Obec Udiča
ObecUdiča

Verejná vyhláška - Oznámenie

Registratúrna značka: TS1-20

Číslo registratúrneho záznamu: 429/2022-002

O B E C      U D I Č A

Obecný úrad v Udiči č.  302, 018 01 Udiča

 

Číslo: 429/2022-002 TS1-20                                                           v Udiči   dňa:  09. 11. 2022

 

Verejná vyhláška

 

Oznámenie

o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním  podľa § 80 ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  a  v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

 

Stavebník: Juraj Fedor, bytom  Rozkvet 2005/13-21, 017 01 Považská Bystrica; dňa 28. 09. 2022 podal na tunajšom úrade  návrh na kolaudáciu stavby „Záhradný domček“,  v záhradkovej osade Udiča – Klapy, záhr. č. 64, na pozemku KNC parc. č. 2482/142 (odčlenený z pozemku KNC parc. č. 2482/61), v katastrálnom území Udiča, v obci Udiča, časť Uhry

Stavebné  povolenie na stavbu vydal Okresný národný výbor v Považskej Bystrici  dňa  24. 08. 1989  pod číslom: ÚP 1217/89-327.6-A/2-Kz.

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie.

Obec  Udiča, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona a v súlade s ustanovením § 18 zákona o správnom konaní  č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie kolaudačného konania verejnou vyhláškou  a  podľa ustanovenia § 80 stavebného zákona

 

nariaďuje

 

k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

 

                                          06. decembra 2022 (utorok)  o 09,00 hod.

 

so stretnutím pri stavbe záhradného domčeka, na pozemku KNC parc. č. 2486/61 v  katastrálnom území Udiča, v obci Udiča, časť Uhry.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania (v stránkové dni – pondelok, streda) na Spoločnom obecnom úrade  so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku 29/34, na 3. podlaží, č. dv. 326,  a pri ústnom pojednávaní.

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania,  a pre veľký počet účastníkov konania, stavebný úrad oznamuje začatie kolaudačného  konania verejnou vyhláškou podľa ust. 80 ods. 1 stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Podľa ust.  § 80 ods. 2 stavebného zákona  stavebný úrad  upozorňuje  účastníkov  konania a dotknuté orgány, že  námietky a stanoviská  môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Ak v stanovenej lehote neoznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a účastníci konania, stavebný úrad bude považovať tieto za kladné.

Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a na web stránke obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

 

            Peter Chochlík

              starosta obce

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

Potvrdenie o verejnej vyhláške:

 

Vyvesené dňa :.......................................        Zvesené dňa: .......................................................

 

 

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

 

..............................................................................             

       

Doručí sa:

 

Účastníkom konania (do vlastných rúk):

 1. Stavebník: Juraj Fedor, Rozkvet 2005/13/21017 01  Považská Bystrica

Vlastníci dotknutých nehnuteľností:

 1. Mária Fedorová, Rozkvet 2005/13/21017 01  Považská Bystrica
 2. Obec Udiča zast. starostom
 3. Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou

 

Prizvaným:

 1. Projektant: Projart spol. s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica – Ing. Ján Lagiň

Dotknuté orgány:

 1. Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia 23-52 Udiča – Klapy, Jaroslav Hutka, Pribinova 964/9-5, 017 01 Považská Bystrica
 2. Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 3. Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
 4. Obec Udiča, orgán územného plánovania, cestný správny orgán, orgán ochrany ovzdušia, orgán štátnej vodnej správy
 5. Stredoslovenská Distribučná, a. s.,  Pri  Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina
 6. Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava
 7. Považská vodárenská spoločnosť, Nová 133, Považská Bystrica

Verejná vyhláška vo formáte PDF:

VV - Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním (509.88 kB)

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký je december, taký má byť celý rok.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém