Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo obce

Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov, znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
Účelom odpadového hospodárstva je predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, využívať odpady ako zdroj energie (ak nie je možný alebo účelný postup podľa uvedeného) a zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.

Odpadové hospodárstvo obce Udiča sa riadi Všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Udiča.

Poplatky za komunálny odpad sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Udiča o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

chráňme zem, trieďme odpady


Sadzba poplatku je:

 • pre poplatníka s trvalým/prechodným pobytom v obci alebo bez trvalého/prechodného pobytu v obci, ale vlastniaceho nehnuteľnosť v obci - za osobu a kalendárny deň 0,0520 EURA, t. j. 19 € za osobu a  rok,

 • pre poplatníka, ktorým je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať/užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  na území obce  na iný účel ako na podnikanie  alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať/užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na  území obce  na účel podnikania - za množstvový zber: 0,017 € za liter komunálnych odpadov.

 

Spôsoby úhrady poplatku:

 • v hotovosti do pokladne obce,

 • poštovým peňažným poukazom na účet obce,

 • bezhotovostným prevodom na účet obce, ktorý je vedený vo VÚB a.s., pobočka Považská   Bystrica, číslo účtu: SK54 0200 0000 0000 2162 0372, Konštantný symbol: 1344, Variabilný symbol: podľa čísla uvedeného v doručenom rozhodnutí.

 

Oslobodenie od poplatku:

1. Obec poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že v zdaňovacom období sa zdržiava/zdržiaval v zahraničí. Nárok na odpustenie vzniká vtedy, ak je toto obdobie v zdaňovacom období dlhšie ako 90 dní. Je potrebné predložiť hodnoverný doklad potvrdzujúci pobyt poplatníka v zahraničí, a to napr.:

 • pracovné povolenie,

 • pracovná zmluva,

 • potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom zamestnávateľ potvrdí, že poplatník  v zdaňovacom období vykonáva prácu v zahraničí,

 • potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu  v zahraničí,

 •  povolenie o pobyte na území iného štátu,

 •  potvrdenie o štúdiu v zahraničí,

 • potvrdenie od zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí,

 • čestné prehlásenie.

2. Obec odpustí poplatok poplatníkovi za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže svoju neprítomnosť v obci z dôvodu  umiestnenia v zariadení napr. v domove dôchodcov, domove sociálnych služieb, detskom domove, v ústave na výkon trestu odňatia slobody a pod. na základe potvrdenia o umiestnení.

3. Obec odpustí poplatok poplatníkovi, za obdobie, za ktoré obci preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiaval v inej obci/meste na území SR. Podkladom na uplatnenie odpustenia poplatku je:

 • potvrdenie príslušnej obce/mesta o tom, že sa poplatník zdržuje na jej území,

vrátane  

 • potvrdenie o zapojení sa  do systému zberu komunálneho odpadu v danej obci/meste, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,

 •  zmluva o nájme v inom meste.


 

Triedenie odpadov

Triedený zber odpadu

Triedený zber odpadu je zber oddelených zložiek odpadov. Cieľom triedenia odpadu je dosiahnutie recyklácie alebo opätovného používania vytriedeného odpadu podľa jednotlivých druhov odpadu.

Kontajnery na triedenie odpadu

Čo kam patrí?


 

PAPIER (modrý kontajner)
- noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartóny, papierové tašky; nepatrí sem: mokrý, mastný alebo inak znečistený papier, tetrapak, alobal, samoprepisovací a voskový papier, použité plienky a hygienické potreby

 PLASTY (žltý kontajner) 
- neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky a vrecká, tetrapak, plechovky; nepatria sem: plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, biologickým odpadom alebo olejmi (okrem jedlých)

SKLO (zelený kontajner)
- neznečistené sklenené fľaše a sklenené obaly z nápojov a potravín, sklenené črepy; nepatrí sem: keramika, porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, vrstvené bezpečnostné sklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, tabuľové sklo, horniny

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD (čierny kontajner)
- zvyšný komunálny odpad, ktorý sa nevytriedil; nepatrí sem: papier, plast, sklo, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, objemný odpad (napr. nábytok, dvere, podlahoviny), horúci popol, horľavý odpad, kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, batérie, odpad, ktorý by ohrozil ľudské zdravie
 

Čo všetko môžeme vkladať do žltých plastových nádob 110 l ?


 

Do žltých plastových nádob, ktoré obdržali domácnosti v Udiči môžeme ukladať plasty, kovové obaly a viacvrstvové kombinované materiály.
 

Odpad do žltých nádob.jpg

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka