Matrika

ČINNOSŤ ÚRADU:

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých
matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná
udalosť týka. Hlavné matričné činnosti:

- Zápis novorodenca
- Určenie otcovstva :
                    k narodenému dieťaťu
                    k nenarodenému dieťaťu

- Uzavretie manželstva
- Úmrtie občanov
- Vybavovanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky
- Zápis do osobitnej matriky
- Výpis z registra trestov
- Osvedčenie podpisov
- Osvedčenie listín

KONTAKT:

Matrikárka: Eva Vysúdilová -   tel.: 042 - 4383190
                                                 fax - 042 - 4383190
                                                 E-mail: eva.vysudilova@obecudica.sk
                                                             obecudica@zoznam.sk
Úradné hodiny:
pondelok :    7.15 hod.    -   10.00 hod.        10,30 hod.    -   16,00 hod.
utorok :          -----nestránkový deň-----         ----------------------------------
streda :         7,15 hod.    -   10,00 hod.        10,30 hod.    -   16,45 hod.
štvrtok :         ------nestránkový deň-----         ----------------------------------
piatok :          7,15 hod.   -   10,00 hod.        10,30 hod.    -   12,45 hod.

AKO VYBAVIŤ:

Narodenie dieťaťa: 
Iba v tom prípade, že sa dieťa narodilo v matričnom obvode Obce Udiča (t.j. v Udiči a jej miestnych častiach Upohlav, Prosné a Uhry).

- Ak sú rodičia zosobášení - na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukazUrčenie otcovstva:
K narodenému dieťaťu:


Čo potrebujete:
- občiansky preukaz
- rodný list dieťaťa
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Na matričný úrad musia prísť obaja rodičia!

K nenarodenému dieťaťu:

Čo potrebujete:
- občiansky preukaz
- tehotenský preukaz
- ak je matka rozvedená - právoplatný rozsudok o rozvode
- ak je matka vdova - úmrtný list manžela

Na matričný úrad musia prísť obaja rodičia!Uzavretie manželstva:

Čo potrebujete:
- Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a majú trvalé bydlisko v obci Udiča:

- slobodní:
 vlastné rodné listy a platné občianske preukazy

- ovdovelí:
- vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, úmrtný list manžela /ky/,
alebo právoplatné súdne rozhodnutie o dôkaze smrti, vyhlásenie manžela za mŕtveho

- rozvedení:
-  vlastné rodné listy, platné občianske preukazy, právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené.

Maloleté osoby / od 16 do 18 rokov/ predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
Ak majú snúbenci už spolu maloleté deti predkladajú aj rodné listy týchto detí, a rodný list dieťaťa je potrebné predložiť
aj vtedy, ak snúbenica má už maloleté  dieťa, ktorého otec je neznámi.


Tieto doklady sú snúbenci povinní predložiť matričnému úradu pri spisovaní žiadosti o uzavretie manželstva a to aj ak sa
manželstvo uzatvára civilnou alebo cirkevnou formou.

- Ak sú obaja snúbenci štátnymi občanmi SR s trvalým pobytom mimo matričného úradu:

- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného
z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným
matričným úradom
- je to tzv. delegovanie sobáša. Delegovanie sobáša je potrebné len v prípade uzavretia manželstva
civilnou formou.

- Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
- štátny občan SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
- cudzí ŠO platný cestovný doklad, rodný list, osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva,  u rozvedených
právoplatný rozsudok o rozvode, u ovdovelých úmrtný list manžela/ky/.
Doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
Je potrebná osobná konzultácia na Matričnom úrade.

Žiadosti o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola!

Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené  s uzavretím manželstva:

- uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch a hodinách - bez poplatku
- povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 16,50 €
- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR -   16,50 €
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby  -  16.50 €
- povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti  -  66,00 €
- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom
  alebo medzi cudzincami -  33,00 €
- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR  a cudzincom  -  66,00 €
- uzavretie manželstva medzi cudzincami  -  165,50 €
- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt   -   199,00€.

Sobášne dni :
- štvrtok :     11.00  -  15.00
- piatok :      11.00  -  14.00
- sobota :     11.00  -  16.00


Sobášnym miestom na vykonávanie sobášnych obradov uzavretia manželstva je určená sobášna miestnosť nachádzajúca sa
v budove Obecného úradu v Udiči.

Uzavretie manželstva občana SR v zahraničí - dôležité upozornenie

Od účinnosti zákona č. 14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská
republika nevydáva Osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva. Štátny občan SR, ktorí chce uzavrieť manželstvo v
cudzine sa môže obrátiť na matričný úrad, ktorý mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

Snúbenci, ktorí majú záujem o uzavretie manželstva na Matričnom úrade v Udiči termíny k uzavretiu manželstva treba vždy aspoň
2 týždne pred uzavretím manželstva konzultovať s matrikárkou Matričného úradu Udiča.
Úmrtie občana, ktorý zomrel v obvode matričného úradu Udiča:


Čo potrebujete:
- predkladajú sa Listy o prehliadke mŕtveho  vystavené a potvrdené prehliadajúcim lekárom minimálne v troch exemplároch,
občiansky preukaz zomrelého ( pri cudzincoch cestovný doklad ), občiansky preukaz osoby, ktorá pohreb vybavuje.

Čo obdržíte na matrike:
- úmrtný list
- tlačivo žiadosti o príspevok na pohreb
- potvrdenie o vybavovaní pohrebu
- informácie o ďalšom postupe pri vybavovaní vdovského,vdoveckého,sirtského dôchodku.
Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky:

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis - rodný list, sobášny list, alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v SR:

Spôsob vyžiadania:

- osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matričný doklad obdrží na počkanie
-  písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť, vloží do obálky 5 € v hotovosti.
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný.

Vystavenie matričného dokladu na použitie v cudzine:

Spôsob vyžiadania:
- osobne v kancelárii matričného úradu - žiadateľ predloží občiansky preukaz a zaplatí správny poplatok 5 € v hotovosti.
Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť vyššieho overenia matričného dokladu.
- písomná žiadosť - žiadateľ napíše krátku písomnú žiadosť, vloží do obálky 5 € v hotovosti (správny poplatok ) .
Matričný doklad spolu s potvrdenkou o zaplatení mu bude poštou obratom zaslaný. Matrikárka upozorní žiadateľa na nutnosť
vyššieho overenia matričného dokladu.

Zápis do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie):

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine. Zápisy sa vykonávajú
prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé
prípadu je potrebné konzultovať na matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:
- cudzozemský rodný list - úradne preložený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR )
- ak je žiadateľ( štátny občan SR) o zápis narodenia dieťaťa ženatý/vydatý, jeho/ jej sobášny list
- súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva ( ak rodičia dieťaťa nie sú manželia)
- ak žiadateľ žiada o zápis ženského priezviska bez koncovky - ová - písomnú žiadosť

Tlačivo: Zápis o narodení dieťaťa


Zápis o uzavretí manželstva:
- cudzozemský sobášny list - úradne preložený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
- rodný list žiadateľa
- ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený, právoplatný rozsudok o rozvode
- ak uzatváral slovenský občan uvedené manželstvo ako vdovec /vdova, úmrtný list predchádzajúceho manžela
- ak nevesta - slovenská štátna občianka žiada o zápis ženského priezviska bez príslušnej koncovky - ová, písomnú žiadosť

Tlačivo: Zápis o uzavretí manželstva


Zápis o úmrtí:
- cudzozemský úmrtný list - úradne preložený do slovenského jazyka
- doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR)
- rodný list zomrelého

Tlačivo: Zápis o úmrtí


Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom.
V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom. Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín,
čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia,
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí byť k nej priložený preklad do slovenského jazyka súdnym tlmočníkom.

Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatnené!Výpis z registra trestov:

O register trestov (výpis, odpis) je možno požiadať aj prostredníctvom matričného úradu. Príslušné tlačivo obdržíte priamo na matričnom úrade.

Čo potrebujete:

- platný občiansky preukaz
- kolok v hodnote 4 €
- 1,50 € v hotovosti ( zaplatíte na matričnom úrade)Osvedčenie podpisov:

Osvedčovanie podpisov na listinách  na použitie v SR. Správny poplatok sa platí v hotovosti.

Čo potrebujete:
- listina , na ktorej má byť podpis osvedčený
- platný občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti
- 1,50 € správny poplatok za každý podpisOsvedčenie listín:


Osvedčenie listín na použitie v SR. K osvedčeniu je potrebné predložiť originál listiny aj jej fotokópiu.
Správny poplatok sa platí v hotovosti - každá začatá strana 1,50 €

 

Tlačivá:

Čestné vyhlásenie

Žiadosť o úprave priezviska o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania v zmysle § 19 ods. 6 zák. č. 154/1994 Z.z

(c) Obec Udiča | XHTML   CSS
Design by Studio2T | Powered by qRS