Obec Udiča
ObecUdiča

Obecná knižnica

Obecná knižnica  je kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorej zriaďovateľom je obec Udiča. Sídlo obecnej knižnice sa nachádza v priestoroch budovy obecného úradu v Udiči.

Výpožičný čas

Utorok: 10:00 hod-16:00 hod

Štvrtok: 11:30 hod-15:30 hod

Kniha

Cenník služieb a poplatkov

Zápisné: 

Dospelí                             1,20 €
Študenti                            1,00 €
Deti do 15 rokov               0,70 €
Dôchodcovia                    1,20 €

Upomienky:

1. upomienka                    0,20 €
2. upomienka                    0,30 €
3. upomienka                    0,40 €

Cenník je platný od 01.01.2009.

 

Knižničný a výpožičný poriadok 

Knižničný poriadok


1. Knižničný poriadok Obecnej knižnice v Udiči, ktorého súčasťou je výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.
2. Knižnica zabezpečí uverejnenie Knižničného a Výpožičného poriadku na viditeľnom mieste vo svojich priestoroch.
3. Obecná knižnica v Udiči je univerzálnou verejnou knižnicou obce. Jej zriaďovateľom je Obec Udiča.
4. Základným poslaním knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, budovať, ochraňovať a sprístupňovať knižničný fond.
5. Fondy, katalógy a zariadenie knižnice sú majetkom obce. Každý čitateľ a používateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.
6. Knižnica poskytuje absenčné výpožičky (mimo knižnice) a prezenčné výpožičky (v knižnici) a realizuje kolektívne podujatia.
7. Registrovaným používateľom sa môže stať každý občan SR po predložení občianskeho preukazu a zaplatení zápisného.
8. Členstvo v knižnici zanikne:
a) odhlásením,
b) neobnovením členstva v novom (kalendárnom) roku,
c) hrubým porušením Knižničného a Výpožičného poriadku a neuhradením škody v určenom termíne.
9. Preukaz používateľa je neprenosný. Môže ho použiť iba osoba, na ktorej meno bol vystavený.
10. Za dôsledky zneužitia preukazu používateľa je zodpovedný jeho držiteľ. Stratu je povinný ihneď oznámiť knižnici.
11. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť knižnici zmenu mena, bydliska a vydanie nového občianskeho preukazu.
 

Výpožičný poriadok


1. Knižnica vypožičiava knižničné dokumenty v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
2. Výpožičný poriadok stanovuje podmienky a spôsob požičiavania dokumentov, výpožičné lehoty a sankcie za nedodržanie výpožičných podmienok.
3. Vypožičanie dokumentov je záväzkovým právnym vzťahom.
4. Dokumenty sa požičiavajú iba po predložení platného preukazu používateľa , ktorý používateľ získa po zaplatení zápisného na príslušný kalendárny rok.
5. Výpožičná lehota je 1 mesiac. Potom je používateľ povinný požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty.
6. Výpožičnú lehotu nie je možné predĺžiť ak:
a) používateľ porušil výpožičný poriadok (výpožičky nevrátil včas, nezaplatené upomienky),
b) dokument si rezervoval iný čitateľ.
7. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.
8. Knižnica vedie evidenciu vypožičaných dokumentov tak, aby bola zaručená preukázateľnosť ich vypožičania konkrétnemu používateľovi a zabezpečená ochrana knižničného fondu.
9. Evidencia vypožičaných dokumentov sa vykonáva manuálne v evidenčných listoch používateľov a v preukazoch používateľov.
10. Používateľ je povinný vrátiť knihy v takom stave , v akom ich prevzal.
11. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenej výpožičnej lehote, posiela sa mu upomienka a platí sa poplatok za oneskorenie.
12. Používateľ je povinný bezodkladne oznámiť poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
13. Stratenú knihu je používateľ povinný nahradiť:
a) výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní,
b) nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,
c) finančnou úhradou ceny dokumentu.
14. Ak používateľ požiada o dielo, ktoré sa nenachádza vo fondoch obecnej knižnice, vypožičia zamestnankyňa knižnice toto dielo prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby z inej knižnice.
15. Ak používateľ nedodržiava tieto ustanovenia, môže byť dočasne alebo trvale zbavený práva využívať služby Obecnej knižnice v Udiči.

Obec

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Psie dni jasné a teplé sú, vždycky dobrý rok nám donesú.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém