Obec Udiča
ObecUdiča

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 9. 2023

Kúpna zmluva

30/2023

900,00 EUR

Dana Brezničanová

Obec Udiča

7. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 28/2023

28/2023

7 863,85 EUR

NOMIland, s. r. o.

Obec Udiča

6. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 27/2023

27/2023

2 999,00 EUR

Interaktívna trieda.sk s.r.o.

Obec Udiča

6. 9. 2023

Kúpna zmluva č. 26/2023

26/2023

7 080,00 EUR

L - DEN Slovakia, spol. s r.o.

Obec Udiča

6. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DHM2

25/2023

29 924,92 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Udiča

6. 9. 2023

Zmluva o nájme lesných pozemkov č. 654/05/09/Nn/2023

24/2023

0,00 EUR

Obec Udiča

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever

6. 9. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BPZ7-221-67 zo dňa 14.10.2022

ROP-D1-302021BPZ7-221-67

416 615,26 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

23. 8. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_821 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

29/2023

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Udiča

17. 8. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

23/2023

4 858,00 EUR

Obec Udiča

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

27. 7. 2023

NÁJOMNÁ ZMLUVA

22/2023

193,35 EUR

Celdamar-stavebná spoločnosť s.r.o.Udiča, Udiča 467, 01801 Udiča

Obec Udiča

27. 7. 2023

Zmluva o dielo č. D01-2023

21/2023

2 280,00 EUR

Ing. Igor Kmeť - ekomap, 36, 03221 Pavlova Ves

Obec Udiča

27. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 20/2023

20/2023

1,00 EUR

Samuel Cigánik

Obec Udiča

10. 7. 2023

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a k 31. 12. 2023

19/2023

3 800,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

10. 7. 2023

Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2023/0913

18/2023

2 200,00 EUR

Obec Udiča

Trenčiansky samosprávny kraj

10. 7. 2023

Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku

17/2023

500,00 EUR

Oľga Pirošová

Obec Udiča

23. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

16/2023

1,00 EUR

Obec Udiča

Slovenská pošta, a.s.

5. 6. 2023

Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozora

15/2023

7 150,00 EUR

Inžiniering MH, s. r. o., r.s.p.

Obec Udiča

2. 6. 2023

Zmluva o dielo č. 01/05/2023

14/2023

371 357,04 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

29. 5. 2023

Zmluva o dielo č. 13/2023

13/2023

32 585,20 EUR

OSMONT elektromotáže, s.r.o., Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 1423 133

12/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 1423 132

11/2023

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Zmluva č. 323 0401

10/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Udiča

18. 5. 2023

Darovacia zmluva - ZML-3-63/2021-230 Udiča

9/2023

0,00 EUR

Štatistický úrad SR

Obec Udiča

3. 5. 2023

Dodatok č.1 k dohode 23/11/054/130

Dodatok č.1

Neuvedené

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

14. 4. 2023

Kúpna zmluva

08/2023

1 300,00 EUR

Helena Reváková

Obec Udiča

4. 4. 2023

Dohoda č. 23/11/054/130 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci

07/2023

205,32 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

4. 4. 2023

Dohoda č. 23/11/054/99 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených UoZ“ Opatrenie č. 3

06/2023

5 102,16 EUR

Obec Udiča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica

3. 4. 2023

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby „Rekonštrukcia kotolne ZŠ s MŠ Udiča - 2. etapa“

05/2023

99 426,71 EUR

BENY-STAV Prievidza s.r.o., Cintorínska 21, 81499 Bratislava

Obec Udiča

24. 3. 2023

Zmluva o dielo

04/2023

378 000,00 EUR

MIPE Invest, s.r.o.

Obec Udiča

9. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

03/2023

250,00 EUR

Poľovnícka Spoločnosť SKALKA Prosné

Obec Udiča

8. 2. 2023

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 201703

02/2023

0,00 EUR

URBIZ s.r.o., Kúnovec 2734/28, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

24. 1. 2023

Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. 02/2021/1048

01/2023

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN

Obec Udiča

21. 12. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena

45/2022

0,00 EUR

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Obec Udiča

14. 12. 2022

Zmluva na poskytnutie služieb zber komodít z odpadu uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1990 Zb. Obchodného zákonníka a zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

44/2022

Neuvedené

Marián Vachalík

Obec Udiča

30. 11. 2022

Kúpna zmluva

43/2022

720,00 EUR Kúpna cena schválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Udiči č. 50/2022 zo dňa 10.10.2022 vo výške 12,00 eur/m².

Roman Cigánik

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

42/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

41/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

40/2022

28,00 EUR Cena za hodinu práce.

Pavol Bodzík, Klieština 63, 01802 Klieština

Obec Udiča

25. 11. 2022

Zmluva o zabezpečovaní zimnej údržby

39/2022

28,80 EUR Cena za hodinu práce.

HARUŠÍNEC, s.r.o.

Obec Udiča

16. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb

38/2022

0,00 EUR

LEGAL POINT s.r.o., Pov.Bystrica, Nemocničná 979, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

16. 11. 2022

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO - Prístavba viacúčelovej budovy č.p. 609

1

4 871,40 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

9. 11. 2022

Kúpna zmluva

37/2022

801,00 EUR

Jozef Cigánik

Obec Udiča

8. 11. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 2022/0556

2022/0556-1

Neuvedené

Obec Udiča

Trenčiansky samosprávny kraj

26. 10. 2022

Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021

36/2022

1 800,00 EUR

Ing. Ľudovít Vician, Stred 56/48 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

25. 10. 2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ROP-Z-302021BPZ7-221-67

35/2022

378 425,53 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Udiča

20. 10. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

34/2022

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Udiča

6. 10. 2022

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ ODDELENÉHO ZBERU ELEKTROODPADU, BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV PROSTREDNÍCTVOM STACIONÁRNYCH KONTAJNEROV

33/2022

0,00 EUR

ASEKOL SK s.r.o.

Obec Udiča

3. 10. 2022

Zmluva o dielo

32/2022

55 032,60 EUR

SESTAV, s.r.o

Obec Udiča

3. 10. 2022

ZMLUVA O DIELO na stavbu „INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA“ pre časť zákazky č. 1 „Intenzifikácie triedeného zberu v obci Udiča – vybudovanie zberného dvora“

31/2022

515 351,56 EUR

SESTAV, s.r.o

Obec Udiča

3. 10. 2022

Kúpna zmluva

30/2022

1 300,00 EUR

František Palkech

Obec Udiča

21. 9. 2022

ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU

29/2022

Odmena za výkony Poskytovateľa v zmysle článku č. 4 tejto Zmluvy.

MP Profit PB s.r.o., Hliníky 712/25, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

19. 9. 2022

Zmluva o dielo

28/2022

59 032,19 EUR

AKTIV PRO, s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, 01701 Považská Bystrica

Obec Udiča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
1
25 26 27 28 29 30 1

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Móric, Maurícius, Maurus

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Na septembrovom daždi sedliakovi veľmi záleží.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém