Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Udiča.

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriskaVytlačiť
 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK VIACÚČELOVÉHO ŠPORTOVÉHO IHRISKA S UMELOU TRÁVOU

Spracovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Udiči, dňa 05.06.2019

Peter Chochlík, starosta obce

1. Účel

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb združujúcich sa na viacúčelovom nekrytom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 m x 20 m s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami obce Udiča, ktorá je vlastníkom ihriska.

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú na ihrisku výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť, resp. rekreačno-športovú činnosť.

2. Definícia a charakteristika zariadenia

Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté viacúčelové ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením a mantinelmi. Poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity a to malý futbal, nohejbal, florbal, volejbal, tenis, hádzaná a basketbal. Viacúčelové ihrisko je súčasťou areálu Základnej školu s materskou školou Udiča. Poskytuje služby k plneniu výchovno-vzdelávacích cieľov pre žiakov školy vo vyučovacom čase v oblasti výučby predmetu telesná výchova, športová príprava a organizácii športových súťaží. V mimo vyučovacom čase pre činnosť športových záujmových krúžkov školy, športovej činnosti Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ v Udiči, mládežníckych športových kluboch, nevládne športové organizácie zamerané na činnosť s deťmi a mládežou, rekreačných športovcov, amatérske resp. profesionálne športové kluby a verejnosť – podujatia Športovej komisie a Kultúrnej komisie pri OcÚ Udiča.

3. Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi

Vlastník: Obec Udiča

IČO: 00317853

Kontakt: tel. č. 042/4383 174

e-mail: info@obecudica.sk

web: www.obecudica.sk

4. Prevádzka ihriska

O prevádzke ihriska je vedená prevádzková kniha s rozpisom o využívaní ihriska (deň, čas od  - do, meno a priezvisko zodpovedného)

V pracovné dni:

7.20 – 15.00 pre vyučovacie potreby žiakov ZŠ s MŠ v Udiči

15.00 – 22 00 pre mimoškolskú činnosť a verejnosť

V dňoch pracovného voľna, sviatkov a školských prázdnin:

9.00 – 22.00 pre verejnosť a športové kluby amatérske i profesionálne

V prípade nepriaznivého počasia (sneh, dážď, silný vietor.....) je ihrisko zatvorené.

5. Prenájom ihriska

Prenájom viacúčelového ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo telefonickej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska.

Rezervujte si ihrisko.pngRezervácie sa vykonávajú v pracovné dni pondelok - piatok v čase od 8.00 do 10.00 na     tel. čísle 0910 357 792.

Prenájom športovému klubu je bezplatný pre družstvo žiakov a dospelých s podmienkou účasti trénera alebo vedúceho mužstva.

Poplatky:

Občania nad 18 rokov 6 Eur /  hod.

Deti a mládež 10 - 18 rokov 2  Eurá /  hod.

Dôchodcovia 2 Eurá / hod.

Deti do 10 rokov – v sprievode dospelej osoby 2   Eur / hod.

Deti do 10 rokov majú na ihrisko povolený vstup iba v sprievode dospelej osoby.

Pri použití osvetlenia sa cena za prenájom zvyšuje o 1 Euro za každú hodinu.  Pri prenájme na firemné akcie, cena dohodou.

Neoprávnené vniknutie a konanie nad rámec prevádzkového poriadku na multifunkčnom ihrisku bude posudzované ako priestupok s právnymi následkami.

6. Povinnosti športovcov, resp. nájomcov

 • Dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu, vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená na hru na umelej tráve.
 • Je zakázané vstupovať v kopačkách, tretrách, kolieskových korčuliach a pod., zakazuje sa vstup na ihrisko s bicyklami.
 • Zakazuje sa vodenie psov a iných zvierat do areálu školy a priestorov multifunkčného ihriska.
 • Na ihrisko je povolené vstupovať iba cez vstupnú bránku, okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty (napr. lístie, ihličie.....), ktoré môžu spôsobiť úraz.
 • Je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné sitá, za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska.
 • Zakazuje sa tiež znečisťovať ihrisko, okolie ihriska „odpadom“ – sklo, papier, plechovky, pivné poháre, cigarety, žuvačky, petardy a pod.,
 • Počas športovej činnosti platí zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako i prísny zákaz fajčenia.
 • Návštevníci ihriska sú povinní dodržiavať pravidlá BOZP,riadiť sa pokynmi správcu ihriska.
 • Používanie ihriska je na vlastné nebezpečie, obec neručí za prípadné úrazy spôsobené na ihrisku a jeho okolí.

7. Povinnosti správcu ihriska

 • viesť časový harmonogram využitia ihriska
 • odomykať a uzatvárať športový areál,
 • dbať o starostlivosť a údržbu ihriska podľa pokynov firmy M-Cup Production, s.r.o.,
 • úzko spolupracovať s riaditeľom školy pri zabezpečení prevádzkového poriadku ihriska, ako i verejného poriadku,
 • podieľať sa na organizácii školských, mimoškolských a verejných športových podujatí a akcií uskutočňovaných na ihrisku,
 • dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,
 • v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,
 • viesť zošit údržby a opráv, podieľať sa na opravách,
 • bezodkladne informovať starostu obce o vzniknutých škodách na majetku obce,
 • vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,
 • starať sa o čistotu okolia ihriska.

Tiesňové volania

Telefónne linky pre záchranné služby:

112 -  tiesňové volanie

150 – hasičská a záchranná služba

155 – záchranná zdravotnícka služba

158 – polícia

Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska bola schválený Obecným zastupiteľstvom v Udiči dňa 10.6.2019 uznesením číslo  26/2019                                                                             

                                                                                                      Peter Chochlík

                                                                                                       starosta obce


 
 
ÚvodÚvodná stránka