Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby a referendum

Voľby a referendum

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazuVytlačiť
 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Meno:

Rodné číslo:

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Adresa trvalého pobytu:

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

žiadam

podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do európskeho parlamentu v roku 2019.

Hlasovací preukaz žiadam zaslať na adresu:

Meno:

Adresa:

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

 

 

V

Dátum:

Vlastnoručný podpis žiadateľa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLNOMOCNENIE

Meno:

Rodné číslo:

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Adresa trvalého pobytu:

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

ako splnomocniteľ podľa § 46 ods. 3 a 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do európskeho parlamentu v roku 2019 a na prevzatie hlasovacieho preukazu splnomocnenca:

Meno:

Číslo občianskeho preukazu:

 

V

Dátum:

Vlastnoručný podpis žiadateľa

 


 
 

Hlasovacie preukazyVytlačiť
 

Hlasovacie preukazy

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

pondelok:        7,00 h-10,00 h            10,30 h-16,00 h

utorok:            7,00 h-10,00 h            10,30 h-15,00 h

streda.             7,00 h-10,00 h            10,30 h-16,45 h

štvrtok:           7,00 h-10,00 h            10,30 h-15,45 h

piatok:             7,00 h-10,00 h            10,30 h-12,45 h

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Žiadosť musí obsahovať údaje  o voličovi podľa § 9 ods. 3.

meno a priezvisko

rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené

štátna príslušnosť

názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Žiadosť musí obsahovať údaje  o voličovi podľa § 9 ods. 3.

meno a priezvisko

rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené

štátna príslušnosť

názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné číslo a orientačné číslo domu trvalého pobytu

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

elektronicky (e-mailom)

vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu:

      info@obecudica.sk  

 

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov  v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 


 
 

Zákon z 29. mája 2014 o podmienkach výkonu volebného práca a o zmene a doplnení niektorých zákonovVytlačiť
 


 
 

Zoznam kandidátov na prezidentaVytlačiť
 

Prezidentské voľby 2019

Zoznam kandidátov na prezidenta

Béla Bugár

 Zuzana Čaputová Mgr.

 Martin Daňo

 Štefan Harabin JUDr.

 Eduard Chmelár doc. Mgr., PhD.,

 Marian Kotleba Ing. Mgr.

 Milan Krajniak Bc.

 József Menyhárth, PaedDr., PhD.,

 František Mikloško RNDr.

 Róbert Mistrík Dr. Ing.

 Maroš Šefčovič JUDr., PhD.,

 Róbert Švec Mgr.

 Bohumila Tauchmannová Ing.

 Juraj Zábojník Dr. Ing., PhD.,

 Ivan Zuzula RNDr., CSc.,


 
 

Hlasovacie preukazyVytlačiť
 

Hlasovacie preukazy

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec, v ktorej má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

 Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať mesto, v ktorom má trvalý pobyt o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 29. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR) v úradných hodinách na Obecnom úrade v Udiči, č. dverí 1:

pondelok:       7,00 h – 10,00 h         10,30 h – 16,00 h
utorok:           7,00 h – 10,00 h         10,30 h – 15,00 h
streda:            7,00 h – 10,00 h         10,30 h – 16,45 h
štvrtok:          7,00 h – 10,00 h         10,30 h – 16,00 h
piatok:            7,00 h – 10,00 h         10,30 h - 12,45 h

 Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 11. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR), 

elektronicky (e-mailom)

vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo

v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy na adresu:

      daniela.pupakova@obecudica.sk  

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 11. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto zašle hlasovací preukaz.

Mesto zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Mesto zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk".

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019 – pre I. kolo voľby prezidenta SR a najneskôr do 29. 3. 2019 – pre II. kolo voľby prezidenta SR).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom. Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

Na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ako aj na splnomocnenie je možné použiť priložené vzory tlačív. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 

 

Meno:

 

Priezvisko:

 

Rodné číslo:

 

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Adresa trvalého pobytu:

 

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

žiadam

podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019.

□   na I. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2019*

□   na II. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 30. 3. 2019*         

        

Hlasovací preukaz žiadam zaslať na adresu:

Meno:

 

Priezvisko:

 

Adresa:

 

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo, poštové smerovacie číslo)

V

Dátum    

vlastnoručný podpis žiadateľa**

 


 

 

 

 

 

SPLNOMOCNENIE

Meno:

 

Priezvisko:

 

Rodné číslo:

 

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Adresa trvalého pobytu:

 

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

ako splnomocniteľ podľa § 46 ods. 3 a 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

splnomocňujem

na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a na prevzatie hlasovacieho preukazu:

□   na I. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2019*

□   na II. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 30. 3. 2019*          

 splnomocnenca:

Meno:

 

Priezvisko:

 

Číslo občianskeho preukazu:

 

 

V

Dátum    

vlastnoručný podpis žiadateľa**

 

 

 

 

 

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

Meno:

 

Priezvisko:

 

Rodné číslo:

 

Štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Adresa trvalého pobytu:

 

 

(názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, súpisné a orientačné číslo)

žiadam

podľa § 46 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019:

□   na I. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 16. 3. 2019*         

□   na II. kolo voľby prezidenta SR, ktoré sa bude konať dňa 30. 3. 2019*          

Na prevzatie hlasovacieho preukazu podľa § 46 ods. 6 zákona  splnomocňujem:

Meno:

 

Priezvisko:

 

Číslo občianskeho preukazu:

 

 

V

Dátum    

vlastnoručný podpis žiadateľa

 

*  V rámiku označte „X“, pre ktoré kolo voľby prezidenta SR požadujete vydať hlasovací preukaz.

**Podpis nemusí byť úradne osvedčený.

 

 

 

* V rámiku označte „X“, pre ktoré kolo voľby prezidenta SR požadujete vydať hlasovací preukaz.

** Podpis nemusí byť úradne osvedčený.


 
 

Delegovanie do okrskových volebných komisií - voľby prezidenta SRVytlačiť
 

Delegovanie do okrskových volebných komisií – voľby prezidenta SR

      Okrskové volebné komisie sa pre voľby prezidenta Slovenskej republiky utvoria zo zástupcov delegovaných politickými stranami (politickými hnutiami) zastúpenými v Národnej rade Slovenskej republiky a zo zástupcov delegovaných petičnými výbormi, ktoré podali návrh na kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.


 

          Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty( do 11. februára 2019). Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne obecného úradu, prípadne na č. dverí 1 alebo prostredníctvom pošty na adresu:

 

Obecný úrad Udiča

Udiča 302

018 01 Udiča

 

Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

 

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie, ktorý možno doručiť na e-mailovú adresu: 

                                      info@obecudica.sk

Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.

 


 
 

Rozhodnutie predsedu NR SR z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentuVytlačiť
 


 
 

Informácie pre voliča Voľba prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

Informácie pre voliča

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať

v sobotu  30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je         zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

výkon trestu odňatia slobody,

právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronickytak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok volí volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 


 
 

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republikyVytlačiť
 

     predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.

voľby prezidenta Slovenskej republiky

a určil termín ich konania na sobotu 16. marca 2019. Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

 

Vzory informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?prezident-vzory1.


 
 

Zoznamy zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 


 
 

Usmernenie k volebnej kampaniVytlačiť
 

VOLEBNÁ KAMPAŇ KANDIDÁTOV V OBCI DO 5 000 OBYVATEĽOV

(prehľad základných povinností; ďalšie povinnosti a informácie na: http://www.minv.sk/?oso18_kampaninfo; kontakt: volby@minv.sk, t. č. 02/4859 2311)

Volebná kampaň je upravená zákonom č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“). Nedodržanie jednotlivých zákonných povinností je sankcionované! Volebná kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí začala 10. júla 2018 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. 7. novembra 2018 o 23:59 h.

NEZÁVISLÝ KANDIDÁT A KANDIDÁT UVEDENÝ NA KANDIDÁTNEJ LISTINE POLITICKEJ STRANY ALEBO KOALÍCIE, KTORÝ VEDIE VOLEBNÚ KAMPAŇ SÁM (ĎALEJ LEN „KANDIDÁT“) NA PRIMÁTORA MESTA, STAROSTU OBCE, STAROSTU MESTSKEJ ČASTI

Limit nákladov, ktoré môže kandidát vynaložiť na volebnú kampaň:

V obci od 2 001 do 5 000 obyvateľov najviac 5 000 eur, v obci do 2000 obyvateľov najviac 2 000 eur. Do sumy nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady na volebnú kampaň kandidáta, ak tento kandiduje v tých istých voľbách ako kandidát aj na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, poslanca mestského zastupiteľstva alebo poslanca miestneho zastupiteľstva. Do limitu nákladov na volebnú kampaň kandidáta sa započítavajú aj náklady vynaložené na jeho propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

Úhrada nákladov na volebnú kampaň

Nakoľko zákon o volebnej kampani kandidátovi neustanovuje spôsob úhrady nákladov na volebnú kampaň, kandidát nie je povinný mať na úhradu nákladov na volebnú kampaň zriadený žiadny platobný účet.

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi

Kandidát je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky. Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné a v prípade vysielania politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd, uvádza sa len údaj o objednávateľovi.

Evidencia darov a iných bezodplatných plnení a osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň

Kandidát vedie osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení. Kandidát môže prijať dar a iné bezodplatné plnenie na volebnú kampaň len od fyzickej osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, od právnickej osoby, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a od politickej strany, ktorá je registrovaná v Slovenskej republike. Kandidát nesmie prijať dar ani iné bezodplatné plnenie od subjektov uvedených v § 5 ods. 4 zákona o volebnej kampani. Kandidát je povinný viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň v členení podľa § 6 ods. 11 zákona o volebnej kampani.

KANDIDÁT NA POSLANCA OBECNÉHO, MESTSKÉHO, MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA:

nemá určený limit nákladov na volebnú kampaň, nemá povinnosť mať zriadený platobný účet na úhradu nákladov na volebnú kampaň, avšak je povinný predmety volebnej kampane označiť údajmi o objednávateľovi a dodávateľovi. Nezávislý kandidát na poslanca je naviac povinný viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení a evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň.


 
 

Informácie, tlačivá, vzoryVytlačiť
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie, tlačivá, vzory na stránke:

http://www.minv.sk/?oso18-info2

 

 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obciíVytlačiť
 

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


 
 

Zverejnenie údajov Obce Udiča k voľbám do orgánov samosprávy obcí konajúcich sa dňa 10. novembra 2018Vytlačiť
 

Volebný obvod:            1

Počet poslancov:         9

Počet obyvateľov:   2257

Peter Chochlík                                       
starosta obce


 
 

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu voliebVytlačiť
 

Určenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie, osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb, e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov volebných komisií

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018 starosta obce Udiča vymenoval dňa 28.08.2018:

  1. Zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Eva Vysúdilová, Udiča 676, 018 01  Udiča, eva.vysudilova@obecudica.sk, telefonický kontakt: 0944 008 220, 042/4383 190

určil:

  1. Osobu na organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie:
    Daniela Pupáková,Stred 56/47/28, 017 01 Považská Bystrica,daniela.pupakova@obecudica.sk, telefonický kontakt: 0903 042 711, 042/4383 174
  2. E-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie podatelna@obecudica.sk

Počet obyvateľov: 2257


 
 
ÚvodÚvodná stránka