Obec Udiča
ObecUdiča

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022

Upozornenie na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2022

Obec Udiča upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak došlo k zmene, ktorá má vplyv na výpočet dane.

 

Do 31.01.2022 podávajú priznanie k dani z nehnuteľností vlastníci: 

 • ktorí na území obce Udiča v roku 2021 kúpili, predali, darovali alebo ktorí dostali do daru nehnuteľnosť (v tomto prípade je rozhodujúci dátum zavkladovania nehnuteľnosti katastrom. Ak je povolený vklad do 01.01.2022, priznanie sa podáva na rok 2022, ak bol vklad povolený po 01.01.2022 priznanie sa podáva na rok 2023, t. j. do 31.01.2023),
 • ktorým v roku 2021 zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti (daňovník označí priznanie ako čiastočné priznanie na zánik daňovej povinnosti),
 • ktorým v roku 2021 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu alebo ktorým bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu),
 • ktorým v roku 2021 bolo vydané rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, bytu, nebytového priestoru alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
 • ktorí v roku 2021 začali užívať drobnú stavbu alebo stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
 • ktorým sa v roku 2021 zmenila výmera parcely alebo druh pozemku alebo sa zmenil podiel na liste vlastníctva alebo došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
 • ktorí si v zdaňovacom období 2021 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,
 • ktorí si chcú uplatniť zníženie daňovej povinnosti podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

 

Do 31.01.2022 podávajú priznanie k dani z nehnuteľností nájomcovia nehnuteľnosti:

 • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

 

Do 30 dní od právoplatnosti dedičského konania alebo dražby  podáva priznanie k dani z nehnuteľností dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

 • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
 • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 1. Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností.
 2. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.
 3. V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám vo výške svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov podáva priznanie jeden z nich (zástupca).
 4. V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane zaniká na príslušné zdaňovacie obdobie.
 5. Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive MF SR - Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa a k dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty si môžu daňovníci stiahnuť v editovateľnom PDF formáte a vyplniť na svojom počítači. Uvedené tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj priamo na obecnom úrade u p. Vysúdilovej, č. dverí 5.
 6. Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z dokladov, ktoré odporúčame v kópii priložiť k daňovému priznaniu. Ide najmä o:
 • rozhodnutie z katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľností  pri kúpe, darovaní alebo predaji nehnuteľností,
 • právoplatné osvedčenie o dedičstve, ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením,
 • rozhodnutie súdu o schválení príklepu dražby, ak ste nadobudli nehnuteľnosť v dražbe,
 • právoplatné stavebné povolenie na stavbu alebo bytový dom – v ktorom sú uvedené parcelné čísla pozemkov, ktoré tvoria stavebné pozemky,
 • právoplatné stavebné povolenie, ak bola stavba skolaudovaná,
 • oznámenie o ukončení drobnej stavby, ak ste postavili stavbu, kde nebolo potrebné vydávať stavebné povolenie,
 • právoplatné rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby, ak ste menili účel užívania stavby napr. z bývania na kancelárske priestory alebo naopak,
 • rozhodnutie z katastra o výmaze stavby z listu vlastníctva,  ak ste stavbu odstránili na základe asanačného povolenia,
 • právoplatné rozhodnutie súdu, ak o vlastníckom práve k nehnuteľnosti rozhodoval súd.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností nepodávate, pokiaľ počas roka 2021 nedošlo k žiadnym zmenám v nehnuteľnostiach, ktoré vlastníte, máte v nájme či užívate.

Dátum vloženia: 1. 6. 2022 14:50
Dátum poslednej aktualizácie: 1. 6. 2022 14:52
Autor: admin prevod

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Móric, Maurícius, Maurus

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

September je májom jesene.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém