Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

Medzi hlavné matričné činnosti patrí:

1. Zápis novorodenca

2. Určenie otcovstva :

 • k narodenému dieťaťu

 • k nenarodenému dieťaťu

3. Uzavretie manželstva

4. Úmrtie občanov

5. Vybavovanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

6. Zápis do osobitnej matriky


7. Výpis z registra trestov

8. Osvedčenie podpisov

9. Osvedčenie listín

KONTAKT:

Matrikárka:Eva Vysúdilová
Tel.: 042/4383190
E-mail: eva.vysudilova@obecudica.sk
            obecudica@zoznam.sk
 

Stránkové dni    
Pondelok 7.15 hod - 10.00 hod 10.30 hod - 16.00 hod
Streda 7.15 hod - 10.00 hod 10.30 hod - 16.45 hod
Piatok 7.15 hod - 10.00 hod 10.30 hod - 12.45 hod

     
 

 

NARODENIE DIEŤAŤA


Iba v tom prípade, že sa dieťa narodilo v matričnom obvode Obce Udiča (t.j. v Udiči a jej miestnych častiach Upohlav, Prosné a Uhry).
Ak sú rodičia zosobášení - na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz.

Určenie otcovstva:

1. K narodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:
- občiansky preukaz,
- rodný list dieťaťa,
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode,
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela.

Na matričný úrad musia prísť obaja rodičia!


2. K nenarodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:
- občiansky preukaz,
- tehotenský preukaz,
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode,
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela.

Na matričný úrad musia prísť obaja rodičia!

UZAVRETIE MANŽELSTVA


Čo potrebujete:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalé bydlisko v obci Udiča:

 • slobodní:

- vlastné rodné listy a platné občianske preukazy

 • ovdovelí:

- vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela /ky/, alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, vyhlásenie manžela za mŕtveho

 • rozvedení:

- vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak majú snúbenci už spolu maloleté deti predkladajú aj rodné listy týchto detí, a rodný list dieťaťa je potrebné predložiť 
aj vtedy, ak snúbenica má už maloleté  dieťa, ktorého otec je neznámi. 

Tieto doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu pri spisovaní žiadosti o uzavretie manželstva a to aj ak sa manželstvo uzatvára civilnou alebo cirkevnou formou.

Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu:

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich, tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom,
- je to tzv. delegovanie sobáša, delegovanie sobáša je potrebné len v prípade uzavretia manželstva civilnou formou.

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

- štátny občan SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade,
- cudzí ŠO platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,  u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela/ky/,
- doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov,
- je potrebná osobná konzultácia na matričnom úrade.


Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola!

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené  s uzavretím manželstva:

 • uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách - bez poplatku,

 • povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 16,50 €,

 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR -   16,50 €,

 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  -  16,50 €,

 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  -  66,00 €,

 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami -  33,00 €,

 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR  a cudzincom  -  66,00 €,

 • uzavretie manželstva medzi cudzincami  -  165,50 €,

 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 199,00€.


Sobášne dni : 
Štvrtok :     11.00 hod - 15.00 hod
Piatok :      11.00 hod - 14.00 hod
Sobota :     11.00 hod - 16.00 hod

Sobášnym miestom na vykonávanie sobášnych obradov uzavretia manželstva je určená sobášna miestnosť nachádzajúca sa v budove Obecného úradu v Udiči.

Uzavretie manželstva občana SR v zahraničí - dôležité upozornenie!

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorí chce uzavrieť manželstvo v cudzine sa môže obrátiť na matričný úrad, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Je dôležité, aby snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Udiči, vopred konzultovali termíny k uzavretiu manželstva vždy minimálne 2 týždne pred uzavretím manželstva s matrikárkou Matričného úradu Udiča.

ÚMRTIE OBČANA


Občan, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Udiča:

Čo potrebujete:
- predkladajú sa Listy o prehliadke mŕtveho  vystavené a potvrdené prehliadajúcim lekárom minimálne v troch exemplároch, 
- občiansky preukaz zomrelého ( pri cudzincoch cestovný doklad ),
- občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:
- úmrtný list,
- tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb,
- potvrdenie o vybavovaní pohrebu,
- informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského,vdoveckého,sirotského dôchodku.

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY


Matričný úrad vyhotoví úradný výpis - rodný list, sobášny list, alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR:

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti. Matričný doklad obdrží na počkanie.
písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť, vloží do obálky 5 € v hotovosti. Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine:

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
- písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť, vloží do obálky 5 € v hotovosti (správny poplatok). Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.

ZÁPIS DO OSOBITNEJ MATRIKY (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)


Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine. Zápisy sa vykonávajú prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať na matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

 • Zápis o narodení:

- cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka,
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR ),
- ak je žiadateľ( štátny občan SR) o zápis narodenia dieťaťa ženatý/vydatý, jeho/ jej sobášny list,
- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva ( ak rodičia dieťaťa nie sú manželia),
- ak žiadateľ žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky - ová - písomnú žiadosť.

 • Zápis o uzavretí manželstva:

- cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
- rodný list žiadateľa
- ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
- ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako vdovec /vdova, úmrtný list predchádzajúceho manžela
- ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky - ová, písomnú žiadosť

 • Zápis o úmrtí:

- cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka,
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
- rodný list zomrelého.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom. Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí byť k nej priložený preklad do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené!

VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV


O register trestov (výpis, odpis) je možno požiadať aj prostredníctvom matričného úradu. Príslušné tlačivo obdržíte priamo na matričnom úrade.

Čo potrebujete:
- platný občiansky preukaz,
- kolok v hodnote 4,00 €,
- 1,50 € v hotovosti ( zaplatíte na matričnom úrade).

OSVEDČOVANIE


Osvedčovanie podpisov na listinách  na použitie v SR.

Správny poplatok sa platí v hotovosti.

Čo potrebujete:
- listina, na ktorej má byť podpis osvedčený,
- platný občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti,
- 1,50 € správny poplatok za každý podpis.

Osvedčenie listín na použitie v SR.

K osvedčeniu je potrebné predložiť originál listiny aj jej fotokópiu. 
Správny poplatok sa platí v hotovosti - každá začatá strana 1,50 €


 
ÚvodÚvodná stránka