Obec Udiča
ObecUdiča

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

Registratúrna značka: TS1-20

Číslo registratúrneho záznamu: 230/2021-002

O B E C   D O L N Á   M A R I K O V Á
Obecný úrad v Dolnej Marikovej č. 150, 018 02 Dolná Mariková


Číslo: 230/2021-002 TS1-20 v Dolnej Marikovej dňa: 14. 11. 2022

 

OZNÁMENIE


o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania.


Stavebník: Obec Udiča, zastúpená starostom obce, Udiča č. 302, 018 01 Udiča, IČO: 00317853; dňa 20. 12. 2021 podal a priebežne doplnil na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba Hasičskej zbrojnice “, na pozemku KNC parc.č. 456/2 a napojenie na inžinierske siete na pozemkoch KNC parc.č. 456/2, 1430/2 (KNE parc.č. 1-39), v katastrálnom území Udiča, v obci Udiča.
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Dolná Mariková pod číslom: 230/2018, 80/2019-TA5/A-10 dňa 14. 05. 2019, s právoplatnosťou 02. 07. 2019.
Uvedeným dňom sa začalo stavebné konanie.
Obec Dolná Mariková ako určený stavebný úrad (na základe určenia Okresného úradu v Trenčíne č. OU-TN-OVBP2-2022/023414-002 zo dňa 20. 06. 2022), príslušný v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov; podľa ustanovení § 61 ods. 1 a ods.4 stavebného zákona


o z n a m u j e


začatie stavebného konania stavby dotknutým orgánom a účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne podľa ust. § 61 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania, nakoľko stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť o stavebné povolenie stavby poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.
Podľa ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona: Účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o stavebné povolenie stavby uplatniť v lehote do 16. 12. 2022, inak sa na ne neprihliadne.

Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34 (v stránkové dni: pondelok, streda, 042/4326066).
V súlade s ust. § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť tunajšiemu úradu svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania.

Ak v určenej lehote neoznámia svoje stanoviská k povoľovanej stavbe dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia a bude považovať tieto za kladné.
Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce Dolná Mariková a obce Udiča. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Ing. Peter Šujak
starosta obce
v.z. MUDr. Andrej Rosík


Potvrdenie o verejnej vyhláške:


Vyvesené dňa:.........................................  Zvesené dňa:............................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby: ........................................................

Doručí sa:
Účastníkom konania (do vlastných rúk):
1. Stavebník: Obec Udiča, zastúpená starostom obce, Udiča č. 302, 018 01 Udiča, IČO: 00317853
Projektanti: 2. Ing. Pavol Orosi, PhD., Studená 23, 900 42, Dunajská Lužná
3. Ing. Matej Žiačik - IngEn, Hatné 196, 018 02 Dolná Mariková
4. Ing. Andrej Kostelanský, Praznov č. 199, 017 01 Považská Bystrica
5. Ing. Branislav Čamek, Bzovícka26, 851 07 Bratislava
6. Marian Kostelanský, Podmanín 185, 017 01 Považská Bystrica
7. Ing. Zuzana Antalová, Rozkvet 2032/65, 017 01 Považská Bystrica
Vlastníci dotknutých resp. susedných nehnuteľností:
8. Obec Udiča, zastúpená starostom obce
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
10. SR-Slovenský pozemkový fond Bratislava, GR, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
11. Ing. Miroslav Jalč, Rozkvet 2061/130-45, 017 01 Považská Bystrica
12. Daniela Jalčová, Rozkvet 2061/130-45, 017 01 Považská Bystrica
13. Bernardína Kršíková, Udiča 391, 018 01 Udiča
14. Jaroslav Žilinčík, Udiča 396, 018 01 Udiča
15. Tecneo s.r.o., SNP 1468/110, 017 01 Považská Bystrica
16. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:
17. Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Považská Bystrica
18. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
19. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
20. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
22. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica
23. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica
24. Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín
25. Obec Udiča, cestný správny orgán, orgán územného plánovania, orgán ochrany ovzdušia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy
26. Slovenský zväz zdravotne postihnutých, OR so sídlom, Centrum 2/3, Považská Bystrica
27. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Ružomberok, Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
28. Stredoslovenská distribučná, a.s. , Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
29. Slovak Telekom a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
30. Považská vodárenská spoločnosť a.s., Ul. Nová 133, Považská Bystrica
31. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava , detašované pracovisko : BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 Bratislava-Ružinov

Verejná vyhláška vo formáte PDF:

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 1 a 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (472.45 kB)

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oldrich, Sofron, Xavér, Sofrónia, Xavéria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Blatnatý december, blatnatý celý rok.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém