Obec Udiča
ObecUdiča

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra obce Udiča

Obecné zastupiteľstvo v Udiči  (ďalej „OZ Udiča“) uznesením č. 20/2022 zo dňa 16.05.2022 schválilo: vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Udiča, ustanovilo podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Udiča a ustanovilo náležitosti písomnej prihlášky.

I.

V zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov OZ Udiča vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 11.07.2022. Voľba sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ Udiča v priestoroch sály obecného domu so začiatkom o 17:30 hod..

II.

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

2. Ďalšie predpoklady:

 • min. 5- ročná prax vo verejnej správe alebo prax v ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
 • užívateľské ovládanie počítača,
 • flexibilnosť,
 • zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť.

3. Náležitosti prihlášky:

 • osobné údaje kandidáta (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje),
 • písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona
 • č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
 • profesijný životopis,
 • čestné prehlásenie o odbornej praxi,
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni, daňovému úradu a obci,
 • čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • poskytnutie údajov k výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Udiča odovzdajú osobne na podateľni obecného úradu alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obec Udiča, Obecný úrad Udiča č. 302, 018 01 Udiča.
 • uzávierka prihlášok je dňa 24. 06. 2022 /t. j. piatok/ do 12.00 hod.

5. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je: 01.09.2022.

6. Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na pracovný úväzok: 20% , t. j  7,50 hod. týždenne, resp. 1,50 hod. denne.

7. Ďalšie podmienky voľby:

 • uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie a včas odovzdá prihlášku so všetkými náležitosťami, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18a zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.,
 • každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva v rozsahu maximálne 10 minút,
 • ustanovuje sa komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a na posúdenie splnenia náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra v zložení z poslancov: Ing. Marianna Cigániková, Ing. Juraj Cigánik, Ing. Martin Dolovacký, Štefan Matušík a Peter Chochlík – starosta obce.
 • Komisia otvorí obálky dňa 27.06.2022 /t.j. pondelok/ o 16.00 hod. a posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, komisia vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra,
 • na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom,
 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Obecného zastupiteľstva v Udiči na zasadnutí Obecného zastupiteľstva,
 • Obecný úrad v Udiči zabezpečí zverejnenie vyhlásenia dňa konania voľby hlavného kontrolóra na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

V Udiči, dňa 16.05.2022

 

Peter Chochlík

starosta obce

Dátum vloženia: 3. 5. 2022 11:29
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 6. 2022 11:49
Autor: admin prevod

Život v obci

Kalendár vývozu odpadu

Október 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
25 26
27
28 29 30 1
2 3 4 5
6 7 8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18
19 20
21 22
23 24 25
26 27 28 29
30 31 1
2 3 4 5

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Rezervujte si ihrisko

Ihrisko

Kamerový systém

Kamerový systém