Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením

Rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončenímVytlačiť
 

Číslo: 2663/2019-DG1/A-10                                                               v Udiči dňa:  02.09. 2019

                                                                             

 

R O Z H O D N U T I E

                          o povolení  zmeny  stavby pred jej dokončením

 

Stavebník: Viliam Cigánik a Mgr. Miroslava Cigániková rod. Harvánková, obaja bytom 018 01 Udiča 335, Michal Cigánik, bytom 018 01 Udiča 385, Ing. Magdaléna Samuhelová rod. Samuhelová, bytom Omšenie 446, 914 43 Omšenie, Ing. Peter Cigánik a Mgr. Ivana Cigániková rod. Kardošová, obaja bytom Rozkvet 2069/152, 017 01 Považská Bystrica, Marek Mako, bytom 018 01 Udiča 476, Marián Pagáč, bytom Prosné 217, 018 01 Udiča, Helena Miková rod. Cigániková, bytom 018 01 Udiča 386, v zastúpení na základe predloženého splnomocnenia zo dňa 22.02. 2019 Ing. Katarínou Macháčovou, bytom Zakvášov 2753/197, 017 01 Považská Bystrica, podala dňa 29. 05. 2019 žiadosť na vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: „Účelová komunikácia k rodinnému domu Prosné“, na pozemkoch  KNC parc. č.: 741/43, 741/53, 741/54, 889/1 (totožná s časťou KNE parc. č. 263/4, 263/3) v  kat. území Prosné, v obci Udiča, na ktorú vydala Obec Udiča stavebné povolenie zo dňa 08.01. 2014 pod číslom: 2013/689-DG1/A-10, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.02. 2014.

 

Obec Udiča, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácii podľa § 2, ods. 2 zákona č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení (ďalej len „cestný zákon“) a podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákona“); prerokoval  žiadosť stavebníka podľa  ustanovení § 62 a § 63  stavebného zákona v stavebnom konaní a  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:   

 

Zmena nedokončenej stavby „Účelová komunikácia k rodinnému domu Prosné“, na pozemkoch  KNC parc. č.: 741/43, 741/53, 741/54, 889/1 (totožná s časťou KNE parc. č. 263/4, 263/3) v  kat. území Prosné, v obci Udiča“,  pred jej dokončením, sa podľa § 68 a 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky č. 453/2000  Z. z. a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov pred jej dokončením  sa                                    

 

 p o v o ľ u j e .

Popis zmeny: podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť S & K PROJECT s.r.o. Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Martin Sandanus – autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5843*I2 Konštrukcie inžinierskych stavieb, dátum vypracovania: 01/2019:

Účelová komunikácia k rodinnému domu Prosné bude komunikačne napojená na štátnu cestu III/1976 (50748) stykovou križovatkou. Napojenie bude realizované formou vjazdu. Krajnice vjazdu budú plynulo napojené na krajnice štátnej cesty prostými kružnicovými oblúkmi o polomeroch R 5,0 m resp. R 9,0 m. Os vjazdu je osadená rovnobežne s hranicami pozemku a kolmo na štátnu cestu. Dĺžka vjazdu je 12,19 m.

Z hľadiska rozhľadu a miestnych podmienok (sklonov) je potrebné, aby sa na náprotivnej strane hlavnej cesty osadilo dopravné zrkadlo pre oba smery.

Výškové osadenie stavby: Cestná niveleta je osadená na krajnici štátnej cesty . Niveleta trasy klesá od začiatku v sklone -7,2% v celej dĺžke 18,90m. Na druhej strane vjazdu bude niveleta klesať od cesty III/1976 v sklone -6% v dl. 1,50m, potom v sklone -17% v dl. 6,3m a nakoniec -6% v dĺžke 4,39m. Niveleta kopíruje rastlý terén v čo najväčšej miere, aby dochádzalo k čo najmenším násypom a výkopom. Výškovo je niveleta osadená tak. aby sa voda z vjazdu nedostala na cestu.

Šírkové usporiadanie: Šírka vjazdu na štátnej ceste je 23,60m, za križovatkou 3,25m. Priečny sklon vjazdu je 2% jednostranný.

Konštrukcia vozovky:

Navrhnutá je konštrukcia vjazdu, ktorá vyhovuje pre triedu dopravného zaťaženia VI podľa STN 736114 (ľahké zaťaženie).

Navrhnutá vozovka vyhovuje pre návrhovú hodnotu modulu pružnosti podložia Ens = 30 MPa.

Konštrukcia vjazdu je navrhnutá v hrúbke 550 mm so skladbou vrstiev:

CESTNÝ BETÓN CBII STN EN 206-l-C30/37-XF4-Dmax 32    200mm

ŠTRKOPIESOK        ŠP; 0/32;         STN EN 13285                      150mm

ŠTRKOPIESOK        ŠP; 0/63;         STN EN 13285                      200mm

Spolu                                                                                                 550mm

Na začiatku vjazdu po odvodňovací žľab v dl. 0,50m bude konštrukcia vozovky:

ASFALTOVÝ BETÓN AC  11                                                       60mm

PODKLADNÝ BETÓN                                                                  140mm

ŠTRKOPIESOK ŠP; 0/32;    STN EN          13285                          150mm

ŠTRKOPIESOK ŠP; 0/63;    STN EN          13285                          200mm

Spolu                                                                                                 550mm

 

Odvodnenie komunikácie: Splachová voda z povrchu vjazdu bude odvedená priečnym a pozdĺžnym sklonom do líniových vtokov L V 1,2 a odtiaľ pomocou kanalizačných rúr do vsakovacích jám. Vsakovacie jamy budú realizované zlomového kameňa fr.63/126mm a bude mať rozmer 1,0x1,0x1,0m. Na začiatku vjazdu bude osadený odvodňovací žľab, pomocou ktorého bude zachytená voda zo štátnej cesty a odvedená do terénu.

Dopravné značenie: Pred výjazdom na štátnu cestu sa osadí na vjazde dopravná značka P2 - Stoj! Daj prednosť vjazde s dodatkovou tabuľkou PI3 - tvar križovatky . Na hlavnej ceste sa osadia dopravné značky P8 - hlavná cesta v oboch smeroch spolu s PI3- tvar križovatky.

Z hľadiska rozhľadu a miestnych podmienok (sklonov) je potrebné, aby sa na náprotivnej strane hlavnej cesty osadilo dopravné zrkadlo pre oba smery.

 

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto  ďalšie záväzné podmienky:

Zmenu  stavby uskutočňovať tak, aby nedošlo k poškodeniu a škodám  susedných nehnuteľností.

Akceptovať podmienky vyjadrenia Správy ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 09.04. 2019 pod číslom: SC/2019/886-2:

Vjazd účelovej komunikácie bude vybudovaný so spevneným povrchom, plynulé napojený na zarezaný asfaltový kryt cesty III/1976.

Odvodnenie a sklon účelovej komunikácie musia byť zrealizované tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu a stekaniu povrchových vôd na cestu III. tried.

Počas ostatných prác nesmie dôjsť k zásahu do cestného telesa.

Súhlasíme s výnimkou zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme cesty III/1976.

Pracovisko musí byť označené prenosným dopravným značením, odsúhlaseným dopravnou políciou.

Pri realizácii stavebných a výkopových prác nesmie dôjsť k obmedzeniu plynulosti a ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, ani k znečisteniu povrchu vozovky. V prípade znečistenia vozovky je investor stavby povinný závadu bezodkladne odstrániť na vlastné náklady.

Po ukončení prác uviesť poškodený terén, svahy a odvodnenie cestného telesa do pôvodného stavu.

Vlastník stavby je povinný v prípade investičných zámerov správcu cesty III/1976 premiestniť, resp. odstrániť uvedenú stavbu na vlastné náklady a v termíne určenom správcom cesty.

Začiatok a ukončenie prác nahlásiť zástupcovi správcu komunikácie  a rešpektovať jeho usmernenia.

Vyjadrenie sa vydáva aj pre potreby zvláštneho užívania, dočasného dopravného značenia a výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme.

Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného úradu Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zo dňa 05.06. 2019 pod číslom: OÚ-PB-OSZP-2019/007371-00002 ZB4:

Navrhované odvodnenie vjazdu nemá charakter vodnej stavby podľa § 52 vodného zákona.

Realizácia predmetnej stavby „Vjazd účelovej komunikácie na cestu III/1976 p. č. 741/43, 741/53, 741/54, 889/1 Prosné - zmena stavby pred dokončením“ je možná z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 28 ods. 1 vodného zákona za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

Stavebník je povinný likvidovať dažďové vody na pozemku vo svojom vlastníctve, resp. so súhlasom vlastníka, na pozemku ktorého budú likvidované. Uvedené platí aj pre vody zachytené v líniovom žľabe v dotyku so štátnou cestou.

Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby aj prevádzkovania stavby je potrebné rešpektovať § 39 vodného zákona, ako aj Vyhlášku MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Akceptovať podmienky vyjadrenia Okresného riaditeľstva policajného zboru v Považskej Bystrici, Dopravný inšpektorát zo dňa 02.05. 2019 pod číslom: ORPZ-PB-ODI-42-035/2019

v lokalite navrhovanej križovatky, konkr. samotného dopravného napojenia účelovej prístupovej komunikácie na cestu III/1976, musia byť bezpodmienečne zabezpečené dostatočné rozhľadové podmienky na obidva dopravné smery,

sklon napojenia bude zrealizovaný smerom od cesty III/1976, na ktorú sa lokalita dopravne napája resp. tak, aby nedochádzalo k jej zaplavovaniu povrchovou vodou,

dodržať podmienky stanovené správcom stavbou dotknutej pozemnej komunikácie, ako aj príslušným cestným správnym orgánom,

dopravné značenie (ďalej DZ) bude vyhotovené v zmysle platných technických podmienok a noriem, bude osadené v zmysle zásad pre používanie DZ na pozemných komunikáciách a podľa predloženého projektu prenosného a trvalého DZ,

DZ musí byť udržiavané v bezchybnom stave, nesmie byť poškodené a musí sa udržiavať v čistote, aby bola zabezpečená jeho neustála funkčnosť,

DZ bude použité len v takom rozsahu a takým spôsobom, ako to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

žiadame určiť osobu zodpovednú za stav prenosného DZ, organizáciu stavebných prác a stav komunikácií,

s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na dotknutej pozemnej komunikácii, požadujeme so stavbou súvisiace práce vykonávať prioritne mimo dopravných špičiek, v čo najkratšej dobe a mimo obdobie výkonu zimnej údržby ciest (zimná údržba ciest je spravidla vykonávaná v časovom období od 01.11. do 31.03.),

požadujeme zabezpečiť neodkladné odstránenie prípadného znečistenia dotknutých pozemných komunikácií,

osoby vykonávajúce prácu na pozemných komunikáciách a v ich tesnej blízkosti, budú viditeľne označené bezpečnostným odevom oranžovej fluorescenčnej farby, stavebník zabezpečí v dostatočnom časovom predstihu informovanosť ODI o začiatku realizácie prác (podľa reálneho stavu prác),

pred umiestnením DZ na mieste prizvať zodpovedného zástupcu ODI na kontrolu správnosti jeho umiestnenia.

Akceptovať podmienky vyjadrenia Slovak Telekom a.s. zo dňa 08.08. 2019 pod číslom: 6611922426, v plnom rozsahu.

Akceptovať podmienky vyjadrenia Michlovsky, spol. s r.o. zo dňa 17.06. 2019 pod číslom: BB – 1555/2019, v plnom rozsahu.

Akceptovať podmienky uvedené vo vyjadrení Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina zo dňa 02.05. 2019 pod značkou: 4600051431:

V predmetnej lokalite katastra Udiča, časť Prosné, na parcele KN - C 741/53, 54, 43, 889/1, KNE 263/3, 263/4 a v jej blízkosti sa energetické zariadenia v majetku SSD: nachádzajú- skrine, podzemné vedenia NN, nadzemné vedenia VN, NN, podperné body. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia - bledomodrou WN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia, prerušovanou nadzemné vedenia.

Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (WN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vedenia je potrebné dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter na každú stranu).Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť: stabilitu existujúcich podperných bodov a celistvosť uzemňovacej sústavy.

Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť.

Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke.

Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1.meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Ostatné nezmenené podmienky stanovené v stavebnom povolení č. 2013/689-DG1/A-10 zo dňa 08.01. 2014 ostávajú v platnosti  a stavebník je povinný ich dodržať.

 

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: sa nevydáva, námietky neboli podané.

 

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Viliam Cigánik a Mgr. Miroslava Cigániková rod. Harvánková, obaja bytom 018 01 Udiča 335, Michal Cigánik, bytom 018 01 Udiča 385, Ing. Magdaléna Samuhelová rod. Samuhelová, bytom Omšenie 446, 914 43 Omšenie, Ing. Peter Cigánik a Mgr. Ivana Cigániková rod. Kardošová, obaja bytom Rozkvet 2069/152, 017 01 Považská Bystrica, Marek Mako, bytom 018 01 Udiča 476, Marián Pagáč, bytom Prosné 217, 018 01 Udiča, Helena Miková rod. Cigániková, bytom 018 01 Udiča 386, v zastúpení na základe predloženého splnomocnenia zo dňa 22.02. 2019 Ing. Katarínou Macháčovou, bytom Zakvášov 2753/197, 017 01 Považská Bystrica, podala dňa 29. 05. 2019 žiadosť na vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením: „Účelová komunikácia k rodinnému domu Prosné“, na pozemkoch  KNC parc. č.: 741/43, 741/53, 741/54, 889/1 (totožná s časťou KNE parc. č. 263/4, 263/3) v  kat. území Prosné, v obci Udiča.

Stavebné povolenie bolo vydané na hore uvedenú stavbu dňa 09.12. 2013 pod číslom: 2013/689-DG1/A-10 Obcou Udiča.

Stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením oznámením zo dňa 09.07. 2019 pod číslom: 2663/2019-DG1/A-10 a nariadil ústne pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 9. augusta 2019.

Stavebný  úrad preskúmal žiadosť o povolenie zmeny stavby, zmenu vykurovacieho média,  v zmysle § 68 odst. 2 stavebného zákona a zistil, že uskutočnením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov.

Zmena stavby pred jej dokončením nie je v rozpore s verejným  záujmom.  

Stavebný úrad posúdil dôvody, pre ktoré je potrebné zmenu stavby pred jej dokončením, zmena vykurovacieho média povoliť, a nakoľko ostatné podmienky dodatočného stavebného povolenia zostali nezmenené, vyhovel žiadosti  tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Správny poplatok bol v zmysle zák. č.  145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 30  €  v hotovosti do pokladne Obce Udiča.

                                                            

P o u č e n i e :

Podľa §§ 53,  54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov môžu proti tomuto rozhodnutiu  do 15 dní odo dňa  jeho doručenia účastníci konania podať odvolanie (riadny opravný prostriedok). Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec - Obecný úrad v Udiči č. 302, 018 01 Udiča. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením sa doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli obce na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce Udiča. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

 

               Peter Chochlík                  

                                                                                                     starosta obce

Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením  bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Udiča a na web stránke obce.

 

Vyvesené dňa :.......................................                Zvesené dňa .................................................

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ..............................................................................

Na vedomie:

Stavebník: Ing. Katarína Macháčová, Zakvášov 2753/197, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

S&K Project s.r.o., Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica – Ing. Martin Sandanus

PROJART Plus spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica – Jozef Kvaššay

Vlastníci dotknutých pozemkov:

Helena Miková, rod. Cigániková, 018 01 Udiča č. 386

Michal Cigánik, 018 01 Udiča č. 385

Viliam Cigánik, Rozkvet 2077/164-46, 017 01 Považská Bystrica

Mgr. Miroslava Cigániková, rod. Harvánková, Rozkvet 2077/164-46, 017 01 Považská Bystrica

Magdaléna Samuhelová, rod. Samuhelová, 914 43 Omšenie č. 446

Marek Mako, 018 01 Udiča č. 476

Ing. Peter Cigánik, Rozkvet 2069/152, 017 01 Považská Bystrica

Mgr. Ivana Cigániková, rod. Kardošová, Rozkvet 2069/152, 017 01 Považská Bystrica

Marián Pagáč, Prosné č. 217, 018 01 Udiča

Rudolf Hladký, Prosné č. 12, 018 01 Udiča

Daniela Seková, rod. Pagáčová, Prosné č. 215, 018 01 Udiča

Marian Hladký, Prosné č. 13, 018 01 Udiča

Helena Hrkotová, rod. Blahová, 018 02 Hatné č. 184

 

Známy vlastníci susedných pozemkov a nehnuteľností:

Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 817 15 Bratislava

Trenčiansky samosprávny kraj, odbor dopravy, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Správa ciest Trenčín, Brnianska 3, 911 05 Trenčín

Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

 

Dotknutým orgánom:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Pov. Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor pozemkový a lesný odbor

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresné riaditeľstvo Policajného Zboru - Okresný dopravný inšpektorát, 017 01 Považská Bystrica

Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47 Žilina, Pri Rajčianke 2927/8

Slovák Telekom a. s., Bajkalská 26, 817 62 Bratislava

Považská vodárenská spoločnosť a. s. Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133

Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Ul. J. Červená 34, P.O. Box 18, 971 06 Prievidza

Michlovský, spol. s r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany za prevádzkovateľa Orange Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

ENERGOTEL a.s. Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 756/44, 010 01 Žilina

 

 Po právoplatnosti: Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Považská Bystrica

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka