Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby a referendum

Voľby a referendum

Zoznamy zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 


 
 

Usmernenie k volebnej kampaniVytlačiť
 

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV

(prehľad základných povinností; ďalšie povinnosti a informácie na: http://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo; kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311)

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:

V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur, v obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur. Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Úhrada nákladov na volebnú kampaň

Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona o volebnej kampani. Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 11 zákona o volebnej kampani.

KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO, MESTSKÉHO, MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA:

nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň.


 
 

Informácie, tlačivá, vzoryVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie, tlačivá, vzory na stránke:

http://www.minv.sk/?oso18-info2

 

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obciíVytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Zverejnenie údajov Obce Udiča k voľbám do orgánov samosprávy obcí konajúcich sa dňa 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Volebný obvod:            1

Počet poslancov:         9

Počet obyvateľov:   2257

Peter Chochlík                                       
starosta obce


 
 

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebVytlačiť
 

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb, e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov volebných komisií

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 starosta obce Udiča vymenoval dňa 28.08.2018:

  1. Zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Eva Vysúdilová, Udiča 676, 018 01  Udiča, eva.vysudilova@obecudica.sk, telefonický kontakt: 0944 008 220, 042/4383 190

určil:

  1. Osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie:
    Daniela Pupáková,Stred 56/47/28, 017 01 Považská Bystrica,daniela.pupakova@obecudica.sk, telefonický kontakt: 0903 042 711, 042/4383 174
  2. E-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie podatelna@obecudica.sk

Počet obyvateľov: 2257


 
 

Kniha Stredné Považie z neba

Smútočné oznamy

Projekty podporované EÚ

webygroup
ÚvodÚvodná stránka