Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2016


 
Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1101-1127 z 1127
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
201610Natur-Pack, a.s. Ružová dolina 6, 82108 BratislavaZmluvazabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €19.7.2016nestanovený
201611PRIMUS spol. s r.o. Žilinská cesta 63,01311 Lietavská LúčkaRámcová kúpna zmluva na zberné nádoby 26 716,80 €23.7.2016nestanovený
201612Považské osvetové stredisko, Ul. slov.partizánov 1132/52, 01701 Považská BystricaZmluva o spoluprácizabezpečenie a realizácia oslavy 695. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča 100,00 €30.7.2016nestanovený
46882016Helena Kollárovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €5.8.2016nestanovený
201613P&P import s.r.o., M. Turkovej 1732/34, 91101 Trenčínzmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce0,00 €12.8.2016nestanovený
201614Ing. Pavol Seko, Pieskovcová 5043/21, Devínska Nová Ves, Bratislava IVKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremenapredaj parcely KNC č. 316/2 o výmere 70m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcely KNC č. 316/3 o výmere 98m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Udiča a zriadenie vecného bremena in rem na parcele KNC č. 316/3 o výmere 98m2,zastavané plochy v k.ú. Udiča v prospech oprávnených z vecného premena ako vlastníkov nasledujúcich pozemkov, a to pozemku registra C KN parcelné číslo 279, zastavané plocha a nádvoria o výmere 832m2,pozemku C KN parcelné číslo 250,zastavané plochy a nádvoria o výmere 482m2,k parcele č. 288, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97m2,k parcele č. 289,záhrady o výmere 608m2,k parcele č. 290,zastavané plochy a nádvoria o výmere 320m2,k parcele č. 285/2, zastavané plochy a a nádvoria o výmere 130m2, k parcele č. 286, záhrady o výmere 646m2, k parcele č. 281, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118m2,k parcele č. 282,záhrady o výmere 556m2,k parcele č. 283,zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a k parcele č. 284, záhrady o výmere 587m2, ktoré sú aktuálne vo vlastníctve oprávnených z vec.bremena,ako aj akýchkoľvek všetkých parciel,ktoré bdú z týchto opráv.pozemkov odčlenené, spočívajúce v povinnosti povinného z vec.bremena na zaťaž.pozemku strpieť existenciu inž.siete -vodovodu,právo vstupu,prechodu pešo a prejazdu stavebnými strojmi za účelom užívania,prevádzkovania,údťžby,opravy,úpravy,rekonštukcie,modernizácie a akýchkoľvek iných technických úprav inž.siete-vodovodu,užívanie, prevádzkovanie,údržbu,opravu,úpravu,rekonštrukciu,modernizáciu a akékoľvek iné technické úpravy inž.siete-vodovodu,obmedzenia užívania v priestore nad vodovodným potrubín, a to najmä zákaz vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti, ktoré budú odmedzovať prístup k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy1 680,00 €12.8.2016nestanovený
461682016Kucharíková Adriananájomná zmluvahrobové miesto7,00 €21.9.2016nestanovený
461322016Ing. Repáč Jozefnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
505032016Kucharíková Adriananájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
506122016Strhák Ľubomírnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
288/2016-2060-2200Obec Udiča, 01801 Udiča 302Dodatok č. 2o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve číslo 495/2015-2050-12000,00 €7.9.2016nestanovený
201615Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Štefánikova 27, 81499 BratislavaDodatok č. 1k Úverovej zmluve č. 245905-2015 257 050,62 €27.9.2016nestanovený
201616Miroslava Ješíková s.r.o. 01801 Udičanájomná zmluvaprenájom nebytových priestorov bývalej čakárne pri detskej ambulancii0,00 €29.9.201631.12.2016
201617TAMPO CENTRUM, s.r.o. Pribinova 65/A, 920 01 Hlohovecrámcová kúpna zmluvaz verejnehého obstarávania na dotáciu z recyklačného fondu0,00 €15.10.2016nestanovený
201618Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 ŽilinaDodatok č. 1k Zmluve o združenej dodávke elektriny od 01.01.20160,00 €18.10.201631.12.2018
47A42016Mária Hogajovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €22.10.2016nestanovený
47A892016Mária Hogajovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €22.10.2016nestanovený
50712016Jozefa Tučníkovánájomná zmluvahrobové miesto10,00 €22.10.2016nestanovený
506192016Mária Drblíkovánájomná zmluvahrobové miesto12,00 €3.11.2016nestanovený
201619Ing. Ľudovít Vicia, certifikovaný audítor, Lánska ul. 934/25, 01701 Považská Bystricazmluvao vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.20151 200,00 €10.11.2016nestanovený
201620T.O.P. MEDICAL s.r.o. Praznom 42, 01701 Považská BystricaDohodao postúpení práv a povinností z nájomnej zmluvy0,00 €12.11.2016nestanovený
201621Jozef Maliňák, Považská Teplá 20, 01705 Považská BystricaZámenná zmluvaObec Udiča výmenou dáva do výlučného vlastníctva Jozefovi Maliňákovi bytom Považská Teplá 20 parcelu KNC č. 2210/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1267m2 Jozef Maliňák, Považská Teplá 20 tento pozemok prijíma výmenou za teľatník čp. 707 na parcele KNC č. 2205, parcelu KNC č. 2205, zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2, Jozef Maliňák Považská Teplá 20 výmenou dáva do výlučného vlastníctva Obci Udiča teľatník čp. 707 na parcele KNC č. 2205, parcelu KNC č. 2205, zastavané plochy a nádvoria o výmere 493m2, Obec Udiča tieto nehnuteľnosti prijíma výmenou za parcelu KNC č. 2210/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1267m2 v k.ú. Udiča32 000,00 €6.12.2016nestanovený
503312016JUDr. Oľga Porákovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
4731B2016Jana Vráblikovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
4765B2016Jana Vráblikovánájomná zmluvahrobové miesto0,00 €8.12.2016nestanovený
46712016Július Markovičnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €8.12.2016nestanovený
201622DEUS, Kýčerského 5, 81105 BratislavaZmluvao pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest0,00 €15.12.2016nestanovený
Položky 1101-1127 z 1127
ÚvodÚvodná stránka