Obec Udiča
ObecUdiča

Životné prostredie

VÝRUB DREVÍN

Výruby drevin sa uplatňuju len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Realizácia výrubu je konečným, a teda už nezmeniteľným riešením v procese starostlivosti a ochrany drevín.

Súhlas na výrub drevín sa vyžaduje:
a) na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
b) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromnych záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok definovaný ako záhrady),
c) na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meranými vo vyške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradkarskych osadách.

Výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia, a to od 1. októbra do 31. marca, pričom sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce. Tá vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ktorú nájdete na stránke obce v sekcii Žiadosti a tlačivá.

 

Výrub drevín, ktoré sú zároveň chránenými rastlinami, nepatrí do kompetencie obce.

Náležitosti žiadosti:

  • meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo názov, obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
  • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce, na ktorom drevina rastie, kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
  • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie,
  • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje alebo výmeru krovitého porastu,
  • odôvodnenie žiadosti.

Obec vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo lesa, jedná sa o dreviny rastúce na záhradách, zastavaných plochách a nádvoriach, na ornej pôde, ostatných plochách a trvalé trávnaté porasty, vinice, chmeľnice, ovocné sady.

Správne poplatky:

Podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších poplatkov.

10,00 €/občan (FO)

100,00 €/organizácia (PO)

Správny poplatok sa platí platí pri podaní žiadosti.

Vybavuje:

Ing. Jana Markovičová,

Kancelária: č. dverí 6

E-mail: jana.markovicova@obecudica.sk

Telefón: 042/438 31 74

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný júl celé leto ochladí.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém