Obec Udiča
ObecUdiča

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča

Obecné zastupiteľstvo v Udiči  (ďalej „OZ Udiča“) uznesením č. 20/2022 zo dňa 16.05.2022 schválilo: vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Udiča, ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Udiča a ustanovilo náležitosti písomnej prihlášky.

I.

V zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Udiča vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 11.07.2022. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ Udiča v priestoroch sály obecného domu so začiatkom o 17:30 hod..

II.

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Ďalšie predpoklady:

 • min. 5- ročná prax vo verejnej správe alebo prax v ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • flexibilnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

3. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
 • č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Udiča odovzdajú osobne na podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Udiča, Obecný úrad Udiča č. 302, 018 01 Udiča.
 • uzávierka prihlášok je dňa 24. 06. 2022 /t. j. piatok/ do 12.00 hod.

5. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je: 01.09.2022.

6. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok: 20% , t. j  7,50 hod. týždenne, resp. 1,50 hod. denne.

7. Ďalšie podmienky voľby:

 • uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
 • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút,
 • ustanovuje sa komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení z poslancov: Ing. Marianna Cigániková, Ing. Juraj Cigánik, Ing. Martin Dolovacký, Štefan Matušík a Peter Chochlík – starosta obce.
 • Komisia otvorí obálky dňa 27.06.2022 /t.j. pondelok/ o 16.00 hod. a posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, komisia vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra,
 • na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom,
 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Udiči na zasadnutí Obecného zastupiteľstva,
 • Obecný úrad v Udiči zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

V Udiči, dňa 16.05.2022

 

Peter Chochlík

starosta obce

Dátum vloženia: 3. 5. 2022 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 11:49
Autor: admin prevod

Život v obci

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má Oľga, Apolinár, Libérius, Libor, Liborius, Apolinára, Libora

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém