Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vytlačiť
 

O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Obec Udiča, v zastúpení starostom obce, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 2 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods. 1 písm. e) a § 69 písm. a) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel  v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. oznamuje začatie správneho konania na základe žiadosti p. Adama Bukovana, bytom Nemocničná 988/3 – 29, 017 01 Považská Bystrica zo dňa 29. 01. 2018 o výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Predmet žiadosti:
Výrub dreviny, t. j. 1 ks buku s obvodom kmeňa 157 cm meraným vo výške 130 cm  nad zemou, ktorý rastie na pozemku – parcele KN-E č. 746/4 v k. ú. Udiča.

Dôvodom výrubu je:
Drevina rastie na pozemku, ktorý je vedený ako ostatná plocha – podmáčaný svah. Drevina svojím vzrastom a obnaženým koreňovým systémom môže v prípade nepriaznivého počasia ohroziť zdravie a majetok ľudí v danej lokalite.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní  od zverejnenia tejto informácie (e-mail: jana.markovicova@obecudica.sk).

 

Peter Chochlík
starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka