Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

zmluvy 2016

Zmluvy » subjekt: Obec Udiča » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-60 z 76
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
47662016Jaroslava Kubáňovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €14.4.2016nestanovený
4743B2016Emil Chmulíknájomná zmluvahrobové miesto12,00 €14.4.2016nestanovený
4736B2016Emil Chmulíknájomná zmluvahrobové miesto20,00 €14.4.2016nestanovený
201602MUDr. Libor Oravec a MUDr. Helena Oravcová, SNP 1471/117, 017 01 Považská Bystricakúpna zmluvabyt č. 2 na 1.podlaží v obytnom dome čp. 301 postavenom na parcele KNC č. 489 v podiele 1/1, spoluvlastnícky podiel 1/6 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu čp. 301, spoluvlastnícky podiel 1/6 z parcely č. 489 - zastavené plochy a nádvoria o výmere 214 m2 v k.ú. Udiča23 500,00 €7.5.2016nestanovený
201603ELBAS s.r.o. Hatné 1, 01802 Dolná MaríkovaNájomná zmluvaPrenájom parcely KNC č. 2210/29 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Udiča o výmere 503 m2 a KNC č. 2210/28 zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Udiča o výmere 867 m2 850,00 €7.5.2016nestanovený
76592Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3poskytnutie dotáciepre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 700,00 €7.5.2016nestanovený
090716Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o. Kuchyňa 298, 900 52 KuchyňaZmluvasprostredkovanie-podanie hudobnej produkcie vo forme hosťovania cca 45-60 minút1 400,00 €7.5.20169.7.2016
76228Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3Zmluvao poskytnutí dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO 700,00 €10.5.2016nestanovený
201604PEGO Slovakia, s.r.o. Sládkovičova 2545, 01701 Považská Bystricazmluva o výpožičkepodperných bodov - stĺpov v Obci Udiča0,00 €10.5.2016nestanovený
201605Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Einsteinova 25, 85101 BratislavaZmluvao elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb0,00 €19.5.2016nestanovený
201606TTP consulting s.r.o. Stred 55/41, 01701 Považská BystricaZmluvao manažmente verejného obstarávania 800,00 €19.5.2016nestanovený
502972016Valášková Martanájomná zmluvahrobové miesto20,00 €24.5.2016nestanovený
4770B2016nájomná zmluvahrobové miesto20,00 €24.5.2016nestanovený
201607WEBY GROUP, s.r.o. Nižovec 2a, 96001 Zvolendodatok č. 1 k zmluve číslo 154176000o poskytovaní služieb Aktualizácia softvéru webypostál0,00 €31.5.2016nestanovený
OPKZP-PO1-SC11-2016-11MP Profit PB, s.r.o. Hliníky 712/25, 01701 Považská BystricaZmluvao manažmente projektu Kvalita ŽP zameraná na triedený zber KO, zhodnocovanie biologicky rozložitelného kom.odpadu a uprava kom.odpadu0,00 €1.6.2016nestanovený
201608Darina Čelková, 01801 Udiča 498nájomná zmluvanájom nebytových priestorov predajne čp. 535 400,00 €8.7.201630.6.2026
201609Famix, s.r.o. 01801 Udiča - Prosné 219nájomná zmluvanájom nebytových priestorov v bývalej MŠ čp. 369 750,00 €8.7.2016nestanovený
2016/0630INTA, s.r.o. Rybárska 758/18, 91101 TrenčínZmluva o poskytnutí služiebpri zbere odpadov0,00 €12.7.2016nestanovený
1315/16/30Recyklačný fond, Nobelova 18, 83102 BratislavaZmluvao poskytnutí prostriedkov z recyklačného fondu36 062 090,00 €12.7.2016nestanovený
201610Natur-Pack, a.s. Ružová dolina 6, 82108 BratislavaZmluvazabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov0,00 €19.7.2016nestanovený
201611PRIMUS spol. s r.o. Žilinská cesta 63,01311 Lietavská LúčkaRámcová kúpna zmluva na zberné nádoby 26 716,80 €23.7.2016nestanovený
201612Považské osvetové stredisko, Ul. slov.partizánov 1132/52, 01701 Považská BystricaZmluva o spoluprácizabezpečenie a realizácia oslavy 695. výročia prvej písomnej zmienky o obci Udiča 100,00 €30.7.2016nestanovený
46882016Helena Kollárovánájomná zmluvahrobové miesto20,00 €5.8.2016nestanovený
201613P&P import s.r.o., M. Turkovej 1732/34, 91101 Trenčínzmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce0,00 €12.8.2016nestanovený
201614Ing. Pavol Seko, Pieskovcová 5043/21, Devínska Nová Ves, Bratislava IVKúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremenapredaj parcely KNC č. 316/2 o výmere 70m2, zastavaná plocha a nádvorie a parcely KNC č. 316/3 o výmere 98m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Udiča a zriadenie vecného bremena in rem na parcele KNC č. 316/3 o výmere 98m2,zastavané plochy v k.ú. Udiča v prospech oprávnených z vecného premena ako vlastníkov nasledujúcich pozemkov, a to pozemku registra C KN parcelné číslo 279, zastavané plocha a nádvoria o výmere 832m2,pozemku C KN parcelné číslo 250,zastavané plochy a nádvoria o výmere 482m2,k parcele č. 288, zastavané plochy a nádvoria o výmere 97m2,k parcele č. 289,záhrady o výmere 608m2,k parcele č. 290,zastavané plochy a nádvoria o výmere 320m2,k parcele č. 285/2, zastavané plochy a a nádvoria o výmere 130m2, k parcele č. 286, záhrady o výmere 646m2, k parcele č. 281, zastavané plochy a nádvoria o výmere 118m2,k parcele č. 282,záhrady o výmere 556m2,k parcele č. 283,zastavané plochy a nádvoria o výmere 88m2 a k parcele č. 284, záhrady o výmere 587m2, ktoré sú aktuálne vo vlastníctve oprávnených z vec.bremena,ako aj akýchkoľvek všetkých parciel,ktoré bdú z týchto opráv.pozemkov odčlenené, spočívajúce v povinnosti povinného z vec.bremena na zaťaž.pozemku strpieť existenciu inž.siete -vodovodu,právo vstupu,prechodu pešo a prejazdu stavebnými strojmi za účelom užívania,prevádzkovania,údťžby,opravy,úpravy,rekonštukcie,modernizácie a akýchkoľvek iných technických úprav inž.siete-vodovodu,užívanie, prevádzkovanie,údržbu,opravu,úpravu,rekonštrukciu,modernizáciu a akékoľvek iné technické úpravy inž.siete-vodovodu,obmedzenia užívania v priestore nad vodovodným potrubín, a to najmä zákaz vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby,konštrukcie alebo iné podobné zariadenia a vykonávať činnosti, ktoré budú odmedzovať prístup k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne úpravy1 680,00 €12.8.2016nestanovený
461682016Kucharíková Adriananájomná zmluvahrobové miesto7,00 €21.9.2016nestanovený
461322016Ing. Repáč Jozefnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
505032016Kucharíková Adriananájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
506122016Strhák Ľubomírnájomná zmluvahrobové miesto20,00 €21.9.2016nestanovený
288/2016-2060-2200Obec Udiča, 01801 Udiča 302Dodatok č. 2o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k zmluve číslo 495/2015-2050-12000,00 €7.9.2016nestanovený
Položky 31-60 z 76
ÚvodÚvodná stránka