Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebné povolenie - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Verejná vyhláškaVytlačiť
 

Číslo: 278/2019-TS1/A-10                                                                                v   Udiči dňa: 07. 08. 2019

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÉ   POVOLENIE

Verejná vyhláška

 

Stavebník: Ing. Martin Hudec a Mgr. Daniela Hudecová rod. Zrebná,  bytom Štúrova 43/21, 017 01 Považská Bystrica (ďalej len „stavebník“),     podali dňa  27. 05. 2019 na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na stavbu „RODINNÝ DOM  UDIČA - NOVOSTAVBA  o 1 b.j.“, na pozemku KNC parc.č. 2266/28 a napojenie na inžinierske siete: NN prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie+žumpa,  na pozemkoch  KNC parc.č. 2266/28, 2598 (KNE p.č. 535/2), 1436 (KNE parc.č. 535/1), 986  v   kat. území  Udiča, v obci Udiča; v spojenom územnom a stavebnom konaní.  

      Obec Udiča,  ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003Z.z.  o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prerokoval a preskúmal  žiadosť stavebníčky podľa  ustanovení § 35 až § 38,  § 60 až § 63  stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania  a  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

stavba „RODINNÝ DOM  UDIČA - NOVOSTAVBA  o 1 b.j.“, na pozemku KNC parc.č. 2266/28 a napojenie na inžinierske siete: NN prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie+žumpa,  na pozemkoch  KNC parc.č. 2266/28, 2598 (KNE p.č. 535/2), 1436 (KNE parc.č. 535/1), 986  v   kat. území  Udiča, v obci Udiča,  sa  podľa  § 66 stavebného zákona, § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona  a  § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.   o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“),

 

p o v o ľ u j e  . 

 

I.Popis stavby – Novostavba rodinného domu:

Navrhovaná  stavba „RODINNÝ DOM  UDIČA - NOVOSTAVBA  o 1 b.j.“: podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú  vypracoval: Ing. Marián Chovan – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5155*I1 Konštrukcie pozemných stavieb – HADRON, s.r.o.  Mojš 273, 010 01 Žilina, dátum : 10/2018:

Novostavbu rodinného domu tvorí dvojpodlažný objekt, so suterénom a prízemím, so sedlovou strechou. Rozmery stavby sú 20,0 m x 8,00 m. Vchod do domu je z juhozápadnej strany, pričom druhý vstup je z juhovýchodnej strany kde je možný vstup cez terasu na prízemie a ďalší vstup do suterénu. Najvyšší bod objektu okrem komína je hrebeň s výškovou kótou + 6,105 m  od úrovne ±0,000 podlahy prízemia. Objekt bude mať sedlovú strechu so škridlovou krytinou. 

Legenda miestností:

v 1. podzemnom podlaží - suteréne: schodisková chodba, práčovňa, sklad, technická miestnosť, sklad;

na 1. nadzemnom podlaží - prízemí: vstupná chodba, pohotovostné WC, chodba, dve izby, spálňa, kúpeľňa, schodisko, obývačka s jedálňou, kuchyňa, špajza, terasa;

povalový neobytný priestor.

 

Zastavaná plocha:     171,30 m2 

Úžitková plocha :      93,96 m2

Obytná plocha:          63,40 m2

Izbovitosť domu:       4 obytné   miestnosti s kuchyňou.

 

Konštrukčné riešenie: podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorú  vypracoval: Ing. Marián Chovan – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5155*I1 Konštrukcie pozemných stavieb – HADRON, s.r.o.  Mojš 273, 010 01 Žilina, dátum : 10/2018 a  Ing. Ján Kavecký – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5930*I3 Statika stavieb, dátum : 10/2018.

 

Drobná stavba - oplotenie pozemku  nie je  predmetom tohto stavebného povolenia. 

 

Zatriedenie stavby:  Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je jednoduchá stavba bytovou budovou – rodinný dom v zmysle ust. § 43b ods. 1 písm. b) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb.

 

Spôsob doterajšieho využitia pozemku:  orná pôda.

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu na pozemok KNC parc.č. 2266/28  v k.ú. Udiča vydal Okresný úrad Považská Bystrica – pozemkový a lesný odbor  dňa 09. 05. 2019 pod číslom: OU-PB-PLO-2019/005872-003 LM3.

 

Projektovú dokumentáciu vypracovali: Ing. Marián Chovan – autorizovaný stavebný inžinier  reg.č.: 5155*I1 Konštrukcie pozemných stavieb – HADRON, s.r.o.  Mojš 273, 010 01 Žilina; Ing. Ján Kavecký – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5930*I3 Statika stavieb; Ing. Martin Tencer – špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo: 106/2015;  Ing. Róbert Kardoš – autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 4843*Z*I4 Technické technologické a energetické vybavenie stavieb; Ing. Peter Chobot -  autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 6237*I4 Technické technologické a energetické vybavenie stavieb; Ing. Miloslav Remiš -  autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 4289*I4 Stavebné konštrukcie; GEOPRIESKUM s.r.o., Dedovec 1754/272, 017 01 Považská Bystrica - RNDr. Ján Cigánik, odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum, registračné číslo 385/1993. 

 

II. Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

Podkladom pre spojené územné a stavebné konanie, pre umiestnenie stavby a vydanie stavebného povolenia je  platný územný plán obce Udiča, schválený Obecným zastupiteľstvom  v Udiči  uznesením č.  13/E/2 zo dňa 27. 10. 2000, zastavovacia štúdia IBV schválená Obecným zastupiteľstvom  v Udiči  uznesením č.  17/2019 zo dňa 25. 03. 2019,  a   so súhlasnými stanoviskami dotknutých orgánov  a skutočnosťami zistenými pri miestnom zisťovaní.

Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v spojenom územnom a stavebnom konaní,  je súčasťou  tohto stavebného povolenia.  Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

V zmysle § 75 stavebného zákona pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické  činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických  činností autorizovaným geodetom a kartografom. Vytyčovanie sa robí podľa vytyčovacích  výkresov v súlade so stavebným povolením. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník stavebnému úradu pri kolaudácii.

Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb  na stavenisku a dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia. Stavebník bude počas výstavby dodržiavať vyhl. č. 147/2013 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon  niektorých pracovných činností a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Stavba musí po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona. Základnými požiadavkami na stavby sú: mechanická odolnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť stavby, hygiena a ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť stavby pri užívaní, ochrana pred hlukom a vibráciami, energetická úspornosť a ochrana tepla stavby.

Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53 stavebného zákona, ktoré upravujú všeobecnotechnické požiadavky na výstavbu a príslušné STN.

Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie  stavby.

Stavba bude dokončená najneskôr do piatich rokov od právoplatnosti stavebného povolenia.

Stavba bude uskutočňovaná: oprávneným zhotoviteľom – obchodné meno: Ing. Milan Potočák – mipos,  01001 Žilina, Bajzova 2414/16. Odborné vedenie zabezpečí zhotoviteľ, v súlade s  ustanovením § 46a stavebného zákona a stavebník oznámi údaje o odbornom vedení stavebnému úradu do začatia stavby.  V súlade s ust. § 44 stavebného zákona - Oprávnenie na uskutočňovanie stavieb ods. 1: Stavbu a jej zmenu môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.

Podmienky napojenia na technické siete a úprava staveniska:

Osadenie stavby  sa určuje:

Navrhovaná stavba rodinného domu (ďalej len „RD“)  bude od susedných nehnuteľností osadená v súlade s ustanovením § 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o všeobecných  technických požiadavkách  na výstavbu a o všeobecných  technických  požiadavkách na stavby  tak, aby nezasahovala do ochranných a bezpečnostných pásiem existujúcich inžinierskych sietí, podľa predloženej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, ktorý  vypracoval: Ing. Marián Chovan – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5155*I1 Konštrukcie pozemných stavieb – HADRON, s.r.o.  Mojš 273, 010 01 Žilina, dátum : 11/2018, nasledovne:

dodržať ochranné a bezpečnostné pásma od existujúcich inžinierskych sietí

od hranice pozemku KNC parc. č. 2598............................................................................9 119 mm

od hranice pozemku KNC parc. č. 2266/8.........................................................................2 011 mm

od hranice pozemku KNC parc. č. 2266/16 (KNE p.č. 528/7............................................2 000 mm

od hranice pozemku KNC parc. č. 1450..........................................................................66 553 mm

od obvodovej steny susedného RD  súp.č.  167 na pozemku KNC parc.č. 987..............10 634  mm

od obvodovej steny susednej doplnkovej stavby k RD  súp.č.  167 na pozemku KNC parc.č. 987.........10 830  mm

výškové osadenie stavby: ± 0,000 podlahy prízemia prístavby = 323,50 m.n.m. B.p.v.,   podľa vyznačenia v PD.

Stavebník: Hudec Martin, Ing. a Daniela Hudecová r. Zrebná, Mgr., Štúrova 43/21, Považská Bystrica, PSČ 017 01 , SR , majú pozemky pre výstavbu rodinného domu: KNC parc. č. 2266/9, druh pozemku orná pôda o výmere 1000 m²;  KNC parc. č. 2266/28, druh pozemku orná pôda o výmere 255 m²;  v kat. území Udiča, v obci Udiča,  vo vlastníctve,  podľa predloženého výpisu z listu vlastníctva  č. 3717.  

V prípade zásahu stavbou a prípojkami na inžinierske siete do cudzích pozemkov stavebník predloží doklad o vlastníctve pozemkov, prípadne  preukáže iné právo k pozemkom podľa ust. §139 stavebného zákona (zriadenie vecného bremena), k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Napojenie navrhovanej stavby rodinného domu  na inžinierske siete:

Napojenie na vodný zdroj: stavba rodinného domu  sa napojí prípojkou vody z novonavrhovanej vŕtanej studne,  umiestnenej na  pozemku KNC parc.č. 2266/9 v k.ú. Udiča, v obci Udiča,  uskutočnenou na náklady stavebníka;  a za podmienok určených špeciálnym stavebným úradom - Obcou Udiča  v stavebnom povolení na vodnú stavbu vydanom  dňa 16. 04. 2019  pod  Č.j.:  149/003/2019.

Odkanalizovanie  splaškových vôd: stavba bude odkanalizovaná do vlastného kanalizačného zariadenia – nepriepustnej, vodotesnej žumpy, dostatočne kapacitne a hygienicky vyhovujúcej. Táto bude umiestnená na pozemkoch KNC parc. č. 2266/28, 2266/9  v k.ú. Udiča, v obci Udiča,   žumpa bude vybudovaná na náklady stavebníka. 

Odkanalizovanie dažďových vôd zo strechy: do zbernej nádoby dažďových vôd na pozemku KNC parc.č.  2266/28  v  k.ú. Udiča, na náklady stavebníka.

Napojenie na elektrickú sieť:  stavba bude napojená elektrickou prípojkou z existujúcej distribučnej sústavy SSD v danej lokalite, ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určila SSD a.s. spínací a istiaci prvok: NN-poistkovú skriňu SPP2 na podpernom bode v majetku SSD a.s. pri dome č. 167;  na náklady stavebníka. Správca energetického zariadenia Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vydala  dňa 19. 10. 2018 pod značkou: 4300097822 vyjadrenie  k bodu a podmienkam pripojenia;  ktorého  podmienky je stavebník povinný v plnom rozsahu dodržať.   Stavebník predložil stavebnému úradu  stanovisko k územnému a stavebnému konaniu  na prechod, prejazd a uloženie inžinierskych sietí elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu od Slovenského pozemkového fondu Generálneho riaditeľstva Bratislava zo dňa 06. 03. 2019 pod číslom SPFS18300/2019/402, SPFZ028993/2019, ako správcu pozemku KNE parc.č. 532/2 v k.ú. Udiča, v ktorom súhlasí s predmetným stavebným zámerom v zmysle predloženej projektovej dokumentácie – situácie stavby. Stavebník ďalej predložil stavebnému úradu doklady o inom práve k pozemkom KNC parc.č. : 986, 1436 (KNE parc.č. 535/1),  v k.ú. Udiča  v súlade s ust. § 139 stavebného zákona (užívanie pozemku na základe napr. dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu  - NN prípojku .

Vykurovanie rodinného domu -  ako zdroj tepla je navrhované vzduchové tepelné čerpadlo VIESSMANN VITOCAL 200-S AWB-E-AC 201.D10 o nominálnom výkone 7,6 kW, na náklady stavebníka a za dodržania podmienok, ktoré stanovil správca energetického zariadenia Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina vo vyjadrení k bodu a podmienkam pripojenia zo dňa 19. 10. 2018 pod značkou: 4300097822 a v ktorom okrem iného súhlasí s pripojením priamovýhrevného  elektrického  vykurovacieho zariadenia .  Ďalším  zdrojom  na vykurovanie – teplovzdušný krb na drevo  HT BRILANT 750 H o  tepelnom  výkone 4 - 13 kW,  za podmienok určených orgánom ochrany ovzdušia - Obcou Udiča v záväznom stanovisku  - súhlase na povolenie stavby malého stacionárneho zdroja  znečistenia ovzdušia zo dňa 15 04.  2019 pod číslom: 161/002/2019.

Komunikačné napojenie: komunikačne bude stavba napojená zjazdom z priľahlej miestnej komunikácie na parcele KNC č. 1436 (KNE 535/1) v k.ú. Udiča, za podmienok uvedených v záväznom stanovisku Obce Udiča, ako príslušného cestného správneho orgánu zo dňa  30. 04. 2019  pod značkou: 208/002/2019, na náklady stavebníka,  ktorým povoľuje zriadenie zjazdu z existujúcej miestnej komunikácie na parcele KNC  č. 1436 (KNE 535/1)  v k.ú. Udiča  z dôvodu realizácie stavby: novostavba rodinného domu – prístupová komunikácia,  na pozemku  – parc. KNC č. 2266/28 (cez parcelu KNC 2598 (KNE 535/2)) v k.ú. Udiča, v obci Udiča. Zjazd a  spevnené plochy na ,  na pozemkoch  – parc. KNC č. 181/1, 182,  a 183 v k.ú. Udiča, v obci Udiča  musia byť dokončené do kolaudácie navrhovanej  stavby rodinného domu.

Stavebník zabezpečí na vlastné náklady do kolaudácie stavby pripojenie stavby na inžinierske siete a vybudovanie  komunikačného napojenia na pozemkoch KNC 2598 (KNE 535/2)) v k.ú. Udiča,  v obci Udiča, v zmysle príslušných predpisov a STN.

Dažďové vody zviesť tak, aby nezatápali susedné stavby a pozemky a aby nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach.

Stavebník je povinná dodržať  ust. § 48 stavebného zákona, najmä:

ods.1) - Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby.

ods. 2) - Stavby sa zakladajú spôsobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a režimu podzemných vôd. Pri zakladaní stavby sa musí dbať, aby sa zakladaním stavby neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov. Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním stavby ohroziť, treba zabezpečiť ešte pred začatím stavebných prác.

ods. 3) - Zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd  k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybaviť dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami a musia sa označiť.

ods. 4) - Základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založiť v nepremŕzajúcej  hĺbke.

ods. 5) - Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou, užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a  toto zaťaženie prenášať do základov stavby. Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať aj požiarnemu zaťaženiu.

ods. 7) - Stavby na území so seizmickým ohrozením musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce stupňu možnej seizmicity územia.

V zmysle § 26 ods. (6) vyhl.č. 532/2002 Z.z. šikmá strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia ako 25º musí mať zachytávače zosúvajúceho sa snehu, tieto musia byť namontované do kolaudácie stavby podľa príslušných STN.

Žiadna z konštrukcií stavby nesmie presahovať spoločné hranice so susednými pozemkami.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, na povinnosť dodržania podmienok uvedených v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka, že nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Stavbu uskutočňovať tak, aby nedošlo k porušeniu stability povoľovaných objektov a  susedných nehnuteľností – stavieb a pozemkov.

Stavebník je povinný dodržať ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Počas výstavby viesť podľa § 46d stavebného zákona stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác. 

Pred zahájením prác na prípojkách na inžinierske siete v cestnom telese, Stavebník požiada príslušný cestný správny orgán  - Obec Udiča o zvláštne užívanie cesty.

Odpad vznikajúci pri stavbe zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku a po dohode s Obecným úradom v Udiči.

Podzemné energetické, telekomunikačné, elektronické, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné  vedenie,  ktorých poškodenie môže ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác,  alebo ktoré môže ohroziť zemné práce, treba vhodne zabezpečiť pred poškodením. Pri súbehu a križovaní podzemných inžinierskych sietí je nutné  dodržať STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia  a  pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete - energetické, telekomunikačné, elektronické, vodovodné, kanalizačné, hydromelioračné  vedenie.

Vlastník budovy je povinný  zabezpečiť pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy energetický certifikát, pričom v § 14 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov  je povedané, že táto povinnosť sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008.

V zmysle § 43i stavebného zákona zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko, okrem iného musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

Pred vstupom na iné pozemky treba o tom včas upovedomiť ich vlastníkov - užívateľov.

Stavebník zabezpečí, aby okolie stavby bolo minimálne znečisťované stavebnou činnosťou, resp. aby uskutočňovanie stavby malo čo najmenší negatívny dopad na okolité nehnuteľnosti.

Stavbu uskutočňovať tak, aby práva vlastníkov susedných nehnuteľností boli v zmysle ustanovení stavebného zákona akceptované.

K základovej  škáre  je nutné prizvať oprávneného  geológa a statika, aby posúdil predpokladaný druh zeminy a prípadnú hladinu spodnej vody a  predložiť o tomto posúdení  doklad  stavebnému úradu ešte pred začatím stavby.

Stavebník dodrží podmienky stanovené v projekte pre stavebné povolenie, v  statickom posúdení stavby, ktoré vypracoval Ing. Ján Kavecký – autorizovaný stavebný inžinier reg.č.: 5930*I3 Statika stavieb; dátum: 10/2018, v plnom rozsahu, okrem iného:

Všetky materiály a použité konštrukčné prvky sa musia v rámci výrobno-technických skúšok  overiť a musia sa preukázať ich vlastnosti (atestmi, kontrolnými skúškami betónov, skúškami zhutnenia násypov , a pod.).  Pri vykonávaní skúšok je potrebné riadiť sa príslušnými technickými normami.

Pri všetkých prácach súvisiacich s výstavbou treba dôsledne dodržiavať všetky ustanovenia príslušných zákonov, vyhlášok a nariadení,  týkajúcich sa  bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia.  

Tento posudok bol vypracovaný na základe určitých predpokladov a vstupných údajov. V prípade zmeny týchto údajov alebo pri zistení nových poznatkov je potrebné aj výsledky tohto statického návrhu prehodnotiť.  Všetky zmeny a doplnky oproti pôvodnému projektu je potrebné vopred konzultovať so statikom projektu.

Dodržať podmienky uvedené  v predloženom projekte stavby, v protipožiarnej bezpečnosti stavby,  ktoré vypracoval  Ing. Martin Tencer – špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo: 106/2015; dátum: 10/2018 v plnom rozsahu a zároveň stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania na podmienky uvedené v protipožiarnej bezpečnosti stavby v ktorej sa uvádza presah požiarne nebezpečného priestoru od navrhovanej stavby  na susedné pozemky,  čiastočne do cudzích pozemkov KNC parc.č. 2266/16 a 2266/8 v k.ú. Udiča, v ktorom spracovateľ uvádza požiarne nebezpečný priestor.

Stavebník dodrží podmienky a opatrenia uvedené v inžinierskogeologickom  a hydrogeologickom posúdení územia, ktoré  vypracoval  GEOPRIESKUM  s.r.o., Dedovec 1754/272, 017 01 Považská Bystrica; RNDr. Ján Cigánik - odborná spôsobilosť na inžinierskogeologický prieskum č. 385/1993; dátum vypracovania: apríl 2019, číslo  úlohy: 16-2019-04, okrem iného v závere uvádza:

Po zhodnotení výsledkov prieskumných prác odporúčame navrhovaný objekt zakladať na plošných základoch, v  zeminách triedy F6. Namáhanie základovej pôdy však nesmie prekročiť hodnotu 100 kPa. V prípade, že navrhované riešenie nevyhovuje, odporúčame  zvoliť väčšiu šírku základov, resp. objekt  zakladať na štrkopiesčitých vankúšoch zhutnených na relatívnu uľahlosť  ID≥0,67. Podklady pre dimenzovanie základových konštrukcií sú uvedené v stati 2.3. tejto záverečnej správy.

Zároveň upozorňujeme, že predložené posúdenie územia bolo vypracované iba na základe vykonanej terénnej obhliadky a dostupných geologických podkladov a  archívnych  materiálov – t.j. bez vizuálneho kontaktu so základovou pôdou. Pre overenie skutočného zloženia základovej pôdy v území je preto potrebné realizovať prieskumné práce s využitím prieskumných diel, resp. pri realizácii výkopov aspoň prizvať geológa a statika k prevzatiu základovej špáry.

Vzhľadom k tomu, že sa predmetné územie nachádza v svahovitom území, je potrebné v území citlivo pristupovať k realizácii zemných prác a terénnych úprav, a preto je nutné dodržať nasledovné opatrenia:

vyhnúť sa rozsiahlejším zemným prácam, najmä značným výkopom podrezávajúcim územie naprieč spádnici (výkopy a násypy by mali byť približne v rovnováhe), vyhnúť sa zbytočne hlbokým výkopom a úroveň najnižšieho podlažia situovať čo najvyššie,

základové konštrukcie je potrebné budovať z armovaného betónu (nerovnorodosť základovej pôdy, rôzna hĺbka zakladania) a objekt stužiť armovaným stužujúcim vencom, a objekty stužiť stužujúcim vencom,

je nutné zachovať postupnosť prác, t.j. nenechávať výkopy dlhodobo vystavené klimatickým vplyvom, neotvárať stavebnú jamu pred zimným obdobím a spätné zásypy uskutočniť ihneď po ukončení stavebných prác na suterénnych priestoroch. Zásypy musia byť odvodnené obvodovou drenážou a pre zásypy je nutné použiť výhradne porézny – najlepšie štrkopiesčitý materiál,

každý prípadný výver podzemnej vody v odreze stavebnej jamy je nutné zachytiť a odviesť mimo stavebnú jamu (drenáž, drenážne rebro atď.) ,

objekt ochrániť oproti zrážkovým vodám povrchovým obvodovým  rigolom.

Z hydrogeologického hľadiska hodnotíme predmetné územie  pre uvažovaný zámer ako podmienečne vhodné vzhľadom k tomu, že leží v  Chránenej vodohospodárskej oblasti CHVO Beskydy – Javorníky. V  území  je potrebné  dbať na zvýšenú ochranu pred znečistením povrchových a podzemných vôd, a preto je pri stavebnej činnosti v území nutné dodržať nasledovné opatrenia:

počas výstavby mať k dispozícii vapex, resp. perlit na likvidáciu úniku ropných látok z vozidiel a stavebných strojov i ostatných znečisťujúcich látok,

odpad vzniknutý pri výstavbe objektu ukladať do kontajnerov,

prípadný materiál kontaminovaný ropnými alebo inými zdraviu škodlivými látkami ukladať do predpísaného kontajnera,

po vykonaní terénnych úprav spojených s výstavbou  objektu je potrebné je potrebné  dotknuté pozemky čo najskôr zatrávniť,  aby nedochádzalo k erózii pôdy  a k možnému prenikaniu znečistených povrchových vôd do podzemných vôd.

Navrhovaný objekt ako taký je svojim riešením šetrný k životnému prostrediu a spolu s uvažovaným zdrojom podzemnej vody nebudú hydrogeologické pomery územia ani jestvujúce domové studne v okolí žiadnym spôsobom negatívne ovplyvňovať.  Vzhľadom na slabú priepustnosť horninového prostredia však v predmetnom území do budúcna neodporúčame uvažovať so vsakovaním zrážkových, resp. prečistených odpadových vôd do horninového prostredia, ale ich odporúčame radšej využiť na iné účely (závlaha okrasnej zelene resp. technologické využitie), resp. ich odvádzať prostredníctvom dažďovej kanalizácie do blízkeho potoka.

V zmysle  ust. § 127 stavebného zákona, ak dôjde k nepredvídaným nálezom kultúrne cenných predmetov, detailov stavby alebo chránených častí prírody, ako aj k archeologickým nálezom; stavebník uskutočňujúci stavbu nález ihneď ohlási stavebnému úradu a orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickému ústavu alebo orgánu štátnej ochrany prírody a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti, prípadne archeologickým ústavom alebo orgánom štátnej ochrany prírody.

Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny vo vyjadrení  zo  dňa 30. 04. 2019  pod   číslom: OU-PB-OSZP-2019/005924-2  ZJ 16 10  ku konaniu vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „RD Udiča – novostavba, NN prípojka, žumpa, studňa, oplotenie“,  ktorá bude realizovaná na  pozemkoch parc.č. KN-C  2266/28 (orná pôda) a parc.č. KN-C 2266/9 (orná pôda) v katastrálnom území Udiča umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom  ochrany o.i. uviedol: 

z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu  nemáme pripomienky.

 

Stavebník dodrží podmienky uvedené v rozhodnutí Okresného úradu Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor zo dňa  09. 05. 2019 pod číslom: OU-PB-PLO-2019/005872-003 LM3 o odňatí poľnohospodárskej pôdy  na pozemku KNC parc.č. 2266/28 v k.ú. Udiča natrvalo, okrem iného  :

Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť ich hospodárne využitie na parc. KN 2266/9  v k.ú. Udiča v celkovom objeme 76,5 m³ , z toho 51m3  ornice a 25,5m3  podorničia v zmysle  bilancie skrývky humusového  horizontu, schválenej v bode II. tohto rozhodnutia.

Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu  odňatú týmto rozhodnutím až do  realizácie stavby , najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Poľnohospodársku pôdu zabrať len v povolenom rozsahu tohto rozhodnutia a súčasne zabezpečiť, aby pri použití predmetnej plochy nedošlo ku zbytočným škodám na poľnohospodárskych pozemkoch a kultúrach.

Vyznačiť stabilné hranice budúceho staveniska v teréne a zabezpečiť, aby pri stavebnej činnosti neboli porušované a svojvoľne posunované do okolitej pozemkovej držby.

Na  priľahlé pozemky zabezpečiť vstup za účelom ich obhospodarovania strojovou technikou.

 

Stavebník dodrží podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu    Trenčín  pod značkou: KPUTN-2019/17556-2/58729  zo dňa  24. 07. 2019, k  stavbe „Rodinný dom   – novostavba o 1 b.j.“ na parc. č. KN-C 2266/28, v katastrálnom území  Udiča okrem iného:

Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) Trenčín s realizáciou hore uvedenej stavby  súhlasí a  určuje tieto podmienky: Termín začatia akýchkoľvek zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme ohlásiť s dvojtýždňovým predstihom KPU Trenčín.

Podľa § 40 ods. 2 a 3 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  (ďalej len „pamiatkový zákon“)  a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.  Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky KPÚ Trenčín alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou,  najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky KPÚ Trenčín  je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa vyššie uvedeného,  je povinná KPÚ Trenčín predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

 

Dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení Slovenského pozemkového fondu, Generálneho riaditeľstva Bratislava  zo dňa 06. 03. 2019pod číslom: SPFS28300/2019/402, SPFZ028993/2019, ktorým vydal súhlas s prechodom, prejazdom  a uložením inžinierskych sietí - elektrickej prípojky k plánovanému rodinnému domu na pozemku parcela KN C 2266/9 v k.ú. Udiča   za účelom vydania  územného rozhodnutia a stavebného povolenia: 

Podľa doloženej projektovej dokumentácie – situácie stavby (ďalej len „PD“)  bude  predmetnou stavbou  dotknutý nasledovný pozemok vo vlastníctve  Slovenskej republiky v správe SPF (ďalej len „pozemok SPF“) a to:

KN E č. 535/2 o výmere 2356 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, zapísaný na LV č. 2252 v celosti v k.ú. Udiča.

       K uvedenej požiadavke Vám SPF  oznamuje, že  súhlasí s predmetným stavebným zámerom v zmysle predloženej projektovej dokumentácie – situácie stavby   za podmienok:

na dotknutý pozemok bude najneskôr  do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,

po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,

stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Toto vyjadrenie platí 12 mesiacov od jeho vydania.

 

Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení  k bodu a podmienkam pripojenia, od Stredoslovenskej energetiky-Distribúcie a.s. Žilina  zo dňa: 19. 10. 2018 pod značkou: 4300097822  v plnom rozsahu, okrem iného:

Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)". ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk .

SSD odporúča, aby žiadateľ predložil toto vyjadrenie vybratej elektroinštalačnej firme, ktorá bude realizovať prípravu daného odberného miesta, nakoľko časť informácii v tomto vyjadrení musí byť a je popísaná v odbornej elektrotechnickej terminológii, ktorej laik nemusí rozumieť, pričom odborne spôsobilá osoba vie ako má postupovať.

Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSE-D“) s horeuvedenou stavbou súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

V predmetnej lokalite katastra Udiča pri KN 2266/9, 528/9, 528/8  sa nenachádzajú nadzemné elektroenergetické zariadenia v majetku SSD a.s.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.

Pripojenie na elektrinu žiadame riešiť z distribučnej sústavy SSD a.s. v danej lokalite, ako odovzdávacie miesto a bod napojenia určujeme spínací a istiaci prvok: NN - poistková skriňa SPP 2 na podpernom bode v majetku SSD a.s. . pri dome č. 167. Od uvedeného energetického zariadenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom In=3x25Ampér s charakteristikou B.

Pripojenie do distribučnej sústavy SSD bude realizované v zmysle platných STN a zákona 251/2012 Z.z.. Montáž elektrickej prípojky – zvod po stľpe káblom AYKY 4x16mm2  a istiacu skriňu SPP2/3x35 A umiestnenú na stľpe, Vám zabezpečí výlučne SSD po splnení podmienok pripojenia definovaných v tomto vyjadrení, pripojovacej zmluve a po zaplatení pripojovacieho poplatku na účet SSD a.s.

Pre pokračovanie procesu pripojenia je bezpodmienečne potrebné uzatvoriť pripojovaciu zmluvu s Prevádzkovateľom distribučnej sústavy a to zaslaním žiadosti o uzatvorenie zmluvy o pripojení (vyznačiť bod.6)

Prívod z istiacej skrine do rozvádzača merania spotreby elektriny bude vyhotovený káblom  AYKY-J4Bx16 mm2, alebo CYKY 4x10 mm2 mechanicky chránený v ochrannej trubke (chráničke) a ukončený na hlavnom ističi pred meraním (plombovateľná časť). Pre zaistenie vykonateľnosti technického pripojenia elektrického prívodu ku odovzdávaciemu miestu definovanému v bode 3. tohto vyjadrenia je potrebné, aby bol elektrický prívod realizovaný s maximálnym prierezom vodičov AYKY-J4Bx35 mm2.

Meranie elektriny  bude umiestnené  v elektromerovom  rozvádzači (ďalej len „RE“)  umiestnenom na verejne prístupnom mieste -  na hranici pozemku .  Vyhotovenie RE musí vyhovovať platnému súboru noriem STN EN 61439-1 až 5, pre prípadné blokovanie elektrospotrebičov musia byť splnené technické a obchodné podmienky príslušnej sadzby. Pred elektromerovým rozvádzačom RE musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm. V rozvádzači RE dochádza k rozdeleniu napájacej sústavy z TN-C na sústavu TN-S, ktorú je potrebné riešiť mimo plombovanú časť rozvádzača RE. Práce na elektrickom prívode ako aj montáž smie realizovať Vami vybratá odborne spôsobilá  osoba v zmysle Vyhlášky č. 508/2009Z.z.. Podrobnosti o podmienkach merania nájdete na internetovej stránke  www.ssd.sk.

SSD a.s.  súhlasí s pripojením priamovýhrevného elektrického vykurovacieho zariadenia - pre Vaše vyššie uvedené odberné miesto. Sadzba D6 je v zmysle aktuálneho cenníka vhodná pre odberné miesta vykurované tepelným čerpadlom. Okrem iného je technickou podmienkou pre priznanie sadzby D6 v zmysle cenníka:

pripojenie elektrických priamych vykurovacích spotrebičov a pripojenie akumulačných spotrebičov na samostatný elektrický obvod so stýkačom ovládaným povelom hromadného diaľkového ovládania (HDO), prepínacími hodinami alebo inteligentným meracím systémom (IMS),

HDO musí byť istené plombovateľným 2A ističom, pričom v prípade, že je na odbernom mieste nainštalovaný IMS, nie je potrebná montáž HDO s plombovateľným ističom 2A.

Pred  prihlásením el. kúrenia (pred zmenou sadzby) a úprave odberného miesta v súlade  so „Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD“, ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk, je potrebné predložiť do SSD:

„Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.SSD.sk a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Toto vyjadrenie k odsúhlaseniu elektrického vykurovania  odberateľa,

Doklad o zaplatení pripojovacieho poplatku v zmysle platného ÚRSO.

Pre pokračovanie procesu pripojenia je potrebné zo strany odberateľa vybudovať elektrický prívod od bodu pripojenia definovaného v bode 3.  tohto vyjadrenia po RE vrátane RE v súlade so "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti SSD) ", ktoré sú zverejnené na stránkach www.SSD.sk. Elektricky prívod je elektroenergetické zariadenie, ktoré slúži na pripojenie odberného elektrického zariadenia od odbočenia z distribučnej sústavy (od bodu pripojenia - miesta odovzdania kvality elektriny, elektrickej prípojky) po RE umiestnený spravidla na verejne prístupnom mieste, a ktoré si buduje stavebník na vlastné náklady. Elektricky prívod je súčasťou odberného elektrického zariadenia odberateľa. SSD nezodpovedá, ani sa nijakým spôsobom nevyjadruje k projektovej dokumentácii, umiestneniu, vybudovaniu a údržbe NN elektrického prívodu. Odberateľ je povinný mať pred vybudovaním elektrického prívodu súhlasy majiteľov dotknutých nehnuteľností, na ktorých je tento elektricky prívod umiestnený. Všetky potrebné úpravy na vybudovanie elektrického prívodu vrátane RE si realizuje žiadateľ na vlastné náklady.

Každé novo vybudované odberné elektrické zariadenie odberateľa musí mať pred požiadavkou na montáž určeného meradla vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíznu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSD v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

Po úhrade a pripísaní pripojovacieho poplatku na účet SSD, splnení Technických podmienok SSD, Obchodných podmienok pripojenia, vybudovaní a označení elektrického prívodu spolu s RE a splnení podmienok uvedených v príslušnom vyjadrení, bude možné pripojenie odberného elektrického zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy SSD od okamihu, kedy odberateľ zašle do SSD „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSD“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach www.ssd.sk.  a ku ktorému bude zo strany SSD zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí. Následne SSD v zmysle lehoty podľa pripojovacej zmluvy čl. I. "Špecifikácia odberného miesta, termín realizácie pripojenia - Termín vybudovania elektroenergetického zariadenia SSD" zrealizuje vybudovanie elektrickej prípojky a zaistí pripojenie elektrického prívodu a elektromerového rozvádzača k distribučnej sústave.

Po potvrdení prijatia vyššie uvedeného Čestného prehlásenia zo strany SSD (potvrdenie splnenia technických podmienok pripojenia) a po vybudovaní elektroenergetického zariadenia zo strany SSD v termíne podľa Zmluvy o pripojení, môže požiadať odberateľ o uzatvorenie Zmluvy o dodávke elektriny alebo Zmluvy o združenej dodávke elektriny u vybratého dodávateľa elektriny, ktorý následne pošle do SSD žiadosť o montáž určeného meradla a pripojenie k distribučnej sústave v súlade s platnou legislatívou, čo sa bude považovať za splnenie obchodných podmienok pripojenia. Po montáži určeného meradla je možné zahájiť samotnú dodávku elektriny.

Ku priznaniu príslušnej sadzby pre el. vykurovanie musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia elektrického vykurovania!

Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

 

Považská vodárenská  spoločnosť, a.s. Považská Bystrica vo  vyjadrení zo dňa 7. 5. 2018  pod jednacím číslom:  2950/23/2019-CA k projektovej dokumentácii „Novostavba RD na pozemku KNC  parc.č. 2266/9, miestna komunikácia parc.č. 535/1,2“, k.ú. Udiča okrem iného uvádza:

Na parcele č. 2266/9 sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete v správe Považskej vodárenskej spoločnosti a.s..

V úseku miestnej komunikácie – parc.č. 535/1,2 podľa vyznačenia v Situácii, sa nenachádzajú žiadne IS v správe PVS, a.s.

Verejný vodovod a verejná kanalizácia sa v tejto časti obce nenachádzajú, so stavbou žumpy súhlasíme.

 

Stavebník dodrží podmienky uvedené vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,   zo dňa 21. 06. 2019 pod číslom: 6611917447 na stavbu  „rodinný dom - novostavba, parcelné číslo 2266/9,  katastrálne územie Udiča“ v plnom rozsahu.

 

Stavebník dodrží podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. OZ Piešťany, Správy povodia Stredného Váhu I. Púchov zo dňa 16. 4. 2019 pod číslom: CS SVP OZ PN 3545/2019/2, okrem iného:

V liste doručenom 08.04.2019 žiadate o vyjadrenie k umiestneniu a výstavbe rodinného domu (RD) na pozemku parc. č. KN-C 2266/28 v  kat. území Udiča. RD sa bude realizovať na svahovitom teréne  so sklonom ku vodnému toku vo vzdialenosti cca 70 m od jeho pravej brehovej čiary.

Inžinierske siete nebudú vedené v súbehu s vodným tokom ani nebudú križovať koryto vodného toku v správe našej organizácie.

SVP š.p., OZ Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov z hľadiska správcu bezmenného vodného toku (4-21-07-3161) súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia v zmysle predloženej PD  - zodpovedný projektant – Ing. Marián Chovan (dátum: 10/2018) .

Pri stavebných prácach a užívaní stavby požadujeme dbať o ochranu vodného toku, nepoškodzovať brehy, neukladať predmety a výkopovú zeminu do vodného toku, neznečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu a zdržať sa iných činností, ktoré sú v rozpore so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách. Pri oplotení pozemku požadujeme rešpektovať ochranné pásmo vodného toku vo vzdialenosti min. 4,0 m od pravej brehovej čiary.

Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 49, odst. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách správca toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov.

Dodržať podmienky uvedené v záväznom  stanovisku Obce Udiča zo dňa 15. 04. 2019 pod číslom: 161/002/2019, ktorým bol vydaný súhlas na povolenie stavby malého stacionárneho zdroja znečistenia  ovzdušia pozostávajúceho z teplovzdušného krbu na drevo  HT BRILANT 750 H o  tepelnom  výkone 4 - 13 kW .  

 

Dodržať podmienky uvedené v záväznom stanovisku Obce Udiča, príslušného cestného správneho orgánu pre miestne  a účelové komunikácie zo dňa 30. 04. 2019  pod značkou: 208/002/2019,  ktorým povoľuje zriadenie zjazdu z existujúcej  miestnej komunikácie na parcele KNC  č. 1436 (KNE 535/1)  v k.ú. Udiča  z dôvodu realizácie stavby: novostavba rodinného domu – prístupová komunikácia,  na pozemku  – parc. KNC č. 2266/28 (cez parcelu KNC 2598 (KNE 535/2)),   v plnom rozsahu, okrem iného :

Technické riešenie bude realizované podľa dokumentácie vypracovanej Ing. Mariánom Chovanom.

Pri výjazde na komunikáciu nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musia byť dodržané rozhľadové pomery (v rozhľadovom poli neumiestňovať nepriehľadné ploty, pevné steny).

Výjazd vozidiel z pozemku na miestnu komunikáciu musí byť zabezpečený jazdou vpred.

Napojenie na miestnu komunikáciu musí byť plynulé.

Odvedenie povrchových vôd musí byť riešené tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu miestnej komunikácie.

Počas výstavby a pri užívaní stavby zachovať prirodzený odtok povrchových vôd z celého cestného telesa miestnej komunikácie a zamedziť jej znečisťovaniu.

Pri budovaní stavby nesmie byť porušená konštrukcia a stabilita vozovky miestnej komunikácie.

Pri výjazde na miestnu komunikáciu nesmie dôjsť k jej znečisťovaniu a poškodzovaniu.

Na cestnom  pozemku nesmie byť ukladaný materiál z výkopov a stavebný materiál.

Žiadateľ pri svojej činnosti nebude sťažovať údržbu miestnej komunikácie.

Pred začatím prác predložiť návrh prenosného značenia na posúdenie ODI Pov.Bystrica na kontrolu.

Tunajší orgán si vyhradzuje právo s ohľadom na ochranu dotknutej miestnej komunikácie, bezpečnosť a  plynulosť premávky na nej, záujmy správy dotknutej komunikácie a ak budú dotknuté verejné záujmy, určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Toto  záväzné stanovisko nenahrádza povolenia, rozhodnutia a súhlasné stanoviská potrebné podľa cestného zákona. Toto záväzné stanovisko sa vydáva pre účely územného a stavebného konania  podľa stavebného zákona.

 

Obec Udiča zastúpená starostom vydala dňa  11. 07. 2019 pod číslom: 358/2019, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy, v súlade  s ustanovením § 63 a § 71 zákona č. 364/2004Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení, vyjadrenie podľa § 28 ods. 1 vodného zákona, v ktorom  súhlasí s vydaním stavebného povolenia  na stavbu „Rodinný dom  - novostavba“,  na pozemku KN  C parc.č. 2266/28  v  k.ú. Udiča .  V zmysle § 140 b stavebného zákona je toto vyjadrenie sa záväzným stanoviskom na účely vydania stavebného povolenia.

 

Stavebné konštrukcie musia spĺňať podmienku revidovanej STN 73 0540, tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, tepelná ochrana budov.

Stavbu uskutočňovať s vhodnými výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 133/2013Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, navrhnutými v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb a životné prostredie a zabezpečuje energetickú úspornosť stavby.

Zábradlia na stavbe uskutočniť v zmysle platných právnych predpisov  podľa §  28 a  § 29 vyhl. č. 532/2002 Z.z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu  a príslušných STN.

Výstavbou nesmie dôjsť  k  poškodeniu okolitého prírodného prostredia. V prípade nutnosti výrubu stromov a krovitého porastu pri zemných prácach, je potrebné  požiadať príslušný orgán ochrany prírody a krajiny o súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z.z.  o  ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov.

Stavebník je povinná uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.

Poškodené nehnuteľnosti a terén uviesť do pôvodného stavu.

Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. K návrhu pripojí Stavebník doklady uvedené v § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona: doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, a doklady uvedené v § 43f  stavebného zákona o overení požadovaných vlastností stavebných  výrobkov; energetický certifikát; kolaudačné rozhodnutie na studňu a ostatné predpísané doklady.

 

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:  sa nevydáva, v konaní neboli  uplatnené  námietky účastníkov konania.  

 

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov.

Stavebné povolenie stráca platnosť,  ak do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právnu moc,  nebola   stavba začatá.

Podľa § 70 stavebného zákona: stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník: Ing. Martin Hudec a Mgr. Daniela Hudecová rod. Zrebná,  bytom Štúrova 43/21, 017 01 Považská Bystrica podali dňa  27. 05. 2019 na  tunajšom  úrade  žiadosť  o  vydanie  stavebného povolenia na stavbu „RODINNÝ DOM  UDIČA - NOVOSTAVBA  o 1 b.j.“, na pozemku KNC parc.č. 2266/28 a napojenie na inžinierske siete: NN prípojka, prípojka splaškovej kanalizácie+žumpa,  na pozemkoch  KNC parc.č. 2266/28, 2598 (KNE p.č. 535/2), 1436 (KNE parc.č. 535/1), 986  v   kat. území  Udiča, v obci Udiča.

Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

            Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 37,  § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona.

Drobná stavba - oplotenie pozemku nie je  predmetom tohto stavebného povolenia. 

Spojené územné a stavebné konanie bolo oznámené oznámením  - verejnou vyhláškou dňa  10. 06. 2019 pod číslom: 278/2019-TS1/A-10 a nariadil  ústne pojednávanie  spojené s miestnym šetrením v zmysle § 39a ods. 4, § 36 ods. 1 a ods. 4, § 61 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona účastníkom konania a dotknutým orgánom na deň  30. júla 2019.

Vzhľadom na to, že nie sú stavebnému úradu známi účastníci konania, a pre veľký počet účastníkov konania, oznámilo sa začatie spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou podľa ust. § 36 ods. 4) a  § 61 ods. 4) stavebného zákona a § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

V súlade s ust. § 36  ods. 1)  stavebného zákona  a  § 61  ods. 1)  stavebného zákona stavebný úrad upozornil účastníkov spojeného územného a stavebného konania, že môžu svoje námietky a pripomienky k navrhovanej a povoľovanej stavbe uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní,  inak sa  na ne neprihliadne.

V súlade s ust.  § 36 ods. 3) stavebného zákona  a § 61 ods. 6) stavebného zákona stavebný úrad upozornil  dotknuté orgány, že sú povinné oznámiť svoje stanovisko a uplatniť ho najneskoršie pri ústnom pojednávaní, t.j. v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci spojeného územného a stavebného konania. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí spojeného územného a stavebného  konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej a povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad prerokoval podanie stavebníka s účastníkmi konania. Postavenie účastníkov konania priznal susedom, ako vlastníkom susedných nehnuteľností.

V konaní neboli  uplatnené námietky účastníkov konania.  

 

Po vykonanom spojenom územnom a stavebnom konaní bolo zistené, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie je ohrozený verejný záujem,  ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.  Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky určené  vo všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. V priebehu spojeného územného a stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody,  ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

 

Podľa stavebno-technického vyhotovenia a účelu je jednoduchá stavba bytovou budovou – rodinný dom v zmysle ust. § 43b ods. 1 písm. b) stavebného zákona, ktorý pojednáva o členení stavieb.

 

K stavbe sa vyjadrili:  Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek ochrany prírody a krajiny; Okresný úrad Považská Bystrica – pozemkový a lesný odbor;   Obec Udiča  - orgán územného plánovania, cestný správny orgán, vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy s preneseným výkonom pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy, orgán ochrany ovzdušia; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina; Slovak Telekom, a.s. Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica; Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, Správa povodia Stredného Váhu I. Púchov.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Podľa § 51 ods. 1 správneho poriadku deň doručenia rozhodnutia je deň jeho oznámenia.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov zaplatený v sume  50 €  v  hotovosti do pokladne Obce Udiča.

 

P o u č e n i e :

 

 Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53, § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov sa môžu účastníci konania odvolať do 15 dní odo dňa  jeho doručenia. Odvolanie sa podáva  na Obec Udiča,  Obecný úrad  v Udiči č.  302,  018 01 Udiča.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z.z.  Správny súdny poriadok.

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 36 ods. 4 a ust. § 61 ods. 4  stavebného zákona. Rozhodnutie sa v súlade s ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov doručuje účastníkom konania verejnou vyhláškou vyvesením na úradnej tabuli a webstránke obce  po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

 

                                                                                               Peter Chochlík

                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Stavebné povolenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli  a webstránke obce Udiča.

Vyvesené dňa :.......................................                Zvesené dňa ............................................

Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby : ........................................................................

                                                                                

Príloha pre stavebníka: overená PD

Doručí sa (do vlastných rúk):

  

Účastníkom konania:

 

Stavebník:

Ing. Martin Hudec,  Štúrova 43/21, 017 01 Považská Bystrica + príloha

Mgr. Daniela Hudecová rod. Zrebná, Štúrova 43/21, 017 01 Považská Bystrica

Projektant:

Ing. Marián Chovan, Mojš 273, 010 01 Žilina

Ing. Ján Kavecký, Kotrčiná Lúčka 148, 013 02 Kotrčiná Lúčka

Ing. Miloslav Remiš,  AQUABEST s.r.o. , Brodno 10, 010 14, Žilina

Ing. Róbert Kardoš , TALUX, s.r.o. ,Bratislavská 613/16, 010 01, Žilina

Ing. Martin Tencer, Fatranská 3100/4, 010 08 Žilina

Známi vlastníci susedných nehnuteľností:

Obec Udiča zast .starostom

Jaroslav Turiak, 018 01 Udiča č. 166

Marta Turiaková r. Vrábliková, 018 01 Udiča č. 166

Ľubomíra Štefanková r. Turiaková, 018 01 Udiča č. 166

Ivan Štefanko, 018 01 Udiča č. 166

SR-Slovenský  pozemkový fond Bratislava, Generálne riaditeľstvo,  Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Marianna Hamarová r. Štefánková, Rozkvet 2037/75, 017 01 Považská Bystrica

 

 

Ostatným účastníkom konania –  vlastníkom susedných pozemkov  v k.ú. Udiča:  verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Ul. Slov. partizánov 1130/50

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská  Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy,  úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica 

Obec Udiča zast. starostom, cestný správny orgán,  orgán územného plánovania, orgán ochrany ovzdušia, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy

Okresný úrad Považská Bystrica,  pozemkový a lesný odbor, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica,  odbor krízového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica

Krajský pamiatkový úrad Trenčín , pracovisko Prievidza, Nová ul. č. 2,  P.O. Box 148, 971 06 Prievidza

Stredoslovenská distribučná , a. s. 010 47  Žilina, Pri  Rajčianke 2927/8

Slovak Telekom a.s., Bajkalská  28, 817 62 Bratislava

Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Ul. Nová č. 133

UPC broadband   slovakia  s.r.o., Ševčenkova  36, P.O.BOX 216, 850 00 Bratislava 5

Michlovský,   spol. s r.o. UC2- údržbové centrum  Banská Bystrica , Zvolenská cesta 21, 874 05 Banská Bystrica, za prevádzkovateľa  Orange  Slovakia, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

ENERGOTEL a. s. Miletičova  7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca  756/44, 010 01   Žilina

Telefónica  O2, Slovakia, s.r.o., Na Troskách 25, 974 01 Banská Bystrica

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany,  Správa  povodia stredného Váhu I. Púchov, 020 71 Nimnica    (správca toku)

Prizvaný: zhotoviteľ: Ing. Milan Potočák – mipos,  01001 Žilina, Bajzova 2414/16

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka