Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a nájom majetku obce, vecné bremeno

Zámer prenájmu a prevodu nehnuteľného majetku obce

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer zámeny a predaja nehnuteľností medzi Obcou Udiča a Petrom Martikáňom s manž. Máriou, Lánska 2205/24, Považská Bystrica z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča, je vlastníkom nehnuteľností v k.ú. Prosné zapísaných na LV  č. 520:

 • parcely CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2
 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o  výmere 8 m2


a Peter Martikáň a manž. Mária sú vlastníkmi nehnuteľnosti v k.ú. Prosné zapísanej na LV č. 91, a to:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

Predmetom zámeny a predaja je:

Obec Udiča sa po zámene  stane vlastníkom nehnuteľnosti v  k.ú. Prosné:

 • parcely CKN č. 497/4 – orná pôda o výmere 8 m2
   

a Peter Martikáň a manž. Mária sa po zámene stanú vlastníkmi nehnuteľnosti:

 • parcely CKN č. 886/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2
   

Obec zároveň Petrovi Martikáňovi a manž. Márií odpredá nehnuteľnosť v k.ú. Prosné:

 • parcelu CKN č. 564/3 – vodná plocha o výmere 828 m2


Zámenou parcely CKN č. 497/4 do vlastníctva obce vznikne plocha pre prípadné rozšírenie miestnej komunikácie.

Parcely CKN č. 564/3 a 886/3 obec predáva za účelom vytvorenia prístupu k rodinnému domu manželov Martikáňovcov, a taktiež z dôvodu zabezpečenia celkovej úpravy okolia rodinného domu, pričom daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a zámena a predaj vyššie uvedených nehnuteľností týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 11/2018. Pri rozhodovaní o zámere zámeny a predaja nehnuteľností boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na zámenu a predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018 Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania  nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer prenechať  nehnuteľný majetok do nájmu: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/60 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 289  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Ing. Pavla Belobrada, Obchod a výroba, Staničná ul. 340/7, Beluša , nakoľko pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Belobrada.    

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Nájomné – 1 Euro/m2/rok.

Doba nájmu – neurčitá s výpovednou dobou 3 mesiace.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a prenechanie  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce do nájmu týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  22.02.2018,  uznesením č. 13/2018. Pri rozhodovaní o zámere prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča 


 

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechania  nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer prenechať  nehnuteľný majetok do nájmu: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/57 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 183  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Františka Palkecha, Visolaje 371, Beluša, nakoľko pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Palkecha.    

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Nájomné – 1 Euro/m2/rok.

Doba nájmu – neurčitá s výpovednou dobou 3 mesiace.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a prenechanie  vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce do nájmu týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  22.02.2018,  uznesením č. 10/2018. Pri rozhodovaní o zámere prenechania nehnuteľného majetku obce do nájmu boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na prenechanie nehnuteľného majetku obce do nájmu bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.

V Udiči, dňa 13.03.2018.

Peter Chochlík
starosta obce


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 13. 03. 2018Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného   majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Udiča  - parcelu CKN č. 2210/61 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 206  m2, zapísanú na LV č. 2400, vedenom na Okresnom úrade Považská Bystrica, katastrálnom odbore

v prospech žiadateľa Františka Palkecha, Visolaje 371, Beluša za účelom vytvorenia prístupu k budove využívanej na podnikateľské účely. Pozemok je funkčne spojený s prevádzkovou budovou vo vlastníctve p. Palkecha, nakoľko je na ňom vybudovaná žumpa, ktorá je využívaná pri prevádzke budovy.   

Daný pozemok je  pre obec nevyužiteľný.  

Cena nehnuteľnosti – 12 EUR/m2 + kupujúci zaplatí poplatok spojený s prevodom nehnuteľnosti vo výške 66 Eur.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  dňa 22. 02. 2018,  uznesením č. 9/2018. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 13.03.2018 – 28.03.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk , úradná tabuľa Obce Udiča.


Udiča, 13. 03. 2018.           

Peter Chochlík
 starosta obce 

                                                                                          


 
 

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného zreteľa 15. 01. 2017Vytlačiť
 

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01 Udiča Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Udiča z dôvodov hodných osobitného  zreteľa

Obec Udiča v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Udiča trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Udiča má zámer predať nehnuteľný majetok: 

- pozemok v k.ú. Prosné  - novovytvorenú parcelu KNC č. 216/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 97 m2 , odčlenenú ako diel „5“ z parcely KNE č. 743 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5660 m2 , zapísanej na LV č. 520  v k.ú. Prosné, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 178/2017 zo dňa 04. 12. 2017 vyhotoveného Tiborom Melišom, Stred 39, Považská Bystrica v prospech žiadateľky Kvetoslavy Zaverákovej, Prosné 99, Udiča, nakoľko na pozemku sa nachádza hospodárska stavba, ktorú v roku 1930 postavil starý otec žiadateľky a pozemok od toho času užívali predkovia a následne aj žiadateľka ako vlastný.

Daný pozemok je pre obec nevyužiteľný.

Cena nehnuteľnosti  – 5 €/m2.

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku obce týmto spôsobom boli schválené obecným zastupiteľstvom  13. 12. 2017, uznesením č. 73/2017. Pri rozhodovaní o zámere predaja pozemku boli  prehodnotené všeobecné zákonné povinnosti hospodárenia  s majetkom obce a verejné záujmy.

Návrh na predaj bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Doba zverejnenia – 15.01.2018 – 30.01.2018.

Spôsob zverejnenia: webová stránka obce www.obecudica.sk, úradná tabuľa Obce Udiča.
 

Udiča, 12. 01. 2017.                                                                                                         

                                     

Peter Chochlík
starosta obce 

                                                                                  


 
 

Oznámenie o vykonaní zápisu vecného bremena - LV č. 619 a LV č. 839 katastrálne územie ProsnéVytlačiť
 

Obec Udiča
Obecný úrad 302
018 01 Udiča

     Stredoslovenská enregetika- Distribúcia, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 10 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamuje ako podielovému spoluvlastníkovi pozemku parc. KNE č. 249/1 a 297/1, kat. územie Prosné vykonanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností na list vlastníctva č. 619 a 839 pre kat. územie Prosné.

Názov stavby: „Udiča, Prosné - zahustenie 1-stĺpovej TS a vyvedenie výkonu do obce.”

     Vecné bremeno bolo zriadené podľa ust. § 11 ods. 1 písm. f/ , g/ , ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech oprávneného z vecného bremena: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151, ktoré spočíva v priznaní práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemok parc. KNE č. 249/1 a 297/1, v rozsahu geometrického plánu č. 11/2015 a vykonávanie na predmetnom pozemku povolené činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky sústavy, alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa platných právnych predpisov.

 

S pozdravom 

Stredoslovenská energetika - Distribúcia
akciová spoločnosť
Žilina

JUDR. Ing. Vladislava Uhliariková
právnik
sekcia Právne


 
 
ÚvodÚvodná stránka