Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Predaj a nájom majetku obce, vecné bremeno

Zámer prenájmu a prevodu nehnuteľného majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 15. 01. 2017Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného  zreteľa

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Prosné  - novovytvorenú parcelu KNC č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , odčlenenú ako diel „5“ z parcely KNE č. 743 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5660 m2 , zapísanej na LV č. 520  v k.ú. Prosné, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 178/2017 zo dňa 04. 12. 2017 vyhotoveného Tiborom Melišom, Stred 39, Považská Bystrica v prospech žiadateľky Kvetoslavy Zaverákovej, Prosné 99, Udiča, nakoľko na pozemku sa nachádza hospodárska stavba, ktorú v roku 1930 postavil starý otec žiadateľky a pozemok od toho času užívali predkovia a následne aj žiadateľka ako vlastný.

Daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Cena nehnuteľnosti  – 5 €/m2.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  13. 12. 2017, uznesením č. 73/2017. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 15.01.2018 – 30.01.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk, úradná tabuľa Obce Udiča.
 

Udiča, 12. 01. 2017.                                                                                                         

                                     

Peter Chochlík
starosta obce 

                                                                                  


 
 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 619 a LV č. 839 katastrálne územie ProsnéVytlačiť
 

Obec Udiča
Obecný úrad 302
018 01 Udiča

     Stredoslovenská enregetika- Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNE č. 249/1 a 297/1, kat. územie Prosné vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na list vlastníctva č. 619 a 839 pre kat. územie Prosné.

Názov stavby: „Udiča, Prosné - zahustenie 1-stĺpovej TS a vyvedenie výkonu do obce.”

     Vecné bremeno bolo zriadené podľa ust. § 11 ods. 1 písm. f/ , g/ , ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ktoré spočíva v priznaní práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemok parc. KNE č. 249/1 a 297/1, v rozsahu geometrického plánu č. 11/2015 a vykonávanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

 

S pozdravom 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina

JUDR. Ing. Vladislava Uhliariková
právnik
sekcia Právne


 
 

Kniha Stredné Považie z neba

Smútočné oznamy

Február 2018

Projekty podporované EÚ

webygroup
ÚvodÚvodná stránka