Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Elektronická úradná tabuľa

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 39a ods. 4, § 36 ods. 1 a ods. 4, § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie.

Číslo:  193/2019-TS1/A-10                                                                                v Udiči  dňa: 12. 04.  2019
 
OZNÁMENIE
 
o začatí spojeného územné ...viac...

Zverejnené 17.4.2019 -LM-


 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením spojeného s kolaudačným konaním a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 88a ods. 7 a 9, primerane podľa § 68, § 61 ods. 4/ a v súlade s ust. § 80 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších noviel (stavebný zákon) a v súlade s ust. § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.

                                                                                                                                                                                                         ...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -LM-


 

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 39a ods. 4, § 36 ods. 1 a ods. 4, § 61 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a pozvanie na ústne pojednávanie.

Číslo: 172/2019-TS1/A-10                                                                               v Udiči dňa:  10. 04. 2019                                                                 
...viac...

Zverejnené 16.4.2019 -LM-


 

Obchodná verejná súťaž

           
 
Obec Udiča
Udiča 302, 018 01 Udiča, tel.: 0905357792; 042/4383 174, 042/4383 191
mail: starota@obecudica.sk                                   http://www.obecu ...viac...

Zverejnené 4.4.2019 -LM-


 

Kolaudačné konanie - Verejná vyhláška

KOLAUDAČNÉ   ROZHODNUTIE
Verejná vyhláška
Stavebník: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina,  IČO : 36 442 151 (ďalej len „stavebník“)    zast. spoločnos ...viac...

Zverejnené 25.2.2019 -LM-


 

Oznámenie v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznámenie
v zmysle zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...viac...

Zverejnené 14.2.2019 -LM-


 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Udiča

Územný plán obce Udiča je územnoplánovacia dokumentácia, ktorá je v zmysle  zákona č. 24/2006 Z. z. a v znení zákona č. 408/2011 Z. z. § 4 ods. 1 strategickým dokumentom podliehajúcim posudzovaniu vpl ...viac...

Zverejnené 28.6.2018
Aktualizované: 17.8.2018 -LM-


 

Zverejnenie informácií o starostlivosti a ochrane poľnohospodárskej pôdy

kosenie zaburinenej pôdy

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, 
z dôvodu zvyšujúcich sa prípadov zanedbania zákonnej starostlivosti o poľnohospodárs ...viac...

Zverejnené 20.4.2018 -JM-


 

Výzva na voľby členov rady školy

OBEC UDIČA
Udiča 302, 018 01  Udiča
 
 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Udiči
 Ing. Lenka Markovičová, PhD.
018 01 Udiča
 
Vec ...viac...

Zverejnené 7.3.2018 -JM-


 

OZNÁMENIE: Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu Klapy

Informácie pre obyvateľov obce Udiča týkajúca sa prírodnej rezervácie Klapy:
viac...

Zverejnené 26.2.2018 -JM-


 

NÁVRH rozpočtu obce Udiča na roky 2018 - 2020

Návrhy rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov sú k dispozicii na stiahnutie:
viac...

Zverejnené 7.2.2018 -JM-
Aktualizované: 8.2.2018 -JM-


 

O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

O Z N Á M E N I E
o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Obec Udiča, v ...viac...

Zverejnené 30.1.2018 -JM-
Aktualizované: 7.2.2018 -JM-


 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
 
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného su ...viac...

Vyhodnotenie štandardov kvality: VODA odpadová - Udiča.pdf VODA odpadová - Udiča.pdf (61 kB)

Zverejnené 18.12.2017 -JM-


 

Stanovisko Obce Udiča k úhrade faktúry č. 201700053 - KATES s.r.o.

Obec Udiča, Udiča 302, 018 01 Udiča
                                                                                                               
                                    ...viac...

Zverejnené 14.12.2017 -JM-


 

Územný plán obce Udiča

V E R E J N Á    V Y H L Á ŠK A

O B E C  U D I Č A,  O B E C N Ý   Ú R A D  U D I Č A
o z n a m u j e,
že dňom 27. novembra 2017 začína  prerokovanie
 návrhu zadan ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -JM-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča - Návrh

Hlavný kontrolór obce Udiča

Návrh
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Udiča na obdobie 1. polroka 2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce ...viac...

Zverejnené 27.11.2017 -JM-


 

Petícia za výstavbu kanalizácie a vodovodu v obci Udiča, miestna časť Malá Udiča (Žľabie) - odpoveď

Obec Udiča ako orgán verejnej správy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo veci Petície za vybudovanie kanalizácie a vodovodu v zmysle § 5 ods. 5 zákona 85 ...viac...

Súbor na stiahnutie petícia.pdf petícia.pdf (358.2 kB)

Zverejnené 26.9.2017 -JM-


 
ÚvodÚvodná stránka