Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontrolór obce

Ing. Alena Tršková

č. dverí:     4

E-mail:        kontrolor@obecudica.sk

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra: od 01.09.2016 do 31.08.2022.

Hlavného kontrolóra zriaďuje obecné zastupiteľstvo. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Odvoláva ho obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

  • poslanca,

  • starostu,

  • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,

  • iného zamestnanca obce,

  • podľa osobitného zákona.


Hlavný kontrolór najmä:

  • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 

  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,

  • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,

  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,

  • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
Výsledky kontroly predkladá obecnému zastupiteľstvu.


 
ÚvodÚvodná stránka