Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Predaj a nájom majetku obce, vecné bremeno

Zámer prenájmu a prevodu nehnuteľného majetku obce

Obchodná verejná súťažVytlačiť
 

Vyhlasovateľ: Názov: Obec Udiča

                         Sídlo: Udiča čp. 302, 018 01

                         Zastúpená: Petrom Chochlíkom, starostom obce

                         IČO: 00317853

                         Bankové spojenie: VÚB, a.s. Považská Bystrica

                         Číslo účtu: SK54 0200 0000 0000 2162 0372

                         (v ďalšom texte len „Obec Udiča“ alebo vyhlasovateľ“)

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 až 288  Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na nájom nehnuteľnosti a uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok  obce:

- pozemok - parcela KNC č. 488/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k.ú. Udiča, odčlenená GP č. 02/2018 vyhotoveným Ing. Máriom Barančíkom, Hatné 210 z parcely KNC č. 488/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2366 m2,  zapísanej na LV č. 910 Obce Udiča v podiele 1/1.

 

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

I.

Úvodné ustanovenie

            Nájom  nehnuteľnosti sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi a uznesením Obecného zastupiteľstva v Udiči č. 27/2018 zo dňa 24.04.2018.

II.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce a to:

- pozemok - parcela KNC č. 488/16 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2 v k.ú. Udiča, odčlenená GP č. 02/2018 vyhotoveným Ing. Máriom Barančíkom, Hatné 210 z parcely KNC č. 488/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2366 m2,  zapísanej na LV č. 910 Obce Udiča v podiele 1/1.

2. Podnikateľský zámer pre danú nehnuteľnosť – výroba a predaj zmrzliny.

3. Nájom sa uzatvorí na dobu neurčitú od 01.07.2018 – s výpovednou dobou 3 mesiace.

4. Minimálna požadovaná cena, za ktorú sa nehnuteľná vec ponúka na nájom je 100 EUR/rok.

   III.

Časový plán súťaže

1.  Vyhlásenie súťaže dňa 21.05.2018.

2. Ohliadka nehnuteľnosti bude umožnená záujemcovi po  telefonickom dohovore so starostom obce – Petrom Chochlíkom – č.t. 0905357792,  po zverejnení súťaže.

    3. Ukončenie predkladania  návrhov do  súťaže (návrh nájomnej zmluvy)  do  07.06.2018 do 10,00 hod.

4. Vyhodnotenie predložených návrhov  uskutoční  dňa 11.06.2018 3 – členná komisia schválená obecným zastupiteľstvom.

Komisia vyhodnotí návrhy hneď po otvorení obálok.

5.  Oznámenie vybranej  ponuky : do 5 dní od vyhodnotenia  súťaže.

6.  Uzatvorenie nájomnej zmluvy do 30.06.2018.

IV.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

1. Obchodná verejná súťaž sa začína  dňa 21.05.2018.

2. Akceptovaný môže byť len navrhovateľom podpísaný návrh nájomnej zmluvy spracovaný v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a doručený vyhlasovateľovi v predpísanom termíne.

3. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú  všetky zo súťaže vylúčené.

4. Forma podávania  návrhov  je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII.  týchto podmienok  verejnej obchodnej súťaže.

5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na  predkladanie návrhov,  t.j. do dňa 07.06.2018 do 10,00 hod.

6. Vyhlasovateľ – Obec Udiča  vyhodnotí  predložené návrhy dňa 11.06.2018.

7. Vyhlasovateľ – Obec Udiča písomne oznámi navrhovateľom výsledky verejnej obchodnej súťaže do päť dní od vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže. Oznámenie výsledkov súťaže navrhovateľom obsahuje označenie navrhovateľa (identifikácia), označenie predmetu nájmu, predložený cenový návrh a uvedenie poradia, ktoré bolo určené  pri vyhodnotení súťaže.

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie návrhov, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže.

 Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak, ako bola vyhlásená.

9.  Do súťaže nemožno zahrnúť návrh predložený po lehote určenej v podmienkach súťaže.

10.   Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.

11. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani navrhovateľovi,    ktorý v súťaži zvíťazil.

V.

Podmienky  nájmu

1. Vyhlasovateľ podmieňuje nájom nehnuteľnosti  uzavretím nájomnej   zmluvy do   30.06.2018.

2. Zmluva nadobúda platnosť  dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom jej zverejnenia.

3.  Ak by zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzavretia, tak  platí,  že v zmysle §  47 a zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov k uzavretiu zmluvy nedošlo.

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na nájom navrhovateľovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní  a vyhodnotení predložených návrhov.

VI.

Kritéria hodnotenia návrhov

1.  Kritérium hodnotenia predložených návrhov bude:

     - ponúknutá nájomná cena – váha kritéria – 100%

2. Víťazom obchodnej verejnej súťaže bude navrhovateľ najvhodnejšieho návrhu, ktorému bude  priradené poradie č. 1. V poradí druhému najvhodnejšiemu návrhu sa priradí  poradie č. 2. Takto bude postupované aj pri ďalších návrhoch, ktorým bude priradené číslo podľa poradia.

3. Účastníkom súťaže, ktorí v obchodnej verejnej súťaži neuspeli – umiestnili sa na druhom  a ďalších miestach – obec oznámi, že ich návrhy sa odmietli.

VII

Podanie návrhu

Návrhy do obchodnej verejnej súťaže sa posielajú v uzatvorenej obálke  s viditeľným označením - textom:

NEOTVÁRAŤ – OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – PRENÁJOM PARCELY

 KNC č. 488/16 V K.Ú. UDIČA.

Písomný návrh je potrebné doručiť poštou (rozhodujúci je termín doručenia, nie dátum poštovej pečiatky) na adresu: Obecný úrad 018 01 Udiča alebo podať osobne do podateľne Obecného úradu, kde poverený zamestnanec obce vyznačí na obálke „Prijaté: poradie návrhu, dátum, čas   a miesto prijatia návrhu spolu so svojím podpisom“.

Povinné náležitosti návrhu na nájom nehnuteľnosti:

a) žiadosť o účasť v obchodnej verejnej súťaži, ktorá musí obsahovať:

    - presné označenie navrhovateľa

      (ak je navrhovateľom fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba uvedie:

      obchodné meno, sídlo, IČO, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať menom  právnickej osoby, telefónne číslo, pečiatka a podpis konajúcej osoby, dátum + doloží originál alebo overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra alebo iného registra, nie starší ako 3 mesiace)

      (ak je navrhovateľom fyzická osoba uvedie: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, telefónne číslo, podpis a dátum

      + súhlas so spracovaním osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

 • označenie predmetu nájmu
 • navrhovanú cenu za nájom
 • podnikateľský zámer
 • záväzok, že prevezme od predávajúceho nehnuteľnosť tak, ako stojí a leží

b) podpísaný návrh zmluvy o nájme vyhotovený podľa ust. § 663 a nas. Občianskeho  zákonníka                                                         

 V prípade, že návrh  nebude spĺňať náležitosti vyššie uvedené, bude pri vyhodnocovaní návrhov zo súťaže vylúčený.

V Udiči dňa 18.05.2018

                                                                                                          Peter Chochlík

                                                                                                            starosta obce

                        


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľností medzi Obcou Udiča a Petrom Martikáňom s manž. Máriou, Lánska 2205/24, Považská Bystrica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča, je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Prosné zapísaných na LV  č. 520:

 • parcely CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2
 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 8 m2


a Peter Martikáň a manž. Mária sú vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Prosné zapísanej na LV č. 91, a to:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

Predmetom zámeny a predaja je:

Obec Udiča sa po zámene  stane vlastníkom nehnuteľnosti v  k.ú. Prosné:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

a Peter Martikáň a manž. Mária sa po zámene stanú vlastníkmi nehnuteľnosti:

 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
   

Obec zároveň Petrovi Martikáňovi a manž. Márií odpredá nehnuteľnosť v k.ú. Prosné:

 • parcelu CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2


Zámenou parcely CKN č. 497/4 do vlastníctva obce vznikne plocha pre prípadné rozšírenie miestnej komunikácie.

Parcely CKN č. 564/3 a 886/3 obec predáva za účelom vytvorenia prístupu k rodinnému domu manželov Martikáňovcov, a taktiež z dôvodu zabezpečenia celkovej úpravy okolia rodinného domu, pričom daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámena a predaj vyššie uvedených nehnuteľností týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 11/2018. Pri rozhodovaní o zámere zámeny a predaja nehnuteľností boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na zámenu a predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018 Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania  nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer prenechať  nehnuteľný majetok do nájmu: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 289  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Ing. Pavla Belobrada, Obchod a výroba, Staničná ul. 340/7, Beluša , nakoľko pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Belobrada.    

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Nájomné – 1 Euro/m2/rok.

Doba nájmu – neurčitá s výpovednou dobou 3 mesiace.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a prenechanie  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce do nájmu týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  22.02.2018,  uznesením č. 13/2018. Pri rozhodovaní o zámere prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča 


 

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania  nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer prenechať  nehnuteľný majetok do nájmu: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Františka Palkecha, Visolaje 371, Beluša, nakoľko pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Palkecha.    

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Nájomné – 1 Euro/m2/rok.

Doba nájmu – neurčitá s výpovednou dobou 3 mesiace.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a prenechanie  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce do nájmu týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  22.02.2018,  uznesením č. 10/2018. Pri rozhodovaní o zámere prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 206  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Františka Palkecha, Visolaje 371, Beluša za účelom vytvorenia prístupu k budove využívanej na podnikateľské účely. Pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Palkecha, nakoľko je na ňom vybudovaná žumpa, ktorá je využívaná pri prevádzke budovy.   

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Cena nehnuteľnosti – 12 EUR/m2 + kupujúci zaplatí poplatok spojený s prevodom nehnuteľnosti vo výške 66 Eur.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 9/2018. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.


Udiča, 13. 03. 2018.           

Peter Chochlík
 starosta obce 

                                                                                          


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 15. 01. 2017Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného  zreteľa

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Prosné  - novovytvorenú parcelu KNC č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , odčlenenú ako diel „5“ z parcely KNE č. 743 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5660 m2 , zapísanej na LV č. 520  v k.ú. Prosné, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 178/2017 zo dňa 04. 12. 2017 vyhotoveného Tiborom Melišom, Stred 39, Považská Bystrica v prospech žiadateľky Kvetoslavy Zaverákovej, Prosné 99, Udiča, nakoľko na pozemku sa nachádza hospodárska stavba, ktorú v roku 1930 postavil starý otec žiadateľky a pozemok od toho času užívali predkovia a následne aj žiadateľka ako vlastný.

Daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Cena nehnuteľnosti  – 5 €/m2.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  13. 12. 2017, uznesením č. 73/2017. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 15.01.2018 – 30.01.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk, úradná tabuľa Obce Udiča.
 

Udiča, 12. 01. 2017.                                                                                                         

                                     

Peter Chochlík
starosta obce 

                                                                                  


 
 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 619 a LV č. 839 katastrálne územie ProsnéVytlačiť
 

Obec Udiča
Obecný úrad 302
018 01 Udiča

     Stredoslovenská enregetika- Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNE č. 249/1 a 297/1, kat. územie Prosné vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na list vlastníctva č. 619 a 839 pre kat. územie Prosné.

Názov stavby: „Udiča, Prosné - zahustenie 1-stĺpovej TS a vyvedenie výkonu do obce.”

     Vecné bremeno bolo zriadené podľa ust. § 11 ods. 1 písm. f/ , g/ , ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ktoré spočíva v priznaní práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemok parc. KNE č. 249/1 a 297/1, v rozsahu geometrického plánu č. 11/2015 a vykonávanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

 

S pozdravom 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina

JUDR. Ing. Vladislava Uhliariková
právnik
sekcia Právne


 
 

Kniha Stredné Považie z neba

Smútočné oznamy

Projekty podporované EÚ

Certifikát NATUR PACK

webygroup
ÚvodÚvodná stránka