Obec Udiča
ObecUdiča

Odpadové hospodárstvo obce

Odpadové hospodárstvo obce

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Odpadové hospodárstvo obce Udiča sa riadi Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Udiča.

Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Udiča o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Sadzba poplatku je:

 • pre poplatníka s trvalým/prechodným pobytom v obci alebo bez trvalého/prechodného pobytu v obci, ale vlastniaceho nehnuteľnosť v obci - za osobu a kalendárny deň 0,0713 EURA, t. j. 26 € za osobu a  rok,
 • pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať/užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území obce  na iný účel ako na podnikanie  alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať/užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  území obce  na účel podnikania - za množstvový zber: 0,025 € za liter komunálnych odpadov.

Odpadové hospodárstvo obce

Spôsoby úhrady poplatku:

 • v hotovosti do pokladne obce,
 • poštovým peňažným poukazom na účet obce,
 • bezhotovostným prevodom na účet obce, ktorý je vedený vo VÚB a.s., pobočka Považská   Bystrica, číslo účtu: SK54 0200 0000 0000 2162 0372, Konštantný symbol: 1344, Variabilný symbol: podľa čísla uvedeného v doručenom rozhodnutí.

 

Oslobodenie od poplatku:

1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že v zdaňovacom období sa zdržiava/zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Je potrebné predložiť hodnoverný doklad potvrdzujúci pobyt poplatníka v zahraničí, a to napr.:

 • pracovné povolenie,
 • pracovná zmluva,
 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník  v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,
 • potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu  v zahraničí,
 •  povolenie o pobyte na území iného štátu,
 •  potvrdenie o štúdiu v zahraničí,
 • potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,
 • čestné prehlásenie.

2. Obec odpustí poplatok poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu  umiestnenia v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, detskom domove, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod. na základe potvrdenia o umiestnení.

3. Obec odpustí poplatok poplatníkovi, za obdobie, za ktoré obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiaval v inej obci/meste na území SR. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je:

 • potvrdenie príslušnej obce/mesta o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území,
 • vrátane  
 • potvrdenie o zapojení sa  do systému zberu komunálneho odpadu v danej obci/meste, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
 •  zmluva o nájme v inom meste.
Dátum vloženia: 5. 10. 2017 13:37
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 13:38
Autor: admin prevod

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26
27
28 29 30 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18
19 20
21 22
23 24 25
26 27 28 29
30 31 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak opadá lístie do polovice októbra, svätý Havel /16.10/ práce na poli zastaví a bude mokrá zima.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém