu líniovej stavby na pozemku KN-C parc.č. 2481/12 v k.ú. Udiča  a spoluvlastníkov KN-E parc.č. 770/1 v k.ú. Udiča s čiastočnou odchýlkou trasy pri realizácii projektu 5819-Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195, odb. Udiča – Uhry.

Na kolaudačnom konaní dňa 18. 01. 2019  bolo zistené, že stavba zasahuje vecným bremenom    do pozemku KNC parc.č. 1638/4.

Na základe uvedeného názov líniovej stavby znie: „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča - Uhry“;  na pozemkoch KNC parc. č. : 2482/68, 2615/2, 2481/12,  2482/67, 2615/3 (KNE parc. č. 759/3), 2616/1 (KNE parc. č. 759/3, 769/3), 1638/1 (KNE parc. č. 759/3), 1622, 1621/3 , KNC parc.č. 1638/4, KNE parc.č. 770/1,   v   kat. území  Udiča, v obci Udiča, časť Uhry, na základe predloženého doplneného geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 6/2019 zo dňa 23. 01. 2019, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 52/19 zo dňa 13. 02. 2019 .

Stavebné povolenie  na uvedenú líniovú stavbu vydala Obec Udiča dňa 31. 05. 2017 pod číslom: 2017/63-TS1/A-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2017.

Obec  Udiča , ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z.  o  štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie  a  o  zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,  po preskúmaní Vášho návrhu  a na základe ústneho pojednávania spojeného s miestnym šetrením,  ktoré sa konalo dňa  18. januára 2019,  podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona, § 20 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  a  § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

po v o ľ u j e       u ž í v a n i e

 

líniovej stavby „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča - Uhry“;  na pozemkoch KNC parc. č. : 2482/68, 2615/2, 2481/12,  2482/67, 2615/3 (KNE parc. č. 759/3), 2616/1 (KNE parc. č. 759/3, 769/3), 1638/1 (KNE parc. č. 759/3), 1622, 1621/3 , KNC parc.č. 1638/4, KNE parc.č. 770/1,   v   kat. území  Udiča, v obci Udiča, časť Uhry.

 

Zatriedenie stavby: podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou stavbou - miestne rozvody elektriny podľa ust. § 43a  ods. 3 písm. i) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb.

 

Popis  líniovej stavby: „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča – Uhry“: podľa predloženej správy o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia  č.: 061/ŠI/2018 zo dňa 15. 06. 2018:

Existujúce VN vzdušné vedenie v dĺžke 777 m č. 195, odb. TS Udiča Klapy a TS Udiča Uhry sa zdemontovalo.

Na existujúci VN podperný bod VN vedenia č. 195 sa nainštaloval nový VN odpínač typ OTE 25/400-32+3EK7+HDA. Z tohto p.b. je vedený zemou VN kábel typ NA2XS(F)2Y na VN konzolu so zvodičmi prepätia typ HDA, ktorá sa inštalovala na exist. TS Udiča Klapy. Na TS  Udiča Klapy sa inštaloval aj odpínač typ OTE 25/400-32+3EK7+HDA z ktorého je vedený zemný kábel na existujúcu TS 4-stľpovú Udiča-Uhry, kde končí na poistkovom spodku PS 25 s HDA 25/10 kA.

 

II.   Pre užívanie líniovej stavby stavebný úrad určuje podľa § 82 ods.  2 a 4 stavebného  zákona               

        tieto podmienky:

Stavba sa bude užívať na určený účel – inžinierska stavba - miestne rozvody elektriny.

Podľa § 85 ods. 1 stavebného zákona stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností , ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Stavba sa musí užívať tak, aby podľa § 43d stavebného zákona spĺňala základné požiadavky na stavby. Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby. Základnými požiadavkami pre danú stavbu je mechanická odolnosť, požiarna bezpečnosť stavby;  hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia;  bezpečnosť stavby pri jej užívaní a energetická úspornosť.

Podľa § 86 ods. 1 stavebného zákona vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.

Toto rozhodnutie je doklad o tom, že stavba je užívania schopná z hľadiska záujmov sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom konaní.

Stavbu možno užívať z hľadiska jej stavebno technického vyhotovenia a záujmov sledovaných stavebným úradom v kolaudačnom rozhodnutí až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Vlastník stavby je povinný pravidelne vykonávať predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia v stanovených lehotách a rešpektovať záverečné ustanovenia uvedené v predloženej:  správe o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia.

V okolí stavby je potrebné udržiavať čistotu, chrániť a udržiavať plochy verejnej zelene. 

Vlastník stavby je povinný po celú dobu užívania stavby uchovávať projektovú dokumentáciu; a zabezpečí vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby,  ktoré vzal stavebný úrad  na vedomie  v kolaudačnom konaní: počas uskutočňovania líniovej stavby došlo ku  nepodstatnej odchýlke od overenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní: k čiastočnej zmene trasy líniovej stavby podľa predloženého geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1622, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 757, 758, 759/3, 769/3, 770/1 v kat. území Udiča;  v obci Udiča, číslo plánu: 45/2018 vyhotoveného dňa 21. 06. 2018, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  dňa 27. 07. 2018 pod číslom: 535/18 a následne doplneného geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 6/2019 zo dňa 23. 01. 2019, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 52/19 zo dňa 13. 02. 2019 :  čiastočná zmena trasy do pozemkov KNC parc.č. 2481/12, KNE parc.č. 770/1,   a zmena parcelného čísla z pôvodnej KNC p.č. 1621 (KNE parc. č. 757, 758) na  novoutvorený pozemok KNC parc.č. 1621/3, a vecným bremenom do novoutvoreného pozemku  KNC parc.č. 1638/4;  v kat. území Udiča;  v obci Udiča. Tieto odchýlky  nevyžadujú samostatné konanie.

Stavebník predložil k týmto zmenám stavebnému úradu citované geometrické plány a:

doklad od Slovenského zväzu záhradkárov Základnej organizácie 23-52 Udiča-Klapy zo dňa 20.11.2018, v ktorom súhlasí so skutočnosťou,  že realizátor umiestnil na pozemku KN-C parc.č. 2481/12 v k.ú. Udiča zemný VN kábel NA2XS(F) 2Y 1x70/16 mm2  12,7/22 kV v rámci predmetnej líniovej stavby, čím vznikol záber pozemku o výmere 30 m2 ,

písomný doklad od spoluvlastníkov pozemku KNC parc.č. 770/1 v k.ú. Udiča, v ktorom súhlasia k čiastočnej odchýlke trasy pri realizácii projektu 5819-Udiča-Uhry-rekonštrukcia VN č. 195, odb. Udiča-Uhry.

Na kolaudačnom konaní  boli zistené nedostatky:

uvedené vo vyjadrení Slovenského zväzu záhradkárov, Základnej organizácie č. 23-52 Udiča – Klapy zastúpenej predsedom ZO SZZ:  Vzhľadom na to, že v časti záhradkárskej osady Udiča – Klapy, kde sa realizoval výkop pre uloženie VN kábla:

na pozemkoch KNC parc.č. 2482/68, 2615/2  v k.ú. Udiča došlo k poškodeniu komunikácie a to tak, že je sťažený výjazd motorových vozidiel do kopca k chatkám na hornej ceste (blato a prešmykávanie kolies, sadanie terénu po výkope naprieč cesty),

a sadaniu terénu pred hornou bránou na pozemku KNC parc.č. 2615/3 (KNE parc.č. 759/3),

žiadame stavebníka o dovoz  15 m3 vyfrézovanej asfaltovej drte t.j. 3x 5 m3, ktorá bude rozvezená na inkriminované časti prístupovej komunikácie. K uvedenému dodávame, že pred výkopovými prácami sa na komunikáciách nachádzala vyfrézovaná asfaltová drť, ktorá sa znehodnotila.

upraviť terén do pôvodného stavu, v mieste trasy zabudovanej líniovej stavby.

Odstránenie zistených nedorobkov stavebník zabezpečí v termíne do 30. 05. 2019.

Stavebník pri odstraňovaní nedostatkov dodrží predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, a bude dbať na ochranu zdravia a osôb  na zostávajúcom stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia a dodrží podmienky vyplývajúce zo stavebného povolenia; a  v uvedenej lehote oznámi odstránenie nedostatkov stavebnému úradu písomne.

 

 Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  sa nevydáva, v konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania.  

 

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  IČO : 36 442 151 zast. spoločnosťou  PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín   IČO: 46 278 605, na  základe plnomocenstva  zo dňa 13. 03. 2018,  opakovane podal dňa 14. 12. 2018 na  tunajšom  úrade  návrh na kolaudáciu líniovej stavby „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča - Uhry“  na pozemkoch KNC parc. č. : 2482/68, 2615/2, 2481/12,  2482/67, 2615/3 (KNE parc. č. 759/3), 2616/1 (KNE parc. č. 759/3, 769/3), 1638/1 (KNE parc. č. 759/3), 1622, 1621/3 ( z pôvodnej KNC p.č. 1621 /KNE parc. č. 757, 758/), KNE parc.č. 770/1,  v   kat. území  Udiča, v obci Udiča, časť Uhry; na základe predloženého  geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1622, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 757, 758, 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 45/2018 zo dňa 21. 06. 2018 , úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 535/18 zo dňa 27. 07. 2018  a predložených  písomných súhlasov: Slovenského zväzu záhradkárov Základnej organizácie 23-52 Udiča-Klapy k umiestneniu líniovej stavby na pozemku KN-C parc.č. 2481/12 v k.ú. Udiča  a spoluvlastníkov KN-E parc.č. 770/1 v k.ú. Udiča s čiastočnou odchýlkou trasy pri realizácii projektu 5819-Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195, odb. Udiča – Uhry.

Na kolaudačnom konaní dňa 18. 01. 2019  bolo zistené, že stavba zasahuje vecným bremenom    do pozemku KNC parc.č. 1638/4.

Na základe uvedeného  názov líniovej stavby znie: „5819 - Udiča – Uhry – rekonštrukcia VN č. 195 odb. Udiča - Uhry“;  na pozemkoch KNC parc. č. : 2482/68, 2615/2, 2481/12,  2482/67, 2615/3 (KNE parc. č. 759/3), 2616/1 (KNE parc. č. 759/3, 769/3), 1638/1 (KNE parc. č. 759/3), 1622, 1621/3 , KNC parc.č. 1638/4, KNE parc.č. 770/1,   v   kat. území  Udiča, v obci Udiča, časť Uhry, na základe predloženého doplneného geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 6/2019 zo dňa 23. 01. 2019, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 52/19 zo dňa 13. 02. 2019 .

Stavebné povolenie  na uvedenú líniovú stavbu vydala Obec Udiča dňa 31. 05. 2017 pod číslom: 2017/63-TS1/A-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 07. 2017.

Na prerokovanie návrhu na kolaudáciu stavby spojeného  so zmenou stavby stavebný úrad nariadil v súlade s ustanoveniami § 80, § 81 ods. 4) a primerane podľa  § 68  stavebného zákona ústne pojednávanie  spojené s miestnym zisťovaním, ktoré oznámil  oznámením - verejnou vyhláškou dňa 20. 12. 2018 pod číslom: 403/2018-TS1/A-10  a ktoré sa uskutočnilo dňa  18. januára  2019.

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania,  a pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného  konania verejnou vyhláškou v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Počas uskutočňovania líniovej stavby došlo ku  nepodstatnej odchýlke od overenej projektovej dokumentácie v stavebnom konaní: k čiastočnej zmene trasy líniovej stavby podľa predloženého geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1622, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 757, 758, 759/3, 769/3, 770/1 v kat. území Udiča;  v obci Udiča, číslo plánu: 45/2018 vyhotoveného dňa 21. 06. 2018, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom dňa 27. 07. 2018 pod číslom: 535/18 a následne doplneného geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 6/2019 zo dňa 23. 01. 2019, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 52/19 zo dňa 13. 02. 2019 :  čiastočná zmena trasy do pozemkov KNC parc.č. 2481/12, KNE parc.č. 770/1, a zmena parcelného čísla z pôvodnej KNC p.č. 1621 (KNE parc. č. 757, 758) na  novoutvorený pozemok KNC parc.č. 1621/3, a vecným bremenom do novoutvoreného pozemku  KNC parc.č. 1638/4;  v kat. území Udiča;  v obci Udiča. Tieto odchýlky  nevyžadujú samostatné konanie.  Stavebný úrad uložil stavebníkovi povinnosť zabezpečiť vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby,  ktoré vzal stavebný úrad  na vedomie  v kolaudačnom konaní.

Vzhľadom na to, že stavebník nepredložil na kolaudačnom konaní dňa 18. 01. 2019 predpísané doklady podľa ust. § 140b stavebného zákona,  §  17, vyhl.č. 453/2000 Z.z.,  tunajší úrad vyzval dňa 18. 01. 2019 pod číslom: 403/2018-TS1/A-10 stavebníka podľa ust. § 19 ods. 3), § 46  a  nasl.  správneho poriadku, aby návrh v primeranej lehote doplnil o: geometrický plán zamerania stavby doplniť o zmenu parcelných čísiel pozemkov - parcely registra KNC : 1621/3,  1638/4 v k.ú. Udiča; a podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku  prerušil  rozhodnutím kolaudačné konanie stavby na 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Dňa 19. 02. 2019 stavebník doplnil chýbajúce doklady: geometrický plán na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1 v kat. území Udiča;  v obci Udiča, číslo plánu: 6/2019 vyhotoveného dňa 23. 01. 2019, úradne overený Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  dňa 13. 02. 2019, číslo: 52/19.

Stavebník predložil tieto doklady: stavebné povolenie, projektovú dokumentáciu  overenú v stavebnom konaní; protokol o vytýčení; vyhlásenia o zhode; zápis o odovzdaní a prevzatí stavby;  geometrický plán na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1622, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 757, 758, 759/3, 769/3, 770/1 v kat. území Udiča;  v obci Udiča, číslo plánu: 45/2018 vyhotoveného dňa 21. 06. 2018, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym   odborom  dňa 27. 07. 2018 pod číslom: 535/18; porealizačné zameranie; odborné stanovisko k úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia  elektrického + osvedčenie o úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického; súhlasné záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici;  vyjadrenie Okresného úradu Považská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva  k dokumentácii v kolaudačnom konaní;  vyjadrenia: Okresného úradu Považská Bystrica – odboru dopravy a pozemných komunikácií,  Správy ciest TSK Trenčín, k vydaniu kolaudačného rozhodnutia; správu o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia; stavebný denník; odborné stanovisko Technickej inšpekcie a.s. Bratislava k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia, inšpekčný certifikát k typovej skúške o bezpečnosti časti vyhradeného technického zariadenia elektrického, vyhlásenia o zhode; geometrický plán na zriadenie vecného bremena na parcely KN-C č. 1621/3, 1622, 1638/4, 2481/12, 2482/67-68, 2615/2 a KN-E č. 759/3, 769/3, 770/1, číslo plánu 6/2019 zo dňa 23. 01. 2019, úradne overeného Okresným úradom Považská Bystrica – katastrálnym odborom  pod číslom: 52/19 zo dňa 13. 02. 2019 .

Ku kolaudácii  stavby sa kladne vyjadrili príslušné dotknuté orgány chrániace záujmy z hľadiska osobitných predpisov, a to: Inšpektorát práce Trenčín; Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva; Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií;  Správa ciest TSK Trenčín; Obec Udiča zast. starostom.

Ich stanoviská  sú kladné.

V zmysle § 80 ods. 2) stavebného zákona  stavebný úrad v oznámení o začatí kolaudačného konania upozornil  účastníkov  konania a dotknuté orgány, že  námietky a stanoviská  môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne; a  ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad bude považovať tieto za kladné.

V stanovenej lehote neoznámili svoje stanoviská ostatné dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad považuje  ich stanoviská za kladné.

Stavebný úrad preskúmal podanie stavebníka v tomto konaní z hľadiska záujmov uvedených v  § 81 ods. 1 stavebného zákona, z podkladov pre rozhodnutie a miestnej obhliadky zistil, že  líniová stavba je užívania schopná, jej riadnym užívaním na povolený účel nie je ohrozený verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce a technických zariadení.

Podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu je stavba inžinierskou stavbou - miestne rozvody elektriny podľa ust. § 43a  ods. 3 písm. i) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok bol v zmysle položky 62a  zákona č.  145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený v sume  60 eur.

 

P o u č e n i e :

 

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa  jeho doručenia. Odvolanie sa podáva  na Obec Udiča,  Obecný úrad v Udiči  č. 302, 018 01 Udiča.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky. Podľa ust. § 26 správneho poriadku sa doručenie verejnou vyhláškou  vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí  na úradnej tabuli obce a webstránke obce po dobu  15 dní,  spôsobom v mieste obvyklým.  Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

           Peter Chochlík

            starosta obce

 

__________________________________________________________________________________

Kolaudačné rozhodnutie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Udiča.

 

Vyvesené dňa :.......................................                Zvesené dňa ............................................

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ......................................................................

 

 

Doručí sa (do vlastných rúk):

Účastníkom konania:

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina zast. spoločnosťou 

PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44Tvrdošín

Projektant:  BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves: Ing. Anton Javorský

Známi  vlastníci pozemkov:

Obec Udiča zast. starostom

SR - Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

    Základná organizácia  SZZ Udiča – Klapy, p. Jaroslav Hutka, Pribinova 964/9-5, 017 01 Považská Bystrica

Miroslav Černošík, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

Božena Černošíková, Stred 44/1, 017 01 Považská Bystrica

Mária Heldesová, rod. Gajdošová, 018 01 Udiča č. 10

Viera Muraňová, rod. Pohánková, 018 01 Udiča č. 83

Štefánia  Harušincová, rod. Kucejová, 018 01 Udiča č. 618

Bohuslav Okrutský, 018 13 Papradno č. 647

Emília Okrutská, rod. Šamajová, 018 13 Papradno č. 647

Ostatným účastníkom konania : verejnou vyhláškou

 

Dotknutým orgánom:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru Považská Bystrica

Okresný  úrad Považská Bystrica,  odbor starostlivosti o životné prostredie,  úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

Okresný úrad Považská Bystrica – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Kukučínova ul. 186/1, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica,   odbor  krízového riadenia,  Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2,  P.O. Box 148, 971 06 Prievidza

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho  kraja,  Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava

Stredoslovenská distribučná a.s., Ul. Republiky 5, 010 47  Žilina

    Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín

Michlovský,   spol. s r.o.  UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica,  Zvolenská cesta 21,  974 05 Banská Bystrica  za prevádzkovateľa  Orange  Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany,  Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica  (správca toku)

UPC broadband   slovakia  s.r.o., Ševčenkova  36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5

ENERGOTEL a. s. Miletičova  7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca  756/44, 010 01   Žilina

Telefónica  O2, Slovakia, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

 

 

 

Po právoplatnosti: : Okresný úrad Považská Bystrica, katastrálny  odbor


 
 
ÚvodÚvodná stránka